Duurzame bronnen | Duurzaam leven | Unilever Nederland | Duurzaam leven en duurzame groei | Unilever Nederland | Unilever Nederland

Grondstoffen betrekken uit duurzame landbouw

Het is essentieel om grondstoffen te betrekken uit duurzame landbouw, zodat we de wereldbevolking kunnen voeden en tegelijkertijd rekening houden met de hulpbronnen van de aarde. Daarnaast is het ook essentieel als we ons bedrijf op een verantwoorde manier willen laten groeien.

Mens, milieu en welvaart: het belang van duurzame landbouw voor een succesvolle samenleving

Hoe kan de wereld meer dan 9 miljard mensen voeden zonder dat de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet uitgeput raken? Hoe kunnen we onze doelstellingen behalen met betrekking tot het verantwoord laten groeien van Unilever, met een toeleveringsketen die op het vertrouwen van de consument kan blijven rekenen en die nieuwe kansen creëert voor het generen van een positieve sociale impact en groei van het bedrijf?

Naar onze mening bestaat een groot deel van het antwoord op deze twee vragen uit het op grote schaal overgaan op duurzame landbouw – en daarom streven we ernaar onze landbouwgrondstoffen te betrekken uit duurzame landbouw.

We kijken echter verder dan onze doelstelling om landbouwgrondstoffen te betrekken uit duurzame landbouw en onderzoeken hoe we andere belangrijke toeleveringsketens voor kunnen bereiden op de toekomst.

Onze strategie

Onze producten worden door 2,5 miljard mensen per dag gebruikt. Dat is ongeveer een derde van de mensen op aarde. We hebben veel verschillende grondstoffen nodig om onze producten te kunnen maken. En miljoenen mensen spelen een belangrijke rol bij het leveren van die grondstoffen.

Man naast palmolie gewas

Middels duurzame landbouwmethoden kunnen de opbrengsten van boeren aanzienlijk worden vergroot en de effecten van klimaatverandering worden beperken. Daarnaast krijgen boeren, hun gezinnen en de omliggende gemeenschappen de kans om een welvarende samenleving op te bouwen, zodat zij kunnen bijdragen aan de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.

De voordelen zijn duidelijk. Door onze grondstoffen te betrekken uit duurzame landbouw kunnen we onze toevoer veiligstellen en de risico’s en schommelingen in onze grondstoffenketens beperken. Het biedt kansen voor innovatie: door te focussen op de behoeften van de mens wat betreft duurzaam leven en op de voorkeuren van de consument, creëren we sterkere merken. Door duurzame landbouwmethoden toe te passen, kunnen we ook de kwaliteit van onze producten, zoals onze sauzen, soepen, dressings en ijsproducten, verbeteren.

Onze toezegging

In 2010 hebben we onszelf het doel gesteld om tegen 2020 100% van onze landbouwgrondstoffen te betrekken uit duurzame landbouw.

Voortgang

Overeenkomstig onze toezegging werd eind 2018 56% van onze landbouwgrondstoffen betrokken uit duurzame landbouw (2017: 56%). Van dit percentage bestaat 51% uit fysieke duurzame bronnen (2017: 51%) en bijna 5% uit certificaten voor soja en suiker. Door de verkoop van onze spreads divisie in 2018 daalde onze algehele prestatie met betrekking tot het duurzaam betrekken van landbouwgrondstoffen licht. Dit komt door de substantiële hoeveelheid palmolie die wordt gebruikt in onze spreads business.

Om onze impact te maximaliseren, hebben we prioriteit gegeven aan een aantal gewassen en grondstoffen die essentieel zijn voor onze merken, zoals palmolie, papier en karton, soja, suiker, thee, zuivel, raapzaad, granen, groenten, cacao, kruidenaftrekstels en vanille.

Als gevolg van deze doelgerichte strategie is het percentage aan grondstoffen betrokken uit duurzame landbouw voor deze 12 belangrijkste gewassen met meer dan 4% gestegen. Dit percentage omvat ook een aanzienlijke stijging ten aanzien van het duurzaam betrekken van palmolie en thee. Over het algemeen genomen is onze prestatie ten opzichte van 2017 gelijk gebleven.

We verwachten dat we tegen 2020 70% van al onze gewassen en 95% van onze 12 belangrijkste gewassen betrekken uit duurzame landbouw.

En overeenkomstig ons duurzaam inkoopbeleid betrekken we dan al onze materialen uit duurzame bronnen.

Zie Doelen en prestaties voor meer informatie.

Een zo groot mogelijk impact creëren

In 2017 hebben we geëvalueerd of we ons programma voor het betrekken van grondstoffen uit duurzame landbouw breed genoeg hebben doorgetrokken om een zo groot mogelijk impact te creëren middels onze toezeggingen betreffende het duurzaam inkopen van grondstoffen. Na een uitgebreide evaluatie, die ook nog in 2018 plaats vond, zijn we tot de conclusie gekomen dat onze ambitie om onze grondstoffen duurzaam en verantwoord in te kopen alle materialen moet omvatten die we inkopen, niet alleen de duurzame materialen. De aanpak die we zullen hanteren om zoveel mogelijk impact te creëren, zal verschillen afhankelijk van de materialen die we inkopen.

 • We willen een toonaangevende rol spelen in de transformatie van de landbouwsectoren die relevant zijn voor ons bedrijf, met name palmolie en thee.
 • We zullen onze aandacht daarbij met name richten op de levensomstandigheden van kleinschalige boeren, aangezien we inzien hoe belangrijk hun rol is als we de landbouwsector, en met name de palmolie- en theesector, willen veranderen.
 • We steunen de externe certificatiestandaarden indien vastgelegd en indien is aangetoond dat ze effect hebben op het milieu en de levensomstandigheden van de (kleinschalige) boeren werkzaam in onze toeleveringsketen.
 • Indien er geen externe certificatiestandaard is vastgelegd, zullen we onze eigen standaard met betrekking tot duurzame landbouw implementeren in die gebieden waar we onze toeleveranciers kunnen stimuleren om duurzame landbouwmethoden toe te passen en voor die gewassen die essentieel zijn voor onze merken.
 • Voor wat betreft de grondstoffen die worden gedolven, blijven we ons inzetten voor verankering van ons beleid inzake de code voor verantwoorde delving van grondstoffen (Code for Responsible Extraction - CORE).
 • Wat betreft het gebruik van plastic materialen blijven we vernieuwende technologieën ontwikkelen en samenwerken met afvalverwerkingsbedrijven om een circulaire economie voor plastic materialen mogelijk te maken.
 • Overeenkomstig ons Inkoopkader
In 2019 zullen we impactindicatoren vaststellen aan de hand waarvan we de voortgang van onze toezeggingen kunnen volgen met betrekking tot de levensomstandigheden van kleinschalige boeren, de transformatie van de landbouwsector en het betrekken van grondstoffen uit duurzame landbouw (deze laatste toezegging is opnieuw vastgelegd, zodat deze nu alle ingekochte producten beslaat).

Vergeleken met de oorspronkelijke toezegging die we in 2010 hebben vastgelegd toen we ons Unilever Sustainable Living Plan introduceerden, verwachten we dat we 70% van onze grondstoffen en 95% van onze 12 belangrijkste gewassen zullen betrekken uit duurzame landbouw (In het eerste percentage is de verkoop van onze spreads divisie1 verwerkt).

We hebben onze focus, inspanningen en hulpmiddelen op elkaar afgestemd, zodat we een positieve impact kunnen creëren en veranderingen teweeg kunnen brengen voor mensen, ecosystemen en gemeenschappen door nauw samen te blijven werken met partners, leveranciers, ngo’s en overheidsorganen. Als we kijken naar alles wat we de afgelopen tien jaar hebben geleerd met betrekking tot het stimuleren van het duurzaam betrekken van duurzame grondstoffen, dan zijn we van mening dat we ons moeten richten op de aanpak van de voetafdruk die wordt veroorzaakt door alle materialen die we inkopen. Ons duurzame inkoopbeleid zal ten grondslag liggen aan deze aanpak, die volledig geïntegreerd zal worden in ons inkoopkader.

Onze aangepaste strategie inzake het betrekken van grondstoffen uit duurzame landbouw is gestoeld op de volgende drie belangrijke pijlers:

 • het continue streven naar een nog grotere mate van transparantie en traceerbaarheid wat betreft de inspanningen die we leveren ten aanzien van de klimaatproblemen en de maatschappelijke gevolgen daarvan
 • onze focus op de levensomstandigheden en economische levensvatbaarheid van kleinschalige boeren in onze toeleveringsketen
 • onze focus op plastic materialen en verpakkingsafval, waarbij we een radicale omslag teweeg willen brengen van het huidige lineaire ‘take-make-dispose’ model naar een meer circulaire economie.

We zullen optimaal gebruik maken van alle digitale en technologische ontwikkelingen om beter inzicht te krijgen in wat de actuele situatie van deze drie belangrijke pijlers is. Op basis daarvan kunnen we impactvolle programma’s ontwikkelen en ten uitvoer brengen daar waar ze het hardst nodig zijn.

We hebben in 2018 op meerdere vlakken aanzienlijke vooruitgang geboekt ten aanzien van deze pijlers.

Transparantie en traceerbaarheid

In 2018 hebben we onze transparantie nog verder vergroot door onze lijst met palmoliefabrieken te publiceren.

Met deze lijst, die regelmatig wordt bijgewerkt, bieden we onze partners een inkijk in onze toeleveringsketen voor palmolie.

Op de palmolieklachtenlijst houdt Unilever alle klachten bij die het bedrijf heeft ontvangen met betrekking tot directe en indirecte leveranciers van palmolie. Deze lijst omvat ook alle leveranciers in Unilever’s toeleveringsketen voor palmolie die sinds 2014 door onze stakeholders, waaronder maatschappelijke organisaties en de media, zijn beschuldigd van het niet nakomen van regels en wetten. Terwijl we alle klachten en maatregelen om de klachten op te lossen al intern registreren, hebben we nu ook blijk gegeven van ons leiderschap ten aanzien van externe transparantie en verantwoording door in januari 2019 onze palmolieklachtenlijst te publiceren. We zijn daarmee het eerste fast-moving consumer goods-bedrijf dat zo’n lijst heeft gepubliceerd.

In 2018 kregen we vijf klachten en twee updates van grote klachten die we de afgelopen jaren hebben ontvangen. In totaal waren tenminste 11 directe leveranciers en 27 indirecte/externe leveranciers van Unilever betrokken bij ten minste een van de klachten die in 2018 zijn gemeld. Ons team gericht op het betrekken van duurzame palmolie heeft nauw samengewerkt met de stakeholders en onze directe leveranciers om alle gemelde klachten op te lossen. Gezien het feit dat onze toeleveringsketen voor palmolie nogal complex is en er veel stakeholders bij betrokken zijn, hebben we veel vooruitgang geboekt ten aanzien van de actieplannen die we samen met leveranciers hebben opgesteld. Zolang de klachten nog niet helemaal zijn afgehandeld, blijven ze open staan totdat de leverancier heeft bevestigd dat alle problemen zijn aangepakt. Onze palmolieklachtenlijst wordt elk kwartaal, of tussendoor als er een belangrijke update is, bijgewerkt.

In 2018 hebben we ook de transparantie ten aanzien van onze toeleveringsketen voor thee vergroot en we zullen in 2019 ook de transparantie vergroten ten aanzien van en meer informatie verstrekken over een aantal andere belangrijke materialen en hun toeleveringsketens.

Speciale aandacht voor kleine boeren

Met speciaal toegespitste programma’s waarmee we impact kunnen creëren, hebben we de afgelopen tien jaar miljoenen kleinschalige boeren geholpen de opbrengst van hun oogst en de kwaliteit en consistentie van de gewassen die ze telen, te verbeteren. Op deze manier hebben we er op een duurzame wijze voor helpen zorgen dat kleinschalige boeren meer inkomsten kunnen genereren en hun inkomsten kunnen diversifiëren. Hierdoor kunnen wij op onze beurt bouwen aan een veerkrachtige en duurzame toeleveringsketen.

In 2018 heeft Unilever 746.000 kleinschalige boeren toegang geboden tot initiatieven gericht op het verbeteren van hun landbouwmethoden of het verhogen van hun inkomsten. Wij blijven ons richten op:

 • het creëren van verregaande transparantie, zodat er eerlijke markten ontstaan;
 • het op grote schaal creëren van capaciteit en economische en sociale integratie voor iedereen door toegang te bieden tot de benodigde kennis en financiële middelen;
 • het voortouw blijven nemen met betrekking tot het vastleggen van algemene standaarden, die ook, middels op elkaar afgestemde maatregelen, bijdragen aan het behoud van grondstoffen. li>

Digitale technologieën blijken van vitaal belang te zijn om de boeren die onze gewassen telen te kunnen koppelen aan onze toeleveringsketen. In 2018 maakten we gebruik van satellietgegevens om de risico’s van ontbossing te beoordelen en beheren door gebruik te maken van digitale middelen en luchtkartering om de stukken land van kleinschalige boeren waar ze palmbomen op kweken, in kaart te brengen. Wat betreft ons programma gericht op groenten, zijn we de grondleggers van de toepassing van digitale middelen voor het betrekken en trainen van boeren en voor het leveren van meteorologische gegevens aan kleinschalige boeren in India. Wat thee betreft, een van onze belangrijkste gewassen, maken we gebruik van digitale middelen ter bevordering van de theeproductie op onze plantages in zijn algemeenheid. p>

Zie Een verbinding maken met kleinschalige boeren om hun levensomstandigheden te verbeteren .

Materialen gemaakt van plastic

Als we al onze materialen duurzaam in willen kopen, moeten we niet alleen aan de slag met de papieren en kartonnen verpakkingen die we kopen, maar ook met de vele andere soorten materiaal die we gebruiken. Daarom hebben we ons Inkoopkader aangepast, zodat het ook van toepassing is op plastic. Het reduceren van de hoeveelheid plastic verpakkingsmaterialen en het gebruik van meer recyclebare materialen in onze verpakkingen heeft de hoogste prioriteit. We hanteren een duidelijke strategie gericht op het gebruik van minder plastic, beter plastic en uiteindelijk helemaal geen plastic als er andere, betere alternatieven zijn.

In 2018 zijn we ons in blijven zetten voor het gebruik van minder plastic door de verpakkingen lichter te maken en door de samenstelling van verpakkingen te veranderen om ze duurzamer te maken. We hebben sinds 2010 een daling van 18% geconstateerd in het gewicht van verpakkingen per consumentengebruikseenheid. Onze strategie gericht op beter plastic draait om anders denken – om het gebruik van andere materialen waar mogelijk en het stoppen met het gebruik van plastic indien niet nodig.

We blijven ons richten op de aanpak van de talloze problemen veroorzaakt door plastic afval en zijn vastberaden plastic binnen de economie te houden, zodat het niet in het milieu beland. Kijk voor meer informatie over hoe we onze inspanningen opschalen met betrekking tot plastic naar Afval en verpakkingsmaterialen.

Toekomstige uitdagingen

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. De belangstelling voor duurzame producten is toegenomen en consumenten zijn steeds meer bezig met de herkomst van ingrediënten, bescherming van het milieu en de eerlijke en ethische behandeling van de mensen binnen onze uitgebreide toeleveringsketen. We zijn van mening dat we meer en een grotere impact zullen hebben op onze toeleveringsketen als we alle materialen die we inkopen betrekken uit duurzame bronnen.

We onderkennen dat we voor tal van uitdagingen staan, zoals het uitbreiden van het aantal materialen dat we willen betrekken uit duurzame bronnen en de moeite die het zal kosten om een positieve impact te creëren die blijvend is. We staan voor een lastige taak, maar we zijn vastbesloten om onze toeleveringsketen duurzaam te maken.

Kijk voor meer informatie naar Onze aanpak met betrekking tot het betrekken van materialen uit duurzame bronnen .

1 We hebben onze spreads divisie medio 2018 verkocht. In deze divisie werd een aanzienlijke hoeveelheid palmolie gebruikt.


Uitklappen voor meer informatie over het betrekken van grondstoffen uit duurzame landbouw
Grondstoffen betrekken uit duurzame landbouw
Onze toezegging

Tegen 2020 zullen wij 100% van onze landbouwgrondstoffen betrekken uit duurzame landbouw: 10% tegen 2010; 30% tegen 2012; 50% tegen 2015; 100% tegen 2020.

Onze prestatie

Eind 2018 werd 56% van onze landbouwgrondstoffen betrokken uit duurzame landbouw (2017: 56%). 51% van dit percentage werd betrokken uit fysieke duurzame bronnen (2017: 51%) en 5% in de vorm van certificaten voor soja en suiker.

Overeenkomstig onze strategie, is de hoeveelheid grondstoffen voor onze 12 belangrijkste gewassen die betrokken wordt uit duurzame bronnen met meer dan 4% gestegen, inclusief een aanzienlijk groei van duurzaam betrokken palmolie en thee. De hoeveelheid grondstoffen voor onze minder belangrijke gewassen die betrokken wordt uit duurzame bronnen is gedaald. Als gevolg daarvan zijn onze prestaties ten opzichte van 2017 gelijk gebleven. Gezien de aanzienlijke hoeveelheid palmolie die werd gebruikt in onze spreads divisie, heeft de verkoop van deze divisie in 2018 geleid tot een lichte daling van onze totale prestatie inzake het betrekken van grondstoffen uit duurzame bronnen.

We verwachten tegen 2020 dat 70% van al onze grondstoffen en 95% van de grondstoffen voor onze 12 belangrijkste gewassen betrokken zal worden uit duurzame bronnen.

En dat alle materialen die we inkopen op een verantwoorde manier zullen worden ingekocht zoals vastgelegd in ons verantwoord inkoopbeleid.

Ons perspectief

In 2016-2017 hebben we onze strategie voor het duurzaam betrekken van grondstoffen grondig geëvalueerd om er zeker van te zijn dat we onze aanpak door blijven ontwikkelen om een zo groot mogelijk impact te kunnen genereren. Uit deze evaluatie kwam naar voren dat wij ons algehele programma voor het betrekken van grondstoffen uit duurzame bronnen nog verder moeten verbeteren en dat wij met name onze Sustainable Agriculture Code (SAC) moeten bijwerken. In 2018 hebben we daarom onze Sustainable Agriculture Code 2017 uitgetest op een groep van 40 leveranciers die allemaal verschillende gewassen leveren en uit verschillende geografische regio’s komen. In de bijgewerkte code wordt meer nadruk gelegd op vijf belangrijke sociale kwesties (geen ontbossing; mensenrechten, waaronder vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde toestemming; wettelijke naleving; arbeid door migranten; en klachtenprocessen voor medewerkers).

Uit onze evaluatie is verder gebleken dat, hoewel onze strategische richting de juiste is voor ons bedrijf, de maatschappij en het milieu, wij onze doelstelling voor 2020 niet zullen behalen, ondanks de grote vooruitgang die we hebben geboekt. Dit komt gedeeltelijk doordat we te kleinschalig zijn om voldoende verandering te kunnen bewerkstelligen voor alle gewassen. En gedeeltelijk omdat de lengte en complexiteit van sommige toeleveringsketens het erg moeilijk maken om toezicht te houden op de boeren aan het begin van die toeleveringsketens en we ons er dus niet van kunnen verzekeren dat ze duurzame landbouwmethoden toepassen.

We moeten onze inspanningen dus richten op de toeleveringsketens waar we de grootste impact kunnen bewerkstelligen. Daarom hebben we prioriteit gegeven aan 12 gewassen en grondstoffen die essentieel zijn voor onze merken. Daarnaast kunnen we ook de meeste impact bewerkstelligen bij de landbouwsectoren waarbinnen deze gewassen en grondstoffen vallen. Een aantal van deze gewassen/grondstoffen zijn palmolie, papier en karton, soja, suiker, thee, zuivel, raapzaad, granen, groenten, cacao, kruidenaftreksels en vanille. We verwachten dat we tegen 2020 ongeveer 95% van de grondstoffen voor deze belangrijkste gewassen en circa 70% van de totale hoeveelheid grondstoffen zullen betrekken uit duurzame bronnen.

Daarnaast zijn we in 2018 tot de conclusie gekomen dat we onze ambitie om grondstoffen te betrekken uit duurzame en verantwoorde bronnen toe moeten passen op alle materialen die we inkopen, niet alleen de duurzame materialen. Daarom zullen we tegen 2020 alle materialen die we inkopen, waaronder plastic en gedolven mineralen, betrekken uit duurzame en verantwoorde bronnen zoals is vastgelegd in ons verantwoord inkoopbeleid. Door onze strategie op deze manier uit te breiden, kunnen we maximale impact creëren middels onze toezeggingen met betrekking tot het betrekken van grondstoffen uit duurzame bronnen.

Kijk voor meer informatie bij de paragraaf Strategie hierboven.


 • Bereikt

 • Op koers

 • Niet op koers

 • %

  van doel behaald

Key
 • Bereikt

  Bereikt

 • Op koers

  Op koers

 • Niet op koers

  Niet op koers

 • %

  van doel behaald

  van doel behaald

Onze doelstellingen

Ga naar Onafhankelijke controle en onze meetmethoden voor meer informatie over ons controleprogramma voor het hele Unilever Sustainable Living Plan.

Duurzame palmolie

Tegen 2019 zullen wij alle palmolie duurzaam betrekken uit fysiek gecertificeerde bronnen.

In 2018 werd 67% sup>*◊ van de palmolie en palmpitolie betrokken uit fysiek gecertificeerde bronnen middels een combinatie van segregated- en mass balance-leveringen. 81% van de palmolie werd betrokken uit fysiek gecertificeerde bronnen.


Ons perspectief

Palmolie is een van de grondstoffen waaraan we prioriteit hebben gegeven. In 2016 hebben we ons doel om tegen 2020 100% fysiek gecertificeerde palmolie te kopen, aangepast naar 2019. Duurzame palmpitolie gaan we separaat betrekken..

In 2018 betrokken we 67% van de palmolie en palmpitolie voor onze kernvolumes uit fysiek gecertificeerde bronnen * van RSPO Mass Balance, RSPO Segregated of een vergelijkbare standaard die onafhankelijk wordt geverifieerd door een derde partij. 81% van de palmolie werd betrokken uit duurzame bronnen. We liggen op koers voor het behalen van onze doelstelling in 2019.

We zijn van mening dat we meer kans hebben om een verandering van de sector teweeg te brengen als we nog transparanter zijn. In 2018 waren we het eerste consumentengoederenbedrijf dat de lijst van leveranciers en fabrieken in onze directe en uitgebreide toeleveringsketen openbaar heeft gemaakt en dat een klachtenlijst heeft opgesteld voor het bijhouden van klachten met betrekking tot leveranciers die zich niet houden aan de regels opgesteld in onsduurzaam inkoopbeleid. Daarnaast werken we nog aan een juridische benadering van de palmolie in Maleisië en Indonesië.

* Sinds 2017 brengen we alleen verslag uit over de kernvolumes van palmolie. Hieronder vallen niet derivaten van palmvetzuurdestillaten (dit zijn bijproducten van het raffinageproces) en ingrediënten en materialen die in de laatste fase van het proces worden verwerkt door externe fabrikanten.

We hebben onze spreads divisie medio 2018 verkocht en de resultaten van deze divisie zijn daarom niet meegenomen in onze prestatiemeting.

Hervormen van de palmolie-industrie

Duurzaam papier en karton

Tegen 2015 zal 75% van het papier en karton voor ons verpakkingsmateriaal worden betrokken uit gecertificeerde, duurzaam beheerde bossen of worden vervaardigd van gerecycled materiaal. Tegen 2020 zal dit percentage 100% zijn.

Eind 2018 was 98% van ons papier en karton afkomstig van gecertificeerde, duurzaam beheerde bossen of vervaardigd van gerecycled materiaal.


Ons perspectief

Papier en karton behoren tot de grondstoffen waaraan we prioriteit hebben gegeven en in 2018 bleef het percentage van 98% aan grondstoffen die op duurzame wijze zijn betrokken, gelijk.

Hiervan was 84% voorzien van een keurmerk van een derde partij en afkomstig van een toeleveringsketen die van begin tot eind is gecontroleerd om aan te tonen dat de grondstoffen zijn betrokken uit duurzaam beheerde bossen of vervaardigd van gerecycled materiaal.

Het is echter nog een uitdaging voor onze leveranciers om verifieerbaar bewijs te leveren van de samenstelling van de niet-gecertificeerde producten in ons gerecycled materiaal. Daarom hebben we in 2016 een nieuw doel vastgesteld om tegen 2019 de aankoop van gecertificeerde, gerecyclede producten steeds verder op te voeren en gerecyclede vezels te betrekken van leveranciers met een certificering van een derde partij. Van ons totale volume in 2018 was 11% afkomstig van gerecyclede materialen uit toeleveringsketens die niet van begin tot eind zijn gecontroleerd. Onze inkoopteams zetten zich samen met leveranciers in om dit percentage ook gecertificeerd te krijgen en ervoor te zorgen dat die toeleveringsketens ook van begin tot eind gecontroleerd worden, zodat we voldoen aan onze doelstelling voor 2019.

Door aan onze leveranciers te vragen om gerecyclede materialen te certificeren, krijgt het bedrijf meer zekerheid en het helpt bij de creatie van een markt voor gerecyclede materialen.

Papier en karton betrekken uit duurzame bronnen

Duurzame soja

Tegen 2014 zullen wij alle sojabonen en tegen 2020 alle sojaolie betrekken uit duurzame landbouw.

Eind 2014 werd 100% van alle sojabonen betrokken uit duurzame landbouw.

Eind 2018 werd 72% van alle sojaolie betrokken uit duurzame landbouw.


Ons perspectief

We hebben in 2014 ons doel behaald om 100% van onze sojabonen te betrekken uit duurzame landbouw (door de fysieke aankoop van RTRS-gecertificeerde bonen).

Soja is een van de gewassen waaraan we prioriteit hebben gegeven en in 2018 bleef het percentage van 72% aan sojaolie betrokken uit duurzame bronnen, gelijk. Dit is inclusief de sojaolie die is gecertificeerd door de Round Table on Responsible Soy (RTRS), RTRS-certificaten en de zelf-gecontroleerde sojaolie in de Verenigde Staten.

We kopen de meeste soja in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. Daarom werken we met de boeren ter plaatse samen om de productie van soja nog duurzamer te maken. We werken in Iowa in de Verenigde Staten samen met sojaboeren en leveranciers van sojaolie om het gebruik van bodembedekkende gewassen te verhogen ter bescherming van hun grond. In Brazilië werken we via de Round Table on Responsible Soy (RTRS) en Aliança da Terra samen met partners aan het Produzindo Certo Initiatief dat telers stimuleert om hun landbouwmethoden en de manier waarop ze hun boerenbedrijf beheren, duurzamer te maken.


Duurzame soja & raapzaadolie

Duurzame thee

 • Het is ons doel om tegen 2015 de thee voor alle Lipton theezakjes te betrekken van Rainforest Alliance Certified™ plantages.

Sinds 2015 wordt 100% van de theemelanges in onze Lipton theezakjes betrokken uit Rainforest Alliance Certified™ bronnen.


 • Tegen 2020 zal 100% van de thee van Unilever, inclusief losse thee, worden betrokken uit duurzame landbouw.

In totaal werd in 2018 84% van de thee voor al onze merken betrokken uit duurzame landbouw: 68% was Rainforest Alliance Certified™ en 16% was gecertificeerd door Trustea.


Ons perspectief

Thee is een van de gewassen waar we prioriteit aan hebben gegeven en we kopen ongeveer 10% van alle zwarte thee ter wereld. In 2007 waren we het eerste grote theebedrijf dat heeft toegezegd thee op grote schaal te betrekken uit duurzame landbouw. Eind 2015 werd 100% van de theemelanges in onze Lipton theezakjes betrokken uit duurzame landbouw.

We hebben deze voortgang doorgezet in 2018 en het percentage thee dat we betrekken uit duurzame bronnen, verhoogd naar 84%.

We hebben ongeveer 40 grote programma's opgezet in onze toeleveringsketen voor thee, met doelstellingen als het verbeteren van gezondheid en hygiëne, het versterken van de positie van vrouwen, aanpakken van de klimaatverandering, bevorderen van biodiversiteit en het verhogen van de inkomsten van theearbeiders en kleinschalige boeren. Zo zetten we ons als lid van het Malawi Tea 2020 collaboratie in voor verbetering van de inkomsten in de theesector. In 2018 verdiende 50.000 arbeiders werkzaam op theeplantages 57% meer dan het minimum dagloon vastgesteld voor de landbouwsector in Malawi.


Duurzame thee - als eerste in de sector

Duurzame groenten en fruit

 • Tegen 2015 zullen wij 100% van ons fruit betrekken uit duurzame landbouw.
67

ind 2015 werd 67% van het fruit betrokken uit duurzame landbouw. Eind 2018 was dat 60%.


 • Tegen 2012 zullen wij 50% van onze 13 belangrijkste groenten en kruiden betrekken uit duurzame landbouw, en tegen 2015 zal dit 100% zijn. Dit komt neer op meer dan 80% van ons wereldwijde volume aan groenten en kruiden.
92

Eind 2015 werd 92% van onze 13 belangrijkste groenten en kruiden betrokken uit duurzame landbouw, een flinke stijging ten opzichte van de 59% in 2012. In 2018 was dit 95%.


Ons perspectief

Groente en fruit is een complex range van producten met een erg groot en gevarieerd aantal leveranciers, waardoor het lastig is gebleken om het doel van 100% in 2015 te behalen voor de totale range.

Nadat we in 2016-2017 onze strategie om grondstoffen te betrekken uit duurzame landbouw grondig hebben geëvalueerd, zijn we ons gaan richten op een aantal van de belangrijkste gewassen, die essentieel zijn voor onze merken en waarmee we, doordat Unilever zo groot is en zo veel invloed heeft, meer positieve impact kunnen genereren binnen de landbouwsectoren waar deze gewassen toe behoren. Een klein aantal gewassen kopen we maar in kleine hoeveelheden in. Wij zijn dan ook niet in staat om als bedrijf alleen een grote verandering teweeg te brengen in die markten. Fruit is een van de gewassen waar we, op basis van de evaluatie, minder prioriteit aan geven en, overeenkomstig deze strategie, is de hoeveelheid fruit die we in 2018 hebben betrokken uit duurzame bronnen gedaald tot 60%.

Groenten blijft een van de gewassen waar we prioriteit aan geven. In 2018 werd 95% van onze 13 belangrijkste groenten betrokken uit duurzame landbouw.

C701

Duurzame groenten

Duurzame cacao

Tegen 2015 zullen wij de cacao voor ons Magnum ijs betrekken uit duurzame landbouw. Alle overige cacao zullen we tegen 2020 betrekken uit duurzame landbouw.

Eind 2015 werd 98% van de cacao voor Magnum betrokken uit duurzame landbouw, gecertificeerd door Rainforest Alliance. In 2018 was dat 98%.

In totaal wordt 82% van alle cacao betrokken uit duurzame landbouw.


Ons perspectief

Magnum is ons grootste ijsmerk, dat wordt verkocht in 57 landen. De meeste van die landen betrekken nu Rainforest Alliance Certified™ cacao.

Het blijft een uitdaging om Rainforest Alliance Certified™ cacao te betrekken in Brazilië, Venezuela en Israël waar gecertificeerde bonen maar beperkt beschikbaar zijn. Omdat cacao een van de gewassen is waar we prioriteit aan hebben gegeven, zijn we dringend op zoek naar alternatieve oplossingen om onze ambitie ook in die landen waar te kunnen maken. Daarnaast hebben we ons nog harder ingespannen om al onze cacao te betrekken uit duurzame bronnen, waardoor dit percentage van 70% in 2017 is gestegen naar 82%.

In 2018 sloten we ons aan bij het Cacao & Bos-initiatief door de intentieverklaring te tekenen om preconcurrentieel samen te werken om een einde te maken aan de ontbossing en aantasting van de bossen in de toeleveringsketen voor cacao. We zijn, samen met onze leveranciers, begonnen om onze directe toeleveringsketen voor cacao in kaart te brengen om zo de traceerbaarheid te verbeteren en beter inzicht te krijgen in waar de cacao precies vandaan komt

Duurzame cacao & suiker

Duurzame suiker

Tegen 2020 zullen wij all onze suiker betrekken uit duurzame landbouw.

Eind 2018 werd 69% van onze suiker betrokken uit duurzame landbouw..


Ons perspectief

Suiker is een van de gewassen waar we prioriteit aan geven. We toetsen de suikerbiet voornamelijk aan de hand van onze Sustainable Agriculture Code (SAC) en maken hoofdzakelijk gebruik van Bonsucro-certificering voor suikerriet.

In 2018 hebben we de hoeveelheid ingekochte suiker verhoogd naar 69%. Het aandeel suiker dat we zelf controleren en dat fysiek wordt gecertificeerd, steeg naar 42% (Het gaat hierbij zowel om suikerriet als suikerbiet). Middels de aankoop van Bonsucro credits hebben we voldaan aan de andere voorschriften voor suiker.

Het is onze doelstelling voor de lange termijn om wereldwijd te voorzien in de levering van duurzame suiker. We zijn van mening dat we deze doelstelling het beste kunnen behalen door ervoor te zorgen dat de verschillende regels voor het duurzaam betrekken van grondstoffen, aan welke regels de voedingsmiddelen- en drankenindustrie moet voldoen, overeenstemmen en door deze verschillende regels samen te voegen tot een enkele standaard, waar we op grote schaal impact mee kunnen genereren. Daarom hebben we via het Sustainable Agriculture Initiative (SAI) Platform geholpen bij de ontwikkeling van de Farm Sustainability Assessment (een duurzaamheidsbeoordeling voor boerenbedrijven). Veel bedrijven hebben ingestemd met deze beoordeling, die boeren één vereenvoudigd duurzaamheidskader biedt met regels waar ze aan moeten voldoen.

Duurzame cacao & suiker

Duurzame zonnebloemolie

Tegen 2020 zullen wij alle zonnebloemolie betrekken uit duurzame landbouw.

Eind 2018 werd 17% van onze zonnebloemolie betrokken uit duurzame landbouw.


Ons perspectief

In 2016 hebben we onze strategie grondig geëvalueerd om de manier waarop we grondstof betrekken uit duurzame landbouw te optimaliseren. Als gevolg van die evaluatie gaan we ons richten op een aantal gewassen die belangrijk zijn voor onze merken en waarmee we, doordat Unilever zo groot is en zo veel invloed heeft, meer positieve impact kunnen genereren binnen de landbouwsectoren waar deze gewassen toe behoren.

Een klein aantal gewassen kopen we maar in kleine hoeveelheden in. Wij zijn dan ook niet in staat om als bedrijf alleen een grote verandering teweeg te brengen in die markt. Zonnebloemolie is een van de gewassen waar we, op basis van de evaluatie, minder prioriteit aan geven. Overeenkomstig deze strategie, is de hoeveelheid zonnebloemolie die we in 2018 hebben betrokken uit duurzame bronnen gedaald tot 17%. We zullen ons doel dan ook niet behalen.

We blijven desondanks samenwerken met onze partners om sectorbrede oplossingen te vinden om ervoor te zorgen dat er meer duurzame zonnebloemolie wordt geleverd.

Duurzame raapzaadolie

Tegen 2020 betrekken we alle raapzaadolie uit duurzame bronnen.

Eind 2018 werd 76% van onze raapzaadolie betrokken uit duurzame landbouw.


Ons perspectief

Raapzaadolie is een van de gewassen waar we prioriteit aan geven. In 2017 werd 84% van de raapzaadolie betrokken uit duurzame landbouw. Dit kwam door de bijzonder goede prestaties die we in Europa hebben geleverd, waar we de olie kopen voor de spreads van ons Duitse merk Rama en voor het hele spreads-assortiment van Flora in het Verenigd Koninkrijk.

In 2018 werd 76% van onze raapzaadolie betrokken uit duurzame landbouw. De verkoop van onze spreads divisie, die aanzienlijke hoeveelheden duurzame olie inkocht, was van invloed op dit percentage. We blijven echter raapzaadolie kopen voor onze toonaangevende merken, zoals bijvoorbeeld voor de mayonaise van Hellmann’s.

Daarnaast blijven we werken met onze leveranciers en andere partners. Zoals aan een gezamenlijke aanpak samen met onze partner Bunge in Canada, waar in 2018 circa 200 boeren waren aangemeld voor ons programma met betrekking tot de Sustainable Agriculture Code. In nauwe samenwerking met onze landbouwadviseurs van Control Union hebben deze boeren hun landbouwmethodes aangepast, zodat ze voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn in onze Sustainable Agriculture Code.

Duurzame soja- en raapzaadolie

Duurzame zuivel

Tegen 2020 zullen wij alle zuivel betrekken uit duurzame landbouw.

Eind 2018 werd 75% sup>† van onze zuivel betrokken uit duurzame landbouw.


Ons perspectief

Zuivel is een van de ingrediënten waar we prioriteit aan geven en hoewel het percentage duurzaam ingekochte zuivel in 2018 is gestegen naar 75%, weten we nu dat we ons doel in 2020 niet zullen behalen. Dit komt omdat in sommige landen, zoals Rusland en Pakistan, nog niet genoeg boeren duurzame landbouwmethoden toepassen om er zeker van te zijn dat ze kunnen voorzien in voldoende duurzame zuivel. Daarnaast kopen we de verschillende zuivelproducten in bij veel verschillende leveranciers, waardoor het moeilijk is om op grote schaal duurzame producten in te kopen.

In Turkije zijn we aan het onderzoeken of we de uitstoot van CO2 die veroorzaakt worden door de productie van melk, kunnen reduceren. Naast een betere oogst en kwaliteit, hebben we een totale reductie van 2% aan CO2-uitstoot weten te behalen.

In 2018 zijn we gaan samenwerken met het Dairy Sustainability Framework, door deel te nemen aan een aantal proefprogramma’s waarbij vanuit een regionaal perspectief naar verbeteringen wordt gekeken. Dit is de eerste keer dat dat wordt gedaan in de zuivelindustrie. In 2019 gaan we verder onderzoeken of we deze aanpak ook als een industriestandaard kunnen introduceren.

Duurzame zuivel

Fairtrade Ben & Jerry's

Alle ijssmaken van Ben & Jerry’s zullen tegen 2013 het Fairtrade keurmerk dragen.

77

In 2013 droeg 77% van de ijssmaken van Ben Jerry’s het Fairtrade keurmerk. In 2014 was dit 100%.


Ons perspectief

Ben & Jerry’s ijs was in 2005 het eerste ijs waarin Fairtrade-ingrediënten werden gebruikt. Eind 2011 verkregen we het Fairtrade-keurmerk voor al onze producten die in Europa worden geproduceerd en gedistribueerd.

In 2012 hebben we gemerkt dat we, vanwege problemen met de kwaliteit en beschikbaarheid, niet alle Fairtrade-gecertificeerde ingrediënten konden inkopen die we nodig hadden om wereldwijd over te gaan op het betrekken van ingrediënten uit duurzame bronnen. Daarom hebben we onze doelstelling herzien. De oorspronkelijke doelstelling om het Fairtrade-keurmerk voor alle ingrediënten te behalen, werd veranderd in het Fairtrade-keurmerk voor alle smaken.

We hadden vastgesteld dat als we Fairtrade-ingrediënten zouden gebruiken voor de vijf belangrijkste grondstoffen in al onze basismixen en voor onze 'chunks' en 'swirls', en de correcte Fairtrade-afwijkingsprocedures zouden volgen, al onze ijssmaken tegen 2013 in aanmerking zouden komen voor het Fairtrade-keurmerk. In 2013 behaalde 77% van onze ijssmaken het Fairtrade-keurmerk.

In 2013 hebben we ook besloten alleen niet-genetisch gemodificeerde ingrediënten in te kopen op basis van zaadbronnen. Omdat hierdoor onze omschakelingsprogramma’s nog complexer werden, hebben we onze plannen uitgesteld. Uiteindelijk hebben we in 2014 het Fairtrade-keurmerk voor al onze smaken verkregen.

Ben and Jerry’s

Vrije uitloopeieren

Wij streven ernaar, waar toegestaan door lokale wetgeving, 100% vrije-uitloopeieren te gebruiken voor al onze producten*, waaronder ijs van Ben & Jerry’s en de mayonaises van Hellmann's, Amora en Calvé

*.

Eind 2018 bestond 64% van de gebruikte eieren uit vrije-uitloopeieren.


Ons perspectief

Ons onderzoek toont aan dat consumenten een voorkeur hebben voor producten die gemaakt zijn met vrije-uitloopeieren. De omstandigheden waaronder eieren worden geproduceerd lopen echter over de hele wereld sterk uiteen. Wij nemen het dierenwelzijn heel serieus, zowel vanuit sociale als ethische overwegingen en waren een van de eerste bedrijven wereldwijd die met eierleveranciers zijn gaan samenwerken die vrije-uitloopeieren verkopen.

Sinds 2004 worden er allen maar vrije-uitloop eieren gebruikt voor het ijs van Ben & Jerry's in Europa; eind 2011 bestond 99% van alle eieren die werden gebruikt in het ijs van Ben & Jerry’s wereldwijd uit vrije-uitloopeieren.

In 2018 hebben we onze toezegging bekend gemaakt om tegen 2025 voor de inkoop van al onze eieren over te gaan op vrije-uitloopeieren. We blijven veel vooruitgang boeken in Noord-Amerika, waar inmiddels 96% van de eieren in onze producten bestaat uit vrije-uitloopeieren. In Latijns Amerika is dat 16%.

Het welzijn van boerderijdieren

Duurzame inkoop van kantoorbenodigdheden

Tegen 2013 zullen wij alle papieren kantoorbenodigdheden voor onze 21 belangrijkste landen betrekken uit gecertificeerde duurzame bossen of uit gerecyclede materialen.

Eind 2013 werd 100% van al onze papieren kantoorbenodigdheden betrokken uit gecertificeerde duurzame bossen of gerecyclede materialen.


Ons perspectief

Onze toezegging omvat papieren kantoorbenodigdheden, zoals printpapier, notitieblokken en enveloppen. Door papier te gebruiken vervaardigd van duurzame en gerecyclede materialen, vermijden we het gebruik van hout afkomstig van niet-duurzame bronnen, wat bijdraagt aan ons streven om een eind te maken aan de ontbossing.

We hebben ons doel in 2013 behaald, toen 100% van onze papieren kantoorbenodigdheden voor onze 21 belangrijkste landen werd betrokken uit gecertificeerde, duurzame bossen of werd vervaardigd van gerecyclede materialen. Al onze leveranciers ondertekenen een nalevingscertificaat, en wij controleren deze naleving middels kwartaalrapportages. Waar nodig zijn we overgestapt van niet-duurzame producten naar duurzame producten.

Vervolgens hebben we onze ambitie uitgebreid van de 21 belangrijkste landen naar alle andere landen in Europa en Latijns-Amerika, met als doel 100% naleving te behalen tegen het einde van 2015. Dit doel hebben we bereikt.

We brengen niet langer verslag uit over de resultaten ten aanzien van dit doel, omdat we het in 2013 al hebben behaald, maar we blijven het gebruik van duurzaam papier in ons hele bedrijf stimuleren.

De voetafdruk van onze kantoren verkleinen
Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE