Eerlijkheid op de werkvloer | Duurzaam leven en duurzame groei | Unilever Nederland | Unilever Nederland
Eerlijkheid op de werkvloer

Eerlijkheid op de werkvloer

Eerlijkheid op de werkvloer draait om het respecteren van de rechten van alle mensen met wie we samenwerken.

Er werken miljoenen mensen in ons bedrijf en in onze uitgebreide toeleveringsketen. En al die mensen helpen ons met het maken van de producten die door miljarden mensen worden gebruikt. Voor ons draait eerlijkheid op de werkvloer om het respecteren en het verbeteren van de rechten van die mensen – overal waar we actief zijn en bij alles wat we doen.

Ons uitgangspunt is dat bedrijven pas echt kunnen floreren in samenlevingen waar mensenrechten worden gerespecteerd, verbeterd en nageleefd. Wij geloven dat het respecteren en bevorderen van mensenrechten de basis vormt voor een gezond, duurzaam en succesvol bedrijf en dat dit essentieel is voor het onderhouden van uitstekende relaties met alle mensen waar we van afhankelijk zijn. Dit wordt weerspiegeld in het Unilever Sustainable Living Plan en in veel onderdelen van dit Sustainable Living Rapport, zoals Grondstoffen betrekken uit duurzame landbouw, Kansen voor vrouwen, en Inclusief ondernemen.

Middels de activiteiten beschreven in het hoofdstuk Eerlijkheid op de werkvloer van dit rapport, streven we ernaar bij te dragen aan een aantal van de Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN, met name: Gezondheidszorg voor iedereen (SDG 3), Inclusieve economische groei en werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen (SDG 8) en Verminderen van de ongelijkheid binnen en tussen landen (SDG 10). Het behalen van deze doelen wordt ondersteund door SDG 17: Versterken van het mondiaal partnerschap om deze doelen te bereiken. Ga naar ons om te lezen hoe we middels onze activiteiten andere SDG's ondersteunen.

Door samen te werken met andere partijen en door onze manier van werken continue te verbeteren, willen we ervoor zorgen dat alle mensen met wie we werken eerlijk worden behandeld op de werkvloer.

Onze strategie

Wij streven ernaar de eerlijkheid op de werkvloer te bevorderen door de mensenrechten binnen onze eigen activiteiten en onze uitgebreide toeleveringsketen te verbeteren.

Werknemer op productielijn

Waarom wij eerlijkheid op de werkvloer zo belangrijk vinden

We willen een positieve maatschappelijke impact bewerkstelligen én het bedrijf laten groeien – dat is van fundamenteel belang voor het doel dat wij onszelf als bedrijf hebben gesteld. Eerlijkheid op de werkvloer is belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen in ons bedrijf blijven vertrouwen – en hangt rechtstreeks samen met ons bestaansrecht en de reputatie van onze merken en de naam Unilever. Het draagt bij aan de bedrijfscontinuïteit, helpt ons met het aantrekken en behouden van toptalenten, verhoogt onze productiviteit en creëert blijvende meerwaarde voor aandeelhouders. We hebben onszelf een aantal doelen gesteld om de mensenrechten en de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers te verbeteren.

Onze visie op mensenrechten

We streven ernaar de mensenrechten op drie belangrijke manieren te handhaven en te bevorderen:

 • Door onze waarden en normen na te leven in onze bedrijfsvoering.
 • In onze relaties met leveranciers en andere zakelijke partners.
 • Door samen te werken via externe initiatieven, zoals het UN Global Compact, het Consumer Goods Forum en het Institute for Human Rights and Business.

We richten ons op onze voornaamste problemen met betrekking tot de mensenrechten – dat zijn de problemen die veroorzaakt worden door onze activiteiten of zakelijke relaties en die de meest negatieve effecten tot gevolg hebben.

Deze benadering is in overeenstemming met de VN-richtlijnen voor het bedrijfsleven en de mensenrechten, die we in 2011 hebben geïmplementeerd. We gebruiken de VN-richtlijnen als basis voor onze eigen hoge normen met betrekking tot verantwoord ondernemen: ze helpen ons de structurele oorzaken van misbruik te identificeren en aan te pakken en om open en eerlijk samen te werken met anderen. We blijven ons beleid afstemmen op de VN-richtlijnen, bijvoorbeeld door onze gedragscodes en ons intern beleid inzake respect, waardigheid en eerlijke behandeling te versterken.

Middels ons beleid en onze codes worden we gestimuleerd om te voldoen aan de interne en externe vereisten die van toepassing zijn op onze hele waardeketen. In ons Kader voor eerlijke verloning worden de richtlijnen uiteengezet waar al onze bedrijfsonderdelen wereldwijd uiterlijk in 2020 aan moeten voldoen. Dit kader bevat ook onze ambitie gericht op het uitbetalen van een gegarandeerd vast inkomen aan alle medewerkers, zodat ze genoeg verdienen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Meer informatie over Eerlijke verloning.

Onze visie op gezondheid en veiligheid

Om ervoor te kunnen zorgen dat onze medewerkers eerlijk worden behandeld op de werkvloer, is het essentieel dat we hun gezondheid, veiligheid en welzijn verbeteren. Om ervoor te zorgen dat onze mensen op een veiligere manier te werk gaan en dat de lay-out van onze locaties en het ontwerp van onze producten veiliger is, hebben we een Nul-visie opgesteld: Nul dodelijke ongevallen, nul gevallen van letsel, nul ongelukken met een motorvoertuig, nul procesincidenten en nul tolerantie van onveilig gedrag en onveilige werkwijzen.

Dit is in lijn met ons doel om de gezondheid van onze medewerkers te bevorderen, handhaven en verbeteren, zodat ze zo efficiënt en veilig mogelijk kunnen werken. Middels onze programma’s gericht op het bevorderen en beschermen van de gezondheid van onze medewerkers willen we hun gezondheid en welzijn op een positieve manier beïnvloeden en voordelen creëren voor zowel individuele personen als ons bedrijf als geheel. Onze strategie inzake gezondheidszorg en gezondheid op het werk is gericht op het bevorderen van de emotionele, fysieke, mentale en welbewuste gezondheid van onze medewerkers en het voorkomen van arbeidsongeschiktheid.

Onze toezegging

Tegen 2020 zullen wij eerlijkheid op de werkvloer verder bevorderen door mensenrechten nog meer op de voorgrond te plaatsen bij alles wat we doen, mensenrechten te bevorderen in onze uitgebreide toeleveringsketen, een stappenplan te ontwikkelen voor continue verbetering en ‘best practices’ te stimuleren. We zullen een kader opstellen voor eerlijke verloning en medewerkers helpen in actie te komen om hun (fysieke en mentale) gezondheid, voeding en welzijn te verbeteren. En verder gaan we het aantal gevallen van letsel en het aantal ongevallen in onze fabrieken en kantoren omlaag brengen.

Voortgang

Middels een aantal implementatieactiviteiten die we in 2018 hebben uitgevoerd, hebben we de VN-richtlijnen voor het bedrijfsleven en de mensenrechten verankerd in alle activiteiten van Unilever, waarbij we ons met name hebben gericht op de acht voornaamste problemen met betrekking tot de mensenrechten (zoals vastgelegd in ons mensenrechtenrapport van 2015 en 2017 en in onze voortgangsrapport voor 2018. 61% †* van onze grondstoffen hebben we betrokken van leveranciers die voldeden aan de verplichte vereisten vastgelegd in ons duurzaam inkoopbeleid.

We hebben nog meer vooruitgang geboekt met ons Kader voor eerlijke verloning, waarin wordt uiteengezet hoe we middels de diverse componenten van onze vergoedingspakketten zorgen voor een eerlijke verloning. In 2017 hebben we de lat hoger gelegd wat betreft onze ambitie gericht op het uitbetalen van een leefbaar inkomen door te bepalen dat we ons doel in 2018 al willen behalen in plaats van in 2020. We hebben ons doel om onze medewerkers een vast inkomen te betalen waarmee ze gegarandeerd kunnen voorzien in hun levensonderhoud in 2018 behaald voor bijna al onze medewerkers in 16 landen. Voor slechts 611 medewerkers hebben we deze doelstelling niet behaald.

In 84 landen werd het Lamplighter programma uitgevoerd. Dat is een gezondheidsprogramma speciaal opgesteld voor medewerkers. Hierdoor hebben we onze prestatie op het gebied van veiligheid (totaal aantal geregistreerde ongevallen) verbeterd en daalde het aantal ongevallen naar 0,69 ongevallen per een miljoen gewerkte uren.

Toekomstige uitdagingen

De mensenrechten, en onze inspanningen om het respect voor de mensenrechten in ons bedrijf te verankeren en te bevorderen, kunnen niet los worden gezien van de veranderende economische en politieke omstandigheden in de markten waarin we actief zijn. Door het snel veranderende politieke klimaat over de hele wereld blijven nieuwe problemen op het gebied van mensenrechten ontstaan en worden bestaande problemen groter.

We kijken naar de impact die technologische ontwikkelingen mogelijk op de mensenrechten kunnen hebben – ook wel eens de vierde industriële revolutie genoemd. Door het gebruik van technologie – met name digitale technologie – zijn we transparanter en meer flexibel, zodat we vast kunnen stellen met welke problemen onze medewerkers te maken hebben, zodat we ons kunnen richten op het oplossen en voorkomen van die problemen en op ‘best practices’. We moeten er echter wel voor zorgen dat de technologische ontwikkeling de rechten van werknemers niet ondermijnt.

Tegelijkertijd moeten we de belangrijkste problemen voor de houders van de rechten, waaronder intimidatie en moderne slavernij, blijven aanpakken.

Door de belangrijke mensenrechtenkwesties in onze waardeketen aan te pakken, maken we ons bedrijf veerkrachtiger. We blijven benadrukken waarom dit op moreel en zakelijk vlak noodzakelijk is. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat wij, onze leveranciers en andere zakelijke partners beter in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen en zelf problemen op te lossen. We juichen striktere vereisten met betrekking tot transparantie dan ook toe en zullen deze steunen om een positieve verandering teweeg te brengen..

Onafhankelijk vastgesteld door PwC

†† De beschrijving van de implementatie-activiteiten is onafhankelijk vastgesteld door PwC. Bekijk de Grondslagen van Unilever voor een beschrijving van de activiteiten.

* In 2017 en 2018 hebben we de manier gewijzigd waarop we de naleving van het duurzame inkoopbeleid controleren, daarom kunnen de jaarlijkse cijfers niet met elkaar worden vergeleken.

Downloads

Mensenrechtenvoortgangsrapport Unilever 2017


Uitklappen voor meer informatie over Eerlijkheid op de werkvloer

Doelen & prestaties

Als onderdeel van de pijler 'Eerlijkheid op de werkvloer' in ons Unilever Sustainable Living Plan hebben we een aantal ambitieuze doelstellingen gedefinieerd ten aanzien van het bevorderen van de mensenrechten, eerlijke verloning, het verbeteren van gezondheid, voeding en het welzijn van medewerkers, en het terugdringen van letsel en ongevallen op de werkvloer.

Eerlijkheid op de werkvloer
Onze toezegging

Tegen 2020 zullen wij eerlijkheid op de werkvloer verder bevorderen door mensenrechten nog meer op de voorgrond te plaatsen bij alles wat we doen, mensenrechten te bevorderen in onze uitgebreide toeleveringsketen, een stappenplan te ontwikkelen voor continue verbetering en ‘best practices’ te stimuleren. We zullen een kader opstellen voor eerlijke verloning en medewerkers helpen in actie te komen om hun (fysieke en mentale) gezondheid, voeding en welzijn te verbeteren. En verder gaan we het aantal gevallen van letsel en het aantal ongevallen in onze fabrieken en kantoren omlaag brengen.

Onze prestatie

Middels een aantal implementatieactiviteiten die we in 2018†† hebben uitgevoerd, hebben we de VN-richtlijnen voor het bedrijfsleven en de mensenrechten verankerd in alle activiteiten van Unilever, waarbij we ons met name hebben gericht op de acht voornaamste problemen met betrekking tot de mensenrechten (zoals vastgelegd in ons mensenrechtenrapport van 2015 en 2017 en in onze voortgangsrapport voor 2018. 61%†* van onze grondstoffen hebben we betrokken van leveranciers die voldeden aan de verplichte vereisten vastgelegd in ons duurzaam inkoopbeleid.

We hebben nog meer voortgang geboekt met ons Kader voor eerlijke verloning, waarin wordt uiteengezet hoe we middels de diverse componenten van onze vergoedingspakketten zorgen voor een eerlijke verloning. We hebben ons doel om onze medewerkers een vast inkomen te betalen waarmee ze gegarandeerd rond kunnen komen in 2018 behaald voor bijna al onze medewerkers in 16 landen. Voor slechts 611 medewerkers hebben we deze doelstelling niet behaald.

In 84 landen werd het Lamplighter programma uitgevoerd. Dat is een gezondheidsprogramma speciaal opgesteld voor medewerkers. En onze prestatie op het gebied van veiligheid (totaal aantal geregistreerde ongevallen) is verbeterd en het aantal ongevallen daalde naar 0,69 ongevallen per een miljoen gewerkte uren.

Ons perspectief

We zijn verder gegaan met de verankering van mensenrechten in ons beleid. De focus lag daarbij op onze acht belangrijkste mensenrechtenkwesties (d.w.z. die kwesties die het meeste risico liepen om op een negatieve wijze te worden beïnvloed door onze activiteiten of onze zakelijke relaties), die staan omschreven in ons Mensenrechtenrapport van 2015 en 2017. Eind 2018 hebben we een voortgangsrapport gepubliceerd.

We blijven ons richten op het afschaffen van dwangarbeid in onze wereldwijde toeleveringsketens en hebben voortgang geboekt wat betreft de afschaffing van werknemersbemiddelingskosten via de Leadership Group for Responsible Recruitment en het Consumer Goods Forum. We hebben ons nieuwe interne beleid inzake duurzame werkgelegenheid voor tijdelijke arbeidskrachten ingevoerd.

Wat betreft de vrijheid van vereniging hebben we ons aangesloten bij een gezamenlijk memorandum van overeenstemming (MVO) tussen Unilever, de IUF en IndustriALL Global Union, waarbij we de IUF en IndustriALL Global Union erkennen als de internationale vertegenwoordigers van de werknemers binnen onze wereldwijde organisatie die zijn aangesloten bij een vakbond. Middels de MVO benadrukken we onze toezegging dat medewerkers binnen onze gehele organisatie hun recht om zich aan te sluiten bij een vakbond of bij collectieve onderhandelingen vrij kunnen uitoefenen.

61%†* van onze grondstoffen hebben we betrokken van leveranciers die voldeden aan de verplichte vereisten vastgelegd in ons duurzame inkoopbeleid. In 2018 hebben we onze duurzaam inkoopbeleid geëvalueerd ten opzichte van de acht belangrijkste mensenrechtenkwesties en de resultaten van de audit gepubliceerd in een actueel overzicht. Hieruit bleek dat 44% van de gevallen waarin niet aan onze eisen werd voldaan, te maken had met gezondheid en veiligheid: meer dan 8.500 van de gevallen waarin niet aan onze eisen werd voldaan, deden zich voor op minder dan 1.000 locaties. In 2018 bleek uit onze controles dat 75% van de gevallen waarin niet aan onze eisen werd voldaan, nu zijn opgelost.

Voor wat betreft onze werknemers, wordt in het Kader voor eerlijke verloning uiteengezet hoe we middels de diverse componenten van onze vergoedingspakketten zorgen voor een eerlijke verloning. In 2017 hebben we de lat hoger gelegd wat betreft onze ambitie gericht op het uitbetalen van een leefbaar inkomen door te bepalen dat we ons doel in 2018 al willen behalen in plaats van in 2020. We hebben ons doel om onze medewerkers een vast inkomen te betalen waarmee ze gegarandeerd in hun levensonderhoud kunnen voorzien in 2018 behaald voor bijna al onze medewerkers in 16 landen. Voor slechts 611 medewerkers hebben we deze doelstelling niet behaald.

We hebben een meer doelgericht Lamplighter programma, een gezondheidsprogramma speciaal opgesteld voor medewerkers, geïntroduceerd en het bereik van ons wereldwijde Employee Assistance Programme uitgebreid. Daarnaast hebben we onze strategie inzake onze Nul-visie geïntensiveerd, d.w.z. nul dodelijke ongevallen; nul gevallen van letsel; nul ongelukken met een motorvoertuig, nul procesincidenten; nul tolerantie van onveilig gedrag en onveilige werkwijzen. Het totale aantal geregistreerde ongevallen was lager dan ooit, namelijk 0,69 ongevallen per een miljoen gewerkte uren en het aantal medewerkers dat gewond raakte als gevolg van een verkeersongeval daalde tot 11. We weten echter dat ons nog meer werk te doen staat: helaas moeten we melden dat door een ongeval in onze fabriek in Thailand een van onze medewerkers is overleden.

Onafhankelijk vastgesteld door PwC

†† De beschrijving van de implementatie-activiteiten is onafhankelijk vastgesteld door PwC.. Bekijk de Grondslagen van Unilever voor een beschrijving van de activiteiten.

* In 2017 en 2018 hebben we de manier gewijzigd waarop we de naleving van het duurzaam inkoopbeleid controleren, daarom kunnen de jaarlijkse cijfers niet met elkaar worden vergeleken.


 • Bereikt

 • Op koers

 • Niet op koers

 • %

  van doel behaald

Key
 • Bereikt

  Bereikt

 • Op koers

  Op koers

 • Niet op koers

  Niet op koers

 • %

  van doel behaald

  van doel behaald

Onze doelstellingen

Ga naar Onafhankelijk controle voor meer informatie over ons controleprogramma voor het hele Unilever Sustainable Living Plan.

Implementatie van de VN-richtlijnen voor het bedrijfsleven en de mensenrechten

We zullen de VN-richtlijnen voor bedrijfsleven en mensenrechten doorvoeren in al onze activiteiten en we brengen openbaar verslag uit van de voortgang.

In 2018 †† zijn we aan de hand van een reeks implementatie-activiteiten verdergegaan met de verankering van de VN-richtlijnen voor bedrijfsleven en mensenrechten in al onze activiteiten. De focus lag daarbij op onze acht belangrijkste mensenrechtenkwesties (zoals omschreven in ons mensenrechtenrapport van 2015 en 2017).


Ons perspectief

In 2018 hebben we de mensenrechten verder verankerd in onze organisatie. Hierbij lag de focus op onze acht belangrijkste kwesties. We hebben nieuwe interne beleidslijnen opgesteld met betrekking tot duurzame werkgelegenheid voor tijdelijke arbeidskrachten en landrechten en een nieuwe standaard gezet voor vaderschapsverlof. Daarnaast zijn we ons in blijven zetten voor afschaffing van dwangarbeid in onze wereldwijde toeleveringsketen door de externe uitzendbureaus die ons voorzien van tijdelijke arbeidskrachten strenger te controleren.

We hebben samengewerkt met internationale unies om de slechte arbeidsomstandigheden in de transportsector aan te pakken. We hebben samen met de IUF een Memorandum van Overeenstemming getekend om de arbeidsrechten te versterken en arbeidsomstandigheden te verbeteren. Op deze manier laten we zien dat we achter de vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen staan.

In het Malawi Tea 2020 programma richten we ons op eerlijke inkomens voor thee-arbeiders. We blijven samenwerken met onze leveranciers om de arbeidstijden te verkorten en de gezondheid en veiligheid van thee-arbeiders te verbeteren. Daarnaast hebben we samen met UN Women een kader opgesteld voor de veiligheid van vrouwen in plattelandsgebieden om intimidatie te helpen aanpakken.

†† De beschrijving van de activiteiten is onafhankelijk vastgesteld door PwC . Bekijk de Grondslagen van Unilever voor een beschrijving van de activiteiten.

De mensenrechten bevorderen binnen onze eigen activiteiten

Van onze inkoopuitgaven voldoet 100% aan ons duurzame inkoopbeleid.

We zullen 100% van onze inkoopuitgaven besteden bij leveranciers die zich inzetten voor het bevorderen van de fundamentele mensenrechten, zoals beschreven in ons duurzaam inkoopbeleid.

In 2018 werd 61% sup>†* van onze inkoopuitgaven besteed bij leveranciers die voldoen aan de vereisten vastgelegd in ons duurzaam inkoopbeleid.


Ons perspectief

In 2018 hebben we circa € 34 miljard aan goederen en diensten ingekocht. De leveranciers van deze goederen en diensten spelen een centrale rol bij het vergroten van de winstgevendheid en bij de implementatie van het Unilever Sustainable Living Plan.

In 2017 hebben we datgene dat we hebben geleerd van het duurzame inkoopbeleid onder de loep genomen. Dat heeft geleid tot betere verificatie- en herstelrichtlijnen en betere nalevingsprocessen inzake anti-omkoping en anticorruptie. Daarnaast kunnen we nu op een efficiëntere manier controleren of het beleid nageleefd wordt. Op basis van dit nieuwe controleproces steeg het percentage van onze inkoopuitgaven dat werd besteed bij leveranciers die voldoen aan de vereisten van het duurzame inkoopbeleid in van 55% * in 2017 naar 61% sup>†* in 2018.

In totaal werd 76% van onze inkoopuitgaven besteed bij leveranciers die hebben toegezegd het duurzame inkoopbeleid te steunen door te voldoen aan de vereisten of door een verklaring te tekenen dat ze willen voldoen aan de vereisten van ons duurzame inkoopbeleid, want dat is een belangrijke eerste stap om deel te kunnen nemen aan het programma. Ongeveer 33,000 leveranciers hebben de verklaring getekend.

Onafhankelijk vastgesteld door PwC

* In 2017 en 2018 hebben we de manier gewijzigd waarop we de naleving van het duurzame inkoopbeleid controleren, daarom kunnen de jaarlijkse cijfers niet met elkaar worden vergeleken

Samen met leveranciers en zakenpartners de mensenrechten bevorderen

Een kader opstellen voor eerlijke verloning

 • We zullen een kader opstellen voor eerlijke verloning, te beginnen met een analyse in 180 landen die tegen 2015 is uitgevoerd.

We zullen samenwerken met externe organisaties, waaronder onze sociale partners, en verwijzen naar mogelijke oplossingen, zoals methodieken voor het vaststellen van een eerlijke verloning.

In 2015 hebben we aan de hand van een reeks activiteiten een Kader voor eerlijke verloning opgesteld, dat we in 2016 hebben geïmplementeerd. We maken gebruik van het Fair Wage Network om een wereldwijde database met relevante benchmarkgegevens voor een eerlijke verloning samen te kunnen stellen in alle landen waarin we actief zijn. Zo kunnen we de minimumlonen voor medewerkers die niet tot het management behoren, vergelijken met relevante benchmarks voor een eerlijke verloning.


Ons perspectief

Door ons Kader voor eerlijke verloning kan Unilever gestructureerd vastleggen hoe we onze medewerkers een eerlijk loon kunnen bieden middels de diverse componenten van onze vergoedingspakketten. We willen dat al onze bedrijfsonderdelen wereldwijd tegen 2020 voldoen aan de grondslagen van ons Kader.

In 2017 hebben we de lat hoger gelegd wat betreft onze ambitie gericht op het uitbetalen van een leefbaar inkomen door te bepalen dat we ons doel in 2018 al willen behalen in plaats van in 2020. We hebben ons doel om onze medewerkers een vast inkomen te betalen waarmee ze gegarandeerd kunnen voorzien in hun levensonderhoud in 2018 behaald voor bijna al onze medewerkers in 16 landen. Voor slechts 611 medewerkers hebben we deze doelstelling niet behaald. We werken nauw samen met personeelszaken om ook deze 611 medewerkers een eerlijk loon te kunnen bieden.

Unilever heeft in het Verenigd Koninkrijk haar tweede rapport over de loonkloof tussen vrouwen en mannen gepubliceerd. Hierin wordt aangetoond dat vrouwen bij Unilever gemiddeld 2,5% meer verdienen per uur dan mannen. Dit steekt gunstig af bij het nationale gemiddelde uurloon dat voor vrouwen 17,9% lager ligt dan voor mannen.</</body>

Fair compensation

De gezondheid, voeding en het welzijn van onze medewerkers verbeteren

Lamplighter, ons gezondheidsprogramma voor medewerkers, is gericht op verbetering van de voeding, fitheid en mentale veerkracht van onze medewerkers. In 2010 was het programma al in 30 landen geïntroduceerd en hadden we al 35.000 mensen bereikt. • Ons streven In 2011 was om Lamplighter uit te breiden naar nog eens acht landen. Tussen 2012 en 2015 zullen we Lamplighter in nog eens 30 nieuwe landen introduceren. Voor de langere termijn is het ons doel het programma uit te breiden naar alle landen waar wij met meer dan 100 medewerkers actief zijn.

We hebben met ons programma Lamplighter tegen 2014 91.000 medewerkers bereikt in 70 landen. Dit betekent dat we ons doel een jaar eerder hebben behaald dan gepland. In 2018 was het programma, dat we hebben herzien, in 84 landen doorgevoerd.


 • Wereldwijd zullen we een kader voor geestelijk welzijn invoeren.

In 2015 hebben we de introductie van onze nieuwe kader voor geestelijke welzijn, waarvoor we twee jaar hadden uitgetrokken, afgerond en hebben we een wereldwijde stuurgroep ingesteld om de voortgang te bewaken.


Ons perspectief

Lamplighter, ons gezondheidsprogramma voor medewerkers, is met name gericht op de drie belangrijkste gezondheidsrisico's binnen ons bedrijf: het geestelijk welzijn, factoren met betrekking tot de levensstijl (zoals beweging, voeding, roken en overgewicht) en ergonomische factoren (zoals RSI).

Met het Lamplighter programma kunnen we de gezondheid van medewerkers beschermen, de productiviteit verbeteren en de kosten verlagen. In 2014 hebben we 91.000 medewerkers in 70 landen bereikt. Dit betekent dat we ons doel om 68 landen te bereiken een jaar eerder hebben behaald dan gepland.

We hebben Lamplighter aangepast, zodat nu ook het leeftijds- en risicoprofiel van medewerkers in het programma zijn opgenomen. Hierdoor hebben we 65.000 * medewerkers verdeeld over 84 landen kunnen stimuleren om deel te nemen aan het programma.

In 2015 hebben we het kader voor geestelijk welzijn geïntroduceerd. Dit programma helpt mensen om te gaan met stress en geeft praktisch advies over hoe ze zich kunnen focussen en mindfulnesstechnieken kunnen toepassen om zich sterker en zekerder te voelen en op een flexibele manier kunnen werken.

In 2018 hebben we het bereik van ons wereldwijde Employee Assistance Programme voor medewerkers en hun gezinnen uitgebreid en Clickwell, onze welzijn app, in nog eens 21 landen geïntroduceerd.

* dit cijfer fluctueert van jaar tot jaar, omdat niet elke medewerker ieder jaar wordt meegenomen in de berekening

Gezondheid en welzijn van onze medewerkers verbeteren

Het aantal ongevallen en gevallen van letsel terugbrengen

Ons doel is: geen enkel geval van letsel op de werkvloer. Tegen 2020 zullen we het totale aantal geregistreerde ongevallen in onze fabrieken en kantoren met 50% terugbrengen ten opzichte van 2008.

Tegen 2018 was het totale aantal geregistreerde ongevallen meer dan 67% gedaald, van 2,10 ongevallen per 1 miljoen gewerkte uren in 2008 naar 0,69.


Ons perspectief

We hebben ons totale aantal geregistreerde ongevallen verder teruggebracht van 0,89 in 2017 tot 0,69 ongevallen per 1 miljoen gewerkte uren (meting van oktober 2017 tot september 2018). In 2018 behaalde we het laagste aantal geregistreerde ongevallen ooit, maar we weten dat ons nog veel te doen staat. Helaas moeten we melden dat door een ongeval in onze fabriek in Thailand een van onze medewerkers is overleden.

We vinden dat we ons doel pas volledig hebben bereikt als het 2020 is. Tot dan proberen we op koers te blijven wat onze prestaties betreft. We blijven onze strategie verder verbeteren met betrekking tot de Nul-visie, d.w.z. nul dodelijke ongevallen, nul gevallen van letsel, nul ongelukken met een motorvoertuig, nul procesincidenten en nul tolerantie van onveilig gedrag en onveilige werkwijzen. Wat de productie betreft zijn we erin geslaagd om het aantal procesveiligheidsincidenten met 39,5% terug te brengen in vergelijking tot 2017. Het aantal ongevallen dat door opdrachtnemers in de periode 2014-2018 is geregistreerd is met 51% teruggebracht. Het aantal gevallen van letsel van medewerkers als gevolg van verkeersongevallen is ook gedaald naar 11.

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE