Afval en verpakking | Duurzaam leven | Unilever Nederland | Duurzaam leven en duurzame groei | Unilever Nederland | Unilever Nederland
Afval en verpakkingsmateriaal

Afval & Verpakkingen

De toenemende hoeveelheid plastic in het milieu betekent dat het urgenter is dan ooit om oplossingen te vinden om de hoeveelheid plastic afval na consumentengebruik te verminderen, hergebruiken, recyclen en terug te winnen.

Plastic is een integraal onderdeel van ons dagelijks leven geworden. Het wordt gebruikt om producten te beschermen en zorgt ervoor dat producten makkelijk te leveren zijn en te hersluiten na gebruik. Maar dat is tevens ook de oorzaak van het enorme – en nog steeds groeiende – plastic afvalprobleem. Het komt in ons milieu terecht, vervuilt onze zeeën en doodt de dieren die in het water leven.

Het probleem is dat momenteel nog maar weinig plastic verpakkingen worden gerecycled of hergebruikt en weinig plastic verpakkingen zijn recyclebaar. Dit betekent een enorm verlies voor de maatschappij en het bedrijfsleven. Daarom hebben we in ons jaarverslag en de jaarrekeningen plastic verpakkingen aangeduid als het meest belangrijke risico voor ons bedrijf in 2018. Er moeten dringend maatregelen worden genomen op meerdere vlakken. Als bedrijf dat consumentengoederen produceert, zijn we ons bewust van de oorzaken en gevolgen van het lineaire ‘take-make-dispose’ model. En we willen daar verandering i in brengen.

Vanuit een puur zakelijk oogpunt is het niet logisch om plastic weg te gooien. Afval van plastic verpakkingsmateriaal vertegenwoordigt volgens het World Economic Forum jaarlijks een verlies van $80-$120 miljard voor de wereldwijde economie. Daarom hebben we een circulaire aanpak nodig, waarbij we niet alleen minder verpakkingen gebruiken, maar ook de verpakkingen die we gebruiken zo ontwerpen dat ze kunnen worden hergebruikt of gerecycled. p>

In een circulaire economie worden materialen opnieuw gebruikt en circuleren ze continu in een gesloten kringloop, en niet weggegooid nadat ze een paar keer zijn gebruikt. Dit houdt in dat de waarde van materialen, waaronder plastic, niet verloren gaat doordat ze worden weggegooid. Een meer circulair gebruik van materialen brengt minder kosten met zich mee en genereert minder afval.

Het betekent nieuwe waardebronnen voor onze klanten en consumenten, een beter risicobeheer met betrekking tot grondstoffen en een verbeterde aanpak van de toeleveringsketen. p> De pijler met betrekking tot Afval en verpakkingen van ons Unilever Sustainable Living Plan draagt voornamelijk bij aan twee van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals – SDGs) van de VN)

Onze strategie is duidelijk: Minder Plastic. Beter Plastic. Geen Plastic.

In 2017 hebben we publiekelijk toegezegd dat we het afval van plastic verpakkingsmateriaal gaan aanpakken. Tegen 2025 zullen al onze plastic verpakkingen herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar zijn en gemaakt zijn van ten minste 25% gerecycled plastic. We hebben een intern kader opgesteld dat ons moet helpen deze toezegging waar te maken: Minder plastic, Beter plastic. Geen plastic.

‘Minder plastic’ is gericht op het reduceren van de hoeveelheid plastic die we gebruiken. Sinds 2010 hebben we het gewicht van onze verpakkingen met 18% teruggebracht door middel van technologieën waarmee we verpakkingen lichter kunnen maken en door het ontwerp van de verschillende verpakkingen te verbeteren. Zo hebben we in 2018 bijvoorbeeld flessen van drie liter geïntroduceerd voor ons Omo wasmiddelenmerk in Brazilië. Het nieuwe wasmiddel is zes keer zo geconcentreerd als het originele middel, zodat mensen thuis hun wasmiddel kunnen verdunnen. Door deze innovatie hebben we de hoeveelheid plastic die wordt gebruikt met 75% terug kunnen brengen.

‘Beter plastic’ is gericht op het maken van recyclebare producten en het stoppen met het gebruik van materialen die niet herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar zijn. We kijken hierbij in het bijzonder naar manieren om gerecycled materiaal te verwerken in onze verpakkingen. Een aantal van onze merken verwerkt plastic in hun producten dat gerecycled is na gebruik (post-consumer recycled plastic – PCR). Sommige van onze verpakkingen bestaan nu uit 100% gerecycled polyethyleen tereftalaat (rPET), zoals de flessen van ons merk Love Beauty & Planet. Beter plastic is ook gericht op samenwerkingsverbanden met overheden en partners om infrastructuren te bouwen waarmee we ervoor kunnen zorgen dat plastic behouden blijft voor de economie en niet in het milieu beland. Onze communautaire voedselbanken en onze pilot fabriek in Indonesië waar de CreaSolv® Recycling technologie wordt toegepast, nemen een centrale plek in bij deze inspanningen.

‘Geen plastic’ is gericht op anders denken – zoals, waar mogelijk, het gebruik van andere materialen zoals aluminium, glas, papier en karton en het verwijderen van plastic uit producten waar het niet nodig is, zoals de plastic verpakking om een stuk zeep. Verder bekijken we ook de mogelijkheid om producten te hergebruiken door klanten te stimuleren hun producten bij te laten vullen in de winkel. Deze ontwikkelingen bevinden zich allemaal nog in een beginstadium, maar we streven ernaar verpakkingsoplossingen te bedenken die geen plastic bevatten.

We investeren veel tijd, geld en energie in de aanpak van de problemen die worden veroorzaakt door het gebruik van plastic verpakkingen. Dit doen we vaak samen met andere partijen. We werken al jaren samen met de Ellen MacArthur Foundation en steunen het New Plastics Economy initiatief. In oktober 2018 hebben we samen met 250 verpakkingsproducenten, merken, winkeliers, recyclebedrijven, overheden en ngo’s The New Plastics Economy Global Commitment ondertekend, waarmee we trachten een nieuwe standaard voor plastic verpakkingen te creëren. We moeten echter meer met elkaar samenwerken als we een circulaire economie willen realiseren. Geen enkel bedrijf kan dit in z’n eentje voor elkaar krijgen. Vanuit zakelijk oogpunt is het logisch om plastic binnen de economie te houden en het is noodzakelijk voor het milieu.

Eind 2012 hadden we 99% van alle verpakkingen die pvc bevatten, verwijderd uit ons assortiment.

Onze toezegging

We streven ernaar tegen 2020 de hoeveelheid afval te halveren die veroorzaakt wordt als onze producten worden weggegooid. Onze milieudoelstellingen worden uitgedrukt per consumentengebruikseenheid. Dit betekent een eenmalig gebruik of een eenheid of portie van een product. Er is uitgegaan van de levenscyclus van een product met als basis het niveau van 2010.

Voortgang

In 2018 is onze afvalvoetafdruk met 31% per consumentengebruikseenheid afgenomen ten opzichte van het basisniveau in 2010.*∞

Daarnaast hebben we de hoeveelheid afval afkomstig van productie aanzienlijk gereduceerd. In 2018 hebben we de totale hoeveelheid afval met 97% per ton productie gereduceerd ten opzichte van 2008.

* Onze milieudoelstellingen worden vergeleken met het basisniveau van 2010 en worden uitgedrukt 'per consumentengebruikseenheid'. Dit betekent een eenmalig gebruik of een eenheid of portie van een product. We rapporteren ten aanzien van onze subcategorieën (textielwas, haarverzorging, mondverzorging, huidreiniging en huishoudelijke verzorging) die water verbruiken in zeven landen waar een tekort is aan water: China, India, Indonesië, Mexico, Zuid-Afrika, Turkije en de Verenigde Staten.

Medio 2018 hebben we de spreads divisie verkocht en de resultaten van deze divisie zijn dan ook niet meegenomen in de prestatiemeting (inclusief het basisniveau) om ervoor te zorgen dat de meting aansluit bij de huidige bedrijfsstructuur.

Onafhankelijk vastgesteld door PwC

Toekomstige uitdagingen

Geen enkel bedrijf kan in haar eentje een circulaire economie opzetten. En we kunnen ons evenmin aansluiten bij een bredere circulaire economie als deze niet bestaat. Er zijn veel elementen waar we geen controle over hebben, zoals de gescheiden inzameling van afval, het feit dat er weinig of helemaal geen infrastructuur bestaat voor het inzamelen van afval en de beperkte investeringen die gedaan worden in de afvalindustrie.

We zetten ons nog meer in om, samen met een aantal stakeholders en partners uit de sector, onze producten recyclebaar te maken en te stoppen met het gebruik van materialen die moeilijk recyclebaar zijn. Zo werken we samen met WRAP, Recoup en een aantal afvalverwerkingsbedrijven in het VK aan de ontwikkeling van waarneembaar zwart pigment, waardoor zwart plastic ook gerecycled kan worden en niet meer op de afvalhoop beland. Daarnaast vervullen we samen met Ioniqa en Indorama Ventures een pioniersrol met betrekking tot de ontwikkeling van een nieuwe technologie waarmee PET (polyethyleen tereftalaat) afval weer kan worden omgezet in zuivere plastic grondstoffen voor gebruik in voedselverpakkingen.

We zijn van mening dat het belangrijk is dat we transparant zijn en volledige openheid van zaken geven inzake onze voetafdruk veroorzaakt door plastic verpakkingen. Alleen dan kunnen we een aantal van de obstakels waar we tegenaan lopen wegnemen. Tegen 2020 zullen we het volledige ‘pallet’ aan plastic materialen publiceren dat we gebruiken in onze verpakkingen. We hopen hiermee ook andere bedrijven in de sector aan te zetten om openheid van zaken te geven en om overeenstemming te bereiken over het gebruik van bepaalde materialen. Daarnaast willen we de uitdagingen uitlichten die we gezamenlijk aan moeten gaan. We beseffen hoe belangrijk recyclen is, maar we zijn van mening dat het niet de enige oplossing is.

We zijn vastbesloten om het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik terug te brengen door te investeren in alternatieve consumptiemodellen gericht op het bijvullen en hergebruiken van verpakkingen (Beter plastic) en op andere verpakkingsoplossingen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van plastic (Geen plastic).

Om over te kunnen gaan op een circulaire economie, moeten we blijven nadenken over de manier waarop onze producten en verpakkingen zijn samengesteld. Dit betekent dat we de systemen waar onze producten doorheen stromen goed onder de loep moeten nemen en dat we samen moeten werken met andere bedrijven en erop aan moeten dringen bij overheden om beleidsmaatregelen en kaders te implementeren om deze fundamentele omslag mogelijk te maken.


Uitklappen voor meer informatie over Afval & Verpakkingen

Doelen & prestaties

We hebben onszelf het ambitieuze doel gesteld om de hoeveelheid afval te halveren die gepaard gaat met het verwijderen van onze producten.


Waste & packaging
Onze toezegging

Tegen 2020 de hoeveelheid afval halveren die gepaard gaat met het verwijderen van onze producten.*

Onze prestatie

In 2018 is de impact die wij veroorzaken middels ons afval met 31% afgenomen ten opzichte van 2010.sup>*∞

Ons perspectief

Onze totale voetafdruk met betrekking tot afval per consumentengebruikseenheid is sinds 2010 gedaald met 31%. We hebben veel vooruitgang geboekt op gebieden waar we directe controle over hebben, zoals het reduceren van de hoeveelheid afval in ons eigen bedrijf, het toepassen van technologieën om verpakkingen lichter te maken en het ontwikkelen van alternatieve manieren om onze producten te verpakken. In 2018 hebben we bijvoorbeeld 1.100 ton plastic verwijderd uit alle verpakkingen voor de huidverzorgingsproducten van o.a. Vaseline, Dove, Pond’s en Simple. Daarnaast hebben we ons meer gericht op het ontwikkelen van innovaties voor het hergebruiken en bijvullen van producten. Denk daarbij aan het testen van nieuwe bedrijfsmodellen als Loop™.

Ondanks dat we ons actief hebben ingezet voor de implementatie van meer en betere afvalinzamelings-en recyclefaciliteiten, gaat de vooruitgang veel langzamer op gebieden waar we geen directe controle over hebben. We hebben een aantal verbeteringen gezien met betrekking tot het recyclen en terugwinnen van plastic, wat heeft bijgedragen aan onze prestaties. De vooruitgang gaat echter langzamer dan verwacht toen we onze doelstelling vastlegde in 2010.

Na een evaluatie van onze huidige portefeuille en onze innovatiestrategie en na het bestuderen van de externe situatie, verwachten we niet dat we onze doelstelling zullen behalen met betrekking tot het halveren van de hoeveelheid afval tegen eind 2020. We blijven ons echter inspannen om de samenstelling van onze verpakkingen aan te passen, zodat ze betere recyclebaar zijn. Daarnaast blijven we samenwerken met partners om ervoor te zorgen dat er meer en betere faciliteiten komen voor het recyclen en terugwinnen van plastic, zoals bijvoorbeeld onze communautaire afvalbanken en de pilot fabriek in Indonesië waar de CreaSolv® Recycling technologie wordt toegepast.

Met het oog op onze toezegging om meer plastic in onze verpakkingen te gebruiken dat gerecycled is na gebruik, voeren we ook de vraag naar gerecycled plastic op en verwachten naar aanleiding daarvan dat het aantal faciliteiten zal toenemen en dat de prijzen voor het recyclen en terugwinnen van een aantal van deze materialen mettertijd zal stijgen.

* Onze milieudoelstellingen worden vergeleken met het basisniveau van 2010 en uitgedrukt per consumentengebruikseenheid. Dit betekent een eenmalig gebruik of een eenheid of portie van een product.

Medio 2018 hebben we de spreads divisie verkocht en de resultaten van deze divisie zijn dan ook niet meegenomen in de prestatiemeting (inclusief het basisniveau) om ervoor te zorgen dat de meting aansluit bij de huidige bedrijfsstructuur.

Onafhankelijk vastgesteld door PwC


 • Bereikt

 • Op koers

 • Niet op koers

 • %

  van doel behaald

Key
 • Bereikt

  Bereikt

 • Op koers

  Op koers

 • Niet op koers

  Niet op koers

 • %

  van doel behaald

  van doel behaald

Onze doelstellingen

Ga naar Onafhankelijke controle en onze meetmethodenvoor meer informatie over ons controleprogramma voor het gehele Unilever Sustainable Living Plan

De hoeveelheid afval veroorzaakt door productie verminderen

 • Tegen 2020 zal de totale hoeveelheid afval voor de vuilstort, ondanks aanzienlijk hogere productievolumes, gelijk of lager zijn dan de hoeveelheid afval die in 2008 naar de vuilstort werd gebracht.

Dit is gemeten ten opzichte van een basisniveau van 7,91 kg van de totale hoeveelheid afval voor de vuilstort per ton productie in 2008.

Dit betekent een reductie van ongeveer 40% per ton productie.

Ten opzichte van het basisniveau in 1995 betekent dit een reductie van 80% per ton productie en een absolute reductie van 70%.

In 2012 hebben we ons doel behaald door 76.000 ton minder afval te produceren dan in 2008, een afname van 51% per ton productie.

In 2018 hebben we 146.946 ton minder afval weggegooid dan in 2008, een afname van 97% per ton productie. Dit is een absolute reductie van 7,71 kg van de totale hoeveelheid weggegooid afval per ton productie.

Dit betekent een absolute reductie van 99,2 % ten opzichte van 1995.


 • Tegen 2015 zullen alle productiefaciliteiten geen niet-gevaarlijk afval meer af voeren naar de vuilstort.

Eind 2014 voerden geen van onze productiefaciliteiten wereldwijd nog niet-gevaarlijk afval af naar de vuilstort. In 2018 hebben we 0,15% aan niet-gevaarlijk afval afgevoerd naar de vuilstort vanuit 13 van onze productiefaciliteiten.*


Ons perspectief

Hoewel we onze doelstelling met betrekking tot het reduceren van de hoeveelheid afval die we weggooien in 2012 al hebben behaald – acht jaar eerder dan gepland – zijn we steeds verbeteringen door blijven voeren. In 2018 hebben we 146.946 ton minder afval naar de vuilstort gebracht dan in 2008, een afname van 97% per ton productie.

We hebben ons doel om geen niet-gevaarlijk afval meer af te voeren naar de vuilstort eind 2014 behaald, een jaar eerder dan gepland. Wij zijn van mening dat dit een unicum is in onze branche voor een bedrijf van onze omvang. We hebben ons sindsdien gericht op het handhaven van ons streven om geen niet-gevaarlijk afval naar de vuilstort af te voeren. We realiseren ons dat dit continue inzet vereist en dat het doel niet als afgehandeld beschouwd dient te worden als het eenmaal bereikt is.

In 2018 hebben 13 productiefaciliteiten een kleine hoeveelheid niet-gevaarlijk afval naar de vuilstort afgevoerd. We nemen elke terugval heel serieus. We zijn vol vertrouwen dat onze prestaties nog steeds toonaangevend zijn in onze bedrijfstak en we hanteren gedegen procedures voor het signaleren van eventuele problemen.

Door deze doelstelling om geen afval meer weg te gooien, door te trekken naar andere delen van ons bedrijf, brachten nog eens bijna 400 andere vestigingen (niet gericht op productie) geen niet-gevaarlijk afval meer naar de vuilstort.

* We streven naar handhaving van ons bereikte doel om geen niet-gevaarlijk afval meer naar de vuilstort te brengen in alle productiefaciliteiten wereldwijd. Er kunnen zich echter incidenten voordoen, waarbij kleine hoeveelheden niet-gevaarlijk afval abusievelijk toch naar de vuilstort worden afgevoerd. Operationele wijzigingen, zoals overnames of problemen met leveranciers, kunnen ook de oorzaak zijn. We beschouwen de doelstelling om geen niet-gevaarlijk afval naar de vuilstort te brengen' als behaald, wanneer binnen een periode van 12 maanden minder dan 0,5% van het niet-gevaarlijke afval naar de vuilstort wordt afgevoerd.

Onafhankelijk vastgesteld door PwC

Verder kijken dan de doelstelling om afval niet meer naar vuilstort te brengen

Herbruikbare, recyclebare of composteerbare plastic verpakkingen

Tegen 2025 zullen al onze plastic verpakkingen volledig herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar zijn.

We blijven op zoek naar oplossingen om onze producten recyclebaar en herbruikbaar te maken en te stoppen met het gebruik van materialen die niet herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar zijn. Ter ondersteuning van ons streven om volledig openheid van zaken te geven, zullen we tegen 2020 het volledige ‘pallet’ aan materialen publiceren dat we gebruiken in onze verpakkingen. We stellen een standaard op aan de hand waarvan we onze toezegging voor 2025 kunnen meten en onze vooruitgang kunnen vaststellen.


Ons perspectief

We hebben een intern kader opgesteld dat ons moet helpen de toezegging met betrekking tot plastic verpakkingen waar te maken: Minder plastic. Beter plastic. Geen plastic. p>

‘Minder plastic’ is gericht op het recyclebaar maken van onze producten en te stoppen met het gebruik van materialen die niet herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar zijn. We werken samen met een aantal stakeholders en partners uit het bedrijfsleven om onze inspanningen op dit gebied verder op te voeren. Zo werken we bijvoorbeeld samen met een aantal Europese leveranciers van masterbatches aan de ontwikkeling van waarneembare zwarte pigmenten, zodat zwart plastic ook gerecycled kan worden. Daarnaast vervullen we samen met Ioniqa en Indorama Ventures een pioniersrol met betrekking tot de ontwikkeling van een nieuwe technologie waarmee polyethyleen tereftalaat (PET) afval weer kan worden omgezet in zuivere plastic grondstoffen voor gebruik in voedselverpakkingen.

We zijn van mening dat het belangrijk is dat we transparant zijn en volledige openheid van zaken geven inzake onze voetafdruk veroorzaakt door plastic verpakkingen. Alleen dan kunnen we een aantal van de obstakels waar we tegenaan lopen, wegnemen. Tegen 2020 zullen we het volledige ‘pallet’ aan plastic materialen publiceren dat we gebruiken in onze verpakkingen. We hopen hiermee ook andere bedrijven in de sector aan te zetten om openheid van zaken te geven en om overeenstemming te bereiken over het gebruik van bepaalde materialen. Daarnaast willen we de uitdagingen uitlichten die we gezamenlijk aan moeten gaan.

Naar aanleiding daarvan hebben we een gedegen standaard opgesteld aan de hand waarvan we onze toezegging om tegen 2025 100% van onze plastic verpakkingen volledig herbruikbaar, recyclebaar en composteerbaar te maken, kunnen meten en onze voortgang vast kunnen stellen. We hebben al veel vooruitgang geboekt, maar er is nog veel te doen voordat we het uiteindelijk behaalde percentage bekend kunnen maken. We zijn erg strikt wat betreft de definitie van ‘herbruikbaar en recyclebaar’. Zo worden materialen als gekleurd PET niet als recyclebaar aangeduid in onze standaard, omdat het wereldwijd nog niet vastgesteld en bewezen is dat het recyclen van gekleurd PET commercieel gezien haalbaar is voor plastic herverwerkingsbedrijven.

We beseffen hoe belangrijk recyclen is, maar we zijn van mening dat het niet de enige oplossing is. We zijn vastbesloten om het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik terug te brengen door te investeren in alternatieve consumptiemodellen gericht op het bijvullen en hergebruiken van verpakkingen (Beter plastic) en op andere verpakkingsoplossingen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van plastic (Geen plastic).


Een andere kijk op plastic verpakkingen – voor een circulaire economie

Verminderen hoeveelheid verpakkingen

Tegen 2020 zullen we het gewicht van ons verpakkingsmateriaal met een derde verminderen door:

 • Te werken met lichtgewicht materialen
 • Het structureel ontwerp en het gebruik van materialen te optimaliseren
 • Geconcentreerde versies van onze producten te ontwikkelen
 • Te stoppen met het gebruiken van overbodig verpakkingsmateriaal

In 2018 is het gewicht per consumentengebruikseenheid met 18% gedaald ten opzichte van 2010.


Ons perspectief

Onze resultaten tonen aan dat onze inspanningen van de afgelopen jaren om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te verminderen door de ontwikkeling van innovaties, het lichter maken van materialen en het gebruik van andere materialen, nu zichtbaar beginnen te worden. De resultaten worden ook beïnvloed door het effect van overnames en het afstoten van divisies.

Door commercialisering van de MuCell™ spuitgiettechiek hebben we de hoeveelheid plastic in flessen tot 15% kunnen verlagen vergeleken met de vorige fles. We schatten dat dit, zodra deze techniek ook wordt toegepast op andere producten, zal resulteren in een aanzienlijke verlaging van de hoeveelheid plastic die wij gebruiken. Andere voorbeelden van initiatieven gericht op het verminderen van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal zijn onder meer de toepassing van een compressie-injectie technologie in veel van onze vaten, de overstap van flessen naar flexibele navulverpakkingen en slim gebruik van ontwerpstrategieën en -technologieën om ervoor te zorgen dat veel van onze sachets minder lagen bevatten.

Een andere kijk op plastic verpakkingen – voor een circulaire economie

Verpakkingen recyclen

 • Door samen te werken met bedrijven in de industrie, overheden en ngo’s willen we het percentage plastic dat wordt gerecycled en herwonnen in de 14 belangrijkste landen gemiddeld met 5% verhogen tegen 2015 en met 15% tegen 2020. Voor sommige landen betekent dit een verdubbeling of zelfs verdrievoudiging van de huidige recyclingpercentages. We zullen het eenvoudiger maken voor consumenten om onze verpakkingen te recyclen, door materialen te gebruiken die het meest geschikt zijn voor de afvalverwerkingsfaciliteiten in hun land.

De recycling- en herwinningspercentages zijn in 2018 gemiddeld genomen voor de 14 belangrijkste landen met 9% gestegen ten opzichte van de gemiddelde recycling- en herwinningsindex (Recycling and Recovery Index – RRI) voor 2010.


 • Tegen 2025 zullen we de hoeveelheid gerecycled plastic in onze verpakkingen hebben verhoogd tot 25%. Hierdoor zullen de recyclingpercentages nog sneller stijgen.li>

We hebben in 2018 ongeveer 4.845 ton plastic dat is gerecycled na gebruik verwerkt in onze verpakkingen van hard plastic.


Ons perspectief

Het recyclen en herwinnen van plastic is een uitdagende doelstelling, omdat we afhankelijk zijn van openbare beleidsmaatregelen, de beschikbare infrastructuur en de medewerking van de consument. Ondanks deze problematiek hebben we toch geconstateerd dat ons recyclingpercentage is gestegen. De hoeveelheid materialen die zijn gerecycled of herwonnen is in 2017-2018 met ongeveer 9% gestegen vergeleken met ons basisniveau van 2010. p>

We willen in de toekomst meer plastic gebruiken dat gerecycled is na gebruik en onze eigen verpakkingen terugwinnen. De beperkte beschikbaarheid van hoogwaardig gerecycled afvalmateriaal blijft een uitdaging (doordat er veel vraag naar is in de markt), met name in ontwikkelings- en opkomende landen. Om hier iets aan te doen, zijn we een samenwerking aangegaan met andere partijen om de bredere infrastructurele problematiek aan te pakken, zoals het opzetten van lokale afvalinzamelings- en sorteerfaciliteiten en ervoor zorgen dat het technisch en financieel gezien rendabel is om plastic op grote schaal te recyclen. Als gevolg daarvan hebben we in 2008 veel nieuwe faciliteiten geopend die materiaal recyclen na gebruik. p>

We verwachten dat het gebruik van de hoeveelheid plastic dat gerecycled is na gebruik de komende jaar snel zal stijgen, aangezien dit materiaal op grote schaal toegepast wordt bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Dit zal ons helpen bij het waarmaken van onze wereldwijde toezegging om tegen 2025 ten minste 25% gerecycled materiaal te gebruiken in onze plastic verpakkingen.

Een andere kijk op plastic verpakkingen – voor een circulaire economie

Sachetafval aanpakken

We streven ernaar om tegen 2015 een duurzaam bedrijfsmodel te hebben ontwikkeld en geïmplementeerd voor de verwerking van de afvalstromen veroorzaakt door onze sachets.

66

We zetten het onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwe technologieën voort in zowel ontwikkelde als ontwikkelingsmarkten. De vooruitgang gaat trager dan we oorspronkelijk hadden verwacht. We zijn echter van mening dat we twee derde van ons doel hebben bereikt en in de nabije toekomst met een haalbare oplossing zullen komen..


Ons perspectief

Het is ons doel om een gesloten kringloopsysteem te onwikkelen voor sachetafval. Zo kunnen we consumenten met een laag inkomen de betaalbare prijs en het gemak van sachets blijven bieden, en tegelijkertijd de milieuproblemen aanpakken die samenhangen met het gebruik ervan, zoals zwerfafval en de recyclebaarheid van de sachets.

In de afgelopen acht jaar hebben we een nieuwe technologie ontwikkeld, genaamd de CreaSolv® Sachet Recycling-technologie. De technologie produceert hoogwaardige polymeren die gebruikt kunnen worden om plastic te maken dat steeds opnieuw kan worden gebruikt - wat het potentieel biedt voor een circulair economiemodel. We hebben via grootschalige industriële routes bewezen dat CreaSolv® Recycling-technologie een technisch haalbare oplossing is voor het recyclen van zakjes.

Onze pilot fabriek in Indonesië, die in 2018 werd geopend, is de enige fabriek ter wereld waar deze technologie wordt toegepast voor het recyclen van sachets. In de fabriek kan drie ton materiaal per dag worden verwerkt. Zodra we hebben aangetoond dat deze technologie technisch haalbaar en commercieel rendabel is, willen we in gesprek gaan met investeerders en andere geïnteresseerde partijen over de ontwikkeling van een grootschalige commerciële fabriek waar 30 ton materiaal per dag wordt verwerkt.

Naast dat er een infrastructuur moeten worden gecreëerd voor het inzamelen en verwerken van sachets – we werken hier momenteel hard aan met andere gemeentebesturen – kunnen we met behulp van de CreaSolv® Recycling technologie mogelijk een circulaire economie creëren. Zowel het bedrijfsleven als het milieu zijn hierbij gebaat. Wij hopen dat we middels de CreaSolv® Recycling technologie sachets kunnen omvormen van een wereldwijd probleem tot een duurzame economische kans.

Een andere kijk op plastic verpakkingen – voor een circulaire economie

PVC verwijderen

Wij zullen tegen 2012 alle pvc (polyvinylchloride) uit ons verpakkingsmateriaal verwijderen (daar waar technische oplossingen beschikbaar zijn).

99

Eind 2012 was 99% van alle pvc verwijderd uit ons assortiment.


Ons perspectief

We hebben zeer goede vooruitgang geboekt met het verwijderen van pvc uit ons verpakkingsmateriaal, ook wat betreft producten die we de afgelopen jaren middels overnames hebben verworven.

We hanteren een solide systeem om ervoor te zorgen dat al het pvc dat verwerkt is in producten die we verwerven middels overnames, snel wordt verwijderd.

Verminderen kantoorafval

 • In onze 21 belangrijkste landen zal tegen 2015 ten minste 90% van ons kantoorafval worden hergebruikt, gerecycled of herwonnen en zullen wij tegen 2017 geen afval meer naar de vuilstort brengen.

In 2017 werd in onze 21 belangrijkste landen 100% van ons kantoorafval hergebruikt, gerecycled of herwonnen en hebben we geen afval naar de stort gebracht.


 • Tegen 2015 zullen we de hoeveelheid papier die per medewerker verbruikt wordt in onze 21 belangrijkste landen met 30% terugbrengen.

We hebben ons doel in 2013 al behaald, aangezien toen de hoeveelheid verbruikt papier per medewerker 37% lager was dan in 2010. In 2016 hebben we 62% minder papier verbruikt ten opzichte van het basisniveau van 2010.p>


 • Tegen 2015 zullen wij geen papier meer gebruiken voor onze facturering, goederenontvangst, inkooporderprocessen, financiële rapportage en onkostendeclaraties van medewerkers, waar dat wettelijk toegestaan en technisch mogelijk is.
73

In 2015 werd 73% van onze relevante processen met betrekking tot Business en Finance Services elektronisch uitgevoerd.


Ons perspectief

Eind 2017 hebben we ons doel behaald om geen afval meer naar de vuilstort te brengen op de door ons geselecteerde productiefaciliteiten in onze 21 belangrijkste landen. We hebben onze inspanningen om afval te verminderen uitgebreid naar andere locaties buiten die 21 belangrijkste landen. Nog eens 33 vestigingen brengen nu geen afval meer naar de vuilstort.

Het papierverbruik per medewerker is nu 62% lager dan ons basisniveau van 2010 in onze 21 belangrijkste landen en we blijven eraan werken om dit percentage verder omlaag te brengen.

Hoewel 73% van onze relevante transacties (exclusief financiële rapportages en onkostendeclaraties van medewerkers) volledig elektronisch werd uitgevoerd in 2015, is verdere vooruitgang uitdagend gebleken. In een aantal landen is elektronische facturering nog niet toegestaan sommige leveranciers reageren terughoudend met betrekking tot het indienen van elektronische in plaats van papieren facturen. Ondanks deze uitdagingen blijven we ernaar streven het gebruik van papier in ons bedrijf en onze financiële processen te stoppen.


Verminderen kantoorafval
Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE