Over onze strategie | Duurzaam leven en duurzame groei | Unilever Nederland | Unilever Nederland
 1. Home
 2. ...
 3. Onze strategie voor duurzame groei
 4. Over onze strategie

Over onze strategie

We zijn van mening dat duurzame en rechtvaardige groei de enige manier is om op lange termijn waarde te creëren voor onze belanghebbenden. Daarom staat het Unilever Sustainable Living Plan centraal in ons bedrijfsmodel.

Vrouw die water haalt in een Sunlight-watercentrum

Aangestuurd door ons doel en onze visie

We hebben een specifieke doelstelling, nl. duurzaam leven tot gemeengoed maken, en onze visie is gericht op groei van ons bedrijf. Tegelijkertijd willen we onze milieuvoetafdruk loskoppelen van onze groei en onze positieve maatschappelijke impact vergroten.

Wat bedoelen we met duurzaam leven?

We willen meebouwen aan een wereld waarin iedereen een goed leven kan leiden, binnen de natuurlijke grenzen van de planeet. We stellen duurzaam leven centraal bij alles wat we doen, zowel via onze merken en producten, onze gedragsnormen binnen en buiten Unilever en onze partnerschappen die transformationele verandering binnen onze gehele waardeketen bevorderen.

Hoe onstabiel en onzeker de wereld ook wordt, we blijven vasthouden aan het doel en de visie van Unilever, omdat we van mening zijn dat langetermijnbeheer voor ons de beste manier is om te groeien. Lees meer over hoe we waarde creëren (PDF | 417KB).

Onze blauwprint voor duurzame groei

Het Unilever Sustainable Living Plan (USLP) vormt een gedetailleerde blauwprint voor de manier waarop we duurzame groei willen bereiken zonder ons doel en onze visie uit het oog te verliezen. Het omvat alle aspecten van ons bedrijf, al onze merken en afdelingen en alle landen waar we actief zijn. Het doel van het plan is verandering creëren in onze waardeketen - van onze bedrijfsvoering tot inkoop en de manier waarop consumenten onze producten gebruiken. Het is ontworpen om winstgevende groei te bevorderen en innovaties aan te wakkeren, op een manier die al onze belanghebbenden ten goede komt.

Het Plan werd gelanceerd in 2010 en is opgebouwd rondom drie grote doelen en negen pijlers. Om na te gaan of dit nog steeds de juiste prioriteiten zijn, voeren we elke twee jaar een materialiteitsbeoordeling uit. Voor elk doel hebben we gedetailleerde doelen en maatstaven vastgesteld. Lees meer over wat we hebben bereikt op de pagina's van de desbetreffende pijlers.

Verbeteren van gezondheid en welzijnMilieu-impact verkleinenLevensstandaard verhogen

Doel: Tegen 2020 zullen we meer dan een miljard mensen helpen in actie te komen om hun gezondheid en hygiëne te verbeteren.


Pilaren:
Gezondheid en hygiëne
Verbeteren van voeding

Doel: Het is ons doel tegen 2030 de milieuvoetafdruk van de productie en het gebruik van onze producten te halveren, terwijl we ons bedrijf laten groeien.


Pillaren:
Broeikasgassen
Waterverbruik
Afval en verpakkingsmateriaal
Grondstoffen betrekken uit duurzame landbouw

Doel: Tegen 2020 zullen we de levensstandaard van miljoenen mensen verhogen, terwijl we ons bedrijf laten groeien.


Pillaren:
Eerlijkheid op de werkvloer
Kansen voor vrouwen
Inclusief ondernemen

Wij waren allang van mening dat groei en duurzaamheid niet strijdig zijn met elkaar, en nu hebben we het bewijs hiervoor. De vier punten in ons model geven weer hoe de USLP bijdraagt aan ons succes als bedrijf:

 • Meer groei: duurzaamheid biedt innovatiekansen, opent nieuwe markten en stelt onze merken in staat op andere manieren het contact aan te gaan met consumenten. Uit het onderzoek van Unilever 'Zorgen dat doelen iets opleveren' is gebleken dat 50% van de consumenten merken willen die duurzamer zijn. Onze merken bevinden zich dus in een goede positie om deze groeikans te benutten.
 • Lagere kosten: door minder afval te produceren en zuinig om te gaan met onze hulpbronnen, kunnen we efficiënter werken, onze kosten verlagen, onze marges verbeteren en worden we minder kwetsbaar voor schommelingen van grondstoffenprijzen. Door bijvoorbeeld minder energie te verbruiken, hebben we sinds 2008 in onze fabrieken meer dan € 490 miljoen aan energiekosten bespaard. En door minder materialen te gebruiken en minder afval te produceren, hebben we in dezelfde periode meer dan € 260 miljoen bespaard.
 • Minder risico: met duurzame manieren van zakendoen, beschermen we onze toeleveringsketen tegen de langetermijnrisico’s van klimaatverandering en het betrekken van grondstoffen. 56% van onze landbouwgrondstoffen werd in 2017 betrokken uit duurzame landbouw.
 • Meer vertrouwen: Door duurzaamheid centraal te stellen in ons bedrijfsmodel, versterken we onze relaties. Het helpt ons onze waarde en relevantie voor consumenten te behouden en tegelijkertijd Unilevers huidige en toekomstige medewerkers te inspireren. In 2017 bijvoorbeeld handhaafden we onze positie als meest favoriete werkgever in de FMG-sector in 44 van de 60 landen waar we personeel werven.

Transformationele verandering buiten ons bedrijf

We zijn ons ervan bewust dat de grootste uitdagingen ter wereld niet door één bedrijf alleen aangepakt kunnen worden. We veranderen als bedrijf, maar willen ook meehelpen om het bedrijfsmodel in het algemeen te hervormen. We doen dit door in bredere zin als katalysatoren voor verandering op te treden, door anderen samen te brengen en aan te zetten tot een vooruitstrevende discussie, en door deel uit te maken van partnerschappen om op grote schaal een positieve invloed uit te oefenen op zowel zakelijk als sociaal vlak en op het milieu.

Door deel uit te maken van de oplossing voor de uitdagingen waar we mee te maken krijgen, kunnen bedrijven het vertrouwen van consumenten winnen, terwijl ze tegelijk helpen een maatschappij en economie te creëren waarin ze kunnen groeien en als bedrijf succesvol kunnen zijn.

We streven ernaar onze schaalgrootte en invloed te gebruiken om een transformationele verandering te helpen bewerkstelligen binnen de vier gebieden waar we de grootste invloed op kunnen uitoefenen en waar voor ons de grootste marktkansen liggen:

Door onze benadering waarbij verschillende soorten belanghebbenden zijn betrokken, zijn we in staat te begrijpen welke problemen het welvaren van de maatschappij en onze ecosystemen belemmeren, en kunnen we manieren vinden om deze problemen aan te pakken. We betrekken belanghebbenden, overheden, ngo's en maatschappelijke organisaties hierbij en geven vorm aan het bedrijfsleven middels belangenbehartiging. We geloven dat transformationele verandering kan worden bewerkstelligd door gebruik te maken van partnerschappen, gemengde (publieke/private) financiering, digitale en nieuwe bedrijfsmodellen.

Ons Plan en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Een van de manieren waarop we partnerschappen gebruiken om grootschalige verandering te bewerkstelligen, is via de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's). Deze zijn fundamenteel voor toekomstige economische en zakelijke groei. De Business & Sustainable Development Commission, waarvan Unilever mede-oprichter is, concludeerde dat een succesvolle realisatie van de SDG's marktkansen ter waarde van minstens $ 12 triljoen per jaar zal creëren.

Via het USLP werken we aan veel van de SDG's. Op die manier stellen we nieuwe markten open en investeren we in merken die vernieuwend zijn en een doel hebben. De onderlinge afhankelijkheid en wederkerigheid van de doelen zorgen ervoor dat de vooruitgang van één doel, de vooruitgang van andere doelen met zich meebrengt. In ons Sustainable Living Report kun je meer lezen over de wijze waarop we omgaan met de SDG's en de manier waarop we actie ondernemen aan de hand van deze doelstellingen.

We leren nog elke dag

We hebben goede vooruitgang geboekt met ons Sustainable Living Plan. We weten dat het bijdraagt aan de groei van ons bedrijf, omdat we zien dat consumenten kiezen voor onze merken met een doel, zoals Hellmann’s, Ben & Jerry’s, Dove en Omo.

We hebben daarnaast veel geleerd over wat wel en wat niet werkt en we blijven veranderingen doorvoeren om onze doelstellingen te kunnen realiseren. Een van onze grootste uitdagingen is ons vermogen om verandering buiten ons bedrijf te beïnvloeden - daar waar we niet direct controle over hebben.

We hebben bijvoorbeeld goede voortgang geboekt in het terugdringen van broeikasgasuitstoot (BKG) in onze fabrieken en haalden in 2017 onze doelstelling voor 2020. Het broeikasgaseffect van onze producten per consumentengebruikseenheid is echter sinds 2010 met 9% omhoog gegaan. We hebben onze BKG-strategie aangepast op basis van wat we hebben geleerd. Zo zien we ook dat hoewel het waterverbruik met 2% is gedaald dankzij innovaties zoals wasproducten waarbij weinig spoelwater nodig is, deze daling teniet wordt gedaan door de groei van producten in ons portfolio met een hoger waterverbruik.

We zijn continu op zoek naar nieuwe ideeën en manieren om de totale waardeketen te beïnvloeden. We weten dat samenwerken met anderen de sleutel is om de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aan te pakken en we zullen ons daar in de komende jaren nog meer op richten. Onze initiatieven met betrekking tot transformationele verandering helpen bij het doorvoeren van de systeemveranderingen die nodig zijn om de meest complexe sociale en milieuproblemen aan de kaak te stellen.

Doelgerichte mensen

Om echt iets te kunnen veranderen, moeten we een beweging creëren binnen Unilever gericht op duurzame groei. We zoeken altijd naar nieuwe manieren om ervoor te zorgen dat onze mensen zich inzetten voor duurzaamheid en hun passie benutten voor het behalen van onze doelen. We proberen voornamelijk onze werknemers te helpen hun eigen doel te vinden, zodat zij hun mogelijkheden optimaal kunnen benutten.

‘Duurzaamheid tot leven brengen’ is een van de zes belangrijkste ondernemersvaardigheden die worden behandeld in onze leerprogramma's voor werknemers. We nemen duurzaamheid op in bestaande trainingen en creëren cursussen op maat om de vaardigheden van werknemers te verbeteren en hen uit te leggen hoe duurzaamheid van toepassing is op hun functie.

De voorvechters van duurzaamheid onder werknemers, die sleutelfuncties bekleden en binnen afdelingen en in landen werkzaam zijn, helpen ons om werknemers te betrekken bij duurzaamheid, ondersteunen onze management teams bij het identificeren van lokale prioriteiten en evalueren driemaandelijks de vooruitgang ten opzichte van onze doelen. In 2017 hebben we een enquête uitgevoerd, genaamd ‘Laat uw stem horen’. Dit was de grootste werknemersenquête over de toekomst van het bedrijf die Unilever ooit heeft gehouden.

Doelgericht leiderschap

Leiderschap speelt een essentiële rol bij het halen van Unilevers doel en bij onze prestaties in de komende jaren. Onze leiderschapsprogramma's zullen de doelgerichte en door duurzaamheid gedreven leiders voortbrengen die Unilever, en onze wereld, vandaag de dag nodig heeft.”

Tim Munden, Chief Learning Officer

Als doelgerichte en door duurzaamheid gedreven organisatie hebben we ons Unilever Leadership Development Programme (ULDP) gebruikt als middel om onze executives te helpen ontdekken wat hun doel is, en dit doel voor ogen te houden bij hun beslissingen en in hun loopbaan.

Middels ons onlangs vernieuwde General Manager (GM)-programma leren onze GM’s hoe ze vernieuwende, duurzame en inclusieve bedrijfsmodellen kunnen ontwikkelen om verantwoorde groei te realiseren. GM's spelen een belangrijke rol bij het scheppen van de juiste voorwaarden om de doelstellingen van het USLP te halen, aangezien zij een goed beeld van onze markten en commerciële activiteiten hebben.

Daarnaast wordt een groeiend aantal leden van het management, waaronder ook onze CEO en Unilever Leadership Executive, nu beloond voor het boeken van vooruitgang op het gebied van duurzaamheid. Lees er meer over in ons jaarverslag en onze jaarrekeningen.

Externe erkenning

Het verheugt ons dat onze benadering van duurzaamheid in 2017 is erkend door anderen, zoals:

 • Dow Jones Sustainability Index (DJSI) – Unilever werd uitgeroepen tot leider van de sector Persoonlijke Verzorging.
 • CDP – Unilever maakte deel uit van de 'A'-lijst in CDP’s 'Climate, Water, Forests and Supplier Engagement Reports'.
 • GlobeScan/SustainAbility Sustainability Leaders-enquête – we hebben onze toppositie nu al zeven achtereenvolgende jaren weten te behouden.
Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE