Afval en verpakking | Duurzaam leven | Unilever Nederland | Duurzaam leven en duurzame groei | Unilever Nederland | Unilever Nederland
 1. Home
 2. ...
 3. Het Unilever Sustainable Living Plan
 4. Afval en verpakkingsmateriaal

Het Unilever Sustainable Living Plan

Afval en verpakkingsmateriaal

Afval en verpakkingsmateriaal

We kopen elk jaar meer dan 2 miljoen ton verpakkingsmateriaal. Een toenemende schaarste aan hulpbronnen betekent dat het urgenter is dan ooit om oplossingen te vinden om afval na consumentengebruik te verminderen, hergebruiken, recyclen en terug te winnen, en dat we voor een meer circulaire economie moeten kiezen.

Elke minuut – dat is minder dan de tijd die u nodig heeft om dit artikel te lezen – belandt het equivalent van één vuilniswagen vol met plastic in beken en rivieren en komt uiteindelijk in de zee terecht. Slechts 14% van de wereldwijd gebruikte plastic verpakkingen wordt gerecycled, terwijl een derde in kwetsbare ecosystemen belandt en 40% op vuilstortplaatsen terechtkomt.1

Als bedrijf in consumentengoederen zijn we ons bewust van de oorzaken en gevolgen van het lineaire 'take-make-dispose' model. En daar willen we verandering in brengen. Het stoppen van het lineaire consumptiemodel is van groot belang voor het bereiken van duurzaam ontwikkelingsdoel 12 – Duurzame consumptie en productie.

Er is dus een duidelijke businesscase voor actie. Afval van plastic verpakkingsmateriaal vertegenwoordigt jaarlijks een verlies van $ 80 miljard voor de wereldwijde economie. De circulaire economie biedt duidelijk voordelen voor bedrijven en het milieu – hoe efficiënter het gebruik van materialen, des te lager de kosten en des te minder afval. Dit leidt tot nieuwe waardebronnen voor klanten en consumenten, beter risicobeheer van grondstoffen en een betere benadering van de toeleveringsketen

De pijler van ons Unilever Sustainable Living Plan (USLP) gericht op afval, draagt met name bij aan twee van de Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN: Duurzame consumptie en productie (SDG 12) en Bescherming van zeeën en oceanen (SDG 14).

1Ellen MacArthur Foundation

Wat is het doel van verpakking?

Verpakking heeft verschillende doelen. Het houdt producten veilig en beschermt ze tegen verontreiniging. Het stelt ons in staat om belangrijke informatie weer te geven met betrekking tot de manier waarop men onze producten veilig kan gebruiken en weg kan gooien. Verpakkingsmateriaal maakt het eenvoudiger om een product te leveren en te hersluiten na gebruik. Bovendien kan het de houdbaarheid van een product verlengen. Daarnaast biedt het gemak en kan middels verpakkingsmateriaal een product geportioneeerd worden om tegemoet te komen aan de verschillende behoeften van de consument. In ontwikkelings- en opkomende landen worden veel producten, zoals waspoeder en shampoo, verkocht in verpakkingen voor eenmalig gebruik (sachets). Daardoor worden ze toegankelijker en betaalbaarder voor mensen met lage inkomens.

De verpakking komt echter vaak terecht op de vuilstort of als zwerfafval op straat. Naar schatting zal in 2050 meer plastic dan vis in de wereldwijde oceanen te vinden zijn.1

Verder groeit de bezorgdheid over de hulpbronnen die worden gebruikt bij de productie van verpakkingen en de recyclebaarheid en het volume van verpakkingen. Dit heeft geleid tot beloftes van sommige toonaangevende producenten, waaronder Unilever, om minder grondstoffen te gebruiken en te streven naar meer gerecyclede en recyclebare verpakkingen.

Puur vanuit zakelijk oogpunt is het weggooien van plastic zeer onlogisch. Afval van plastic verpakkingsmateriaal vertegenwoordigt jaarlijks een verlies van $ 80 miljard voor de wereldwijde economie. Daarom hebben we een circulaire aanpak nodig, waarbij we niet alleen minder verpakkingen gebruiken, maar ook de verpakkingen die we gebruiken zo ontwerpen dat ze kunnen worden hergebruikt of gerecycled. In een circulaire economie worden materialen opnieuw gebruikt en circuleren ze continu in een gesloten systeem, in plaats van dat ze een paar keer worden gebruikt en vervolgens worden weggegooid. Dit houdt in dat de waarde van materialen, waaronder plastic, niet verloren gaat doordat ze worden weggegooid.

1Ellen MacArthur Foundation

Een vernieuwde strategie

In 2016 hebben we onze duurzame verpakkingsstrategie onder de loep genomen naar aanleiding van de groeiende zorg van overheden, ngo's en het algemene publiek over de invloed van verpakkingsafval op het milieu. We hebben onze prestaties tot nu toe beoordeeld en aspecten vastgesteld waarop we nog beter kunnen presteren. Met onze nieuwe strategie zeggen we toe ons meer in te zetten voor een circulaire economie. Materialen kunnen opnieuw gebruikt worden en circuleren continu in een gesloten systeem in plaats van dat ze een keer gebruikt worden en dan worden weggegooid. Onze nieuwe strategie omvat ook manieren hoe om te gaan met het afval van verpakkingen en hoe we dit afval benutten nadat de consument er klaar mee is.

We willen helpen de weg vrij te maken voor een circulaire plasticeconomie. In januari 2017 hebben we ons daarom als doel gesteld ervoor te zorgen dat tegen 2025 al onze plastic verpakkingen volledig herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar zijn. Dit doel bouwt verder op onze doelen die vastgesteld zijn in het Unilever Sustainable Living Plan om afval dat gepaard gaat met de afvoer van onze producten te halveren tegen 2020 en tegen 2025 het gehalte van gerecycled plastic in verpakkingen naar 25% te verhogen.

Als onderdeel van deze nieuwe belofte zullen we zorgen voor bewezen voorbeelden die aantonen dat het voor plasticverwerkingsbedrijven commercieel haalbaar is het materiaal te recyclen en zullen we het technisch mogelijk maken al onze plastic verpakkingen te hergebruiken of te recyclen.

In ontwikkelingsmarkten, waar sachets het populairst zijn, is de infrastructuur voor recycling vaak beperkt en kunnen overgebleven sachets op afvalstortplaatsen en als zwerfvuil op straat, in rivieren en oceanen terechtkomen. De afgelopen vier jaar hebben we meegewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe technologie aan de hand van een chemisch proces dat CreaSolv™ heet. Met deze technologie worden hoogwaardige polymeren gemaakt die kunnen worden gebruikt om plastic te maken dat steeds weer kan worden hergebruikt – wat een circulaire economie mogelijk maakt. We hebben aan de hand van grootschalige industriële tests bewezen dat CreaSolv™ een technisch haalbare oplossing is voor de recycling van sachets. We zullen in 2018 op commerciële schaal experimenteren met het gebruik van CreaSolv™ in onze Indonesische pilotfabriek.

In samenwerking met de Ellen MacArthur Foundation en het het New Plastics Economy initiatief , zeggen we toe te publiceren welke plastic materialen tegen 2020 in onze verpakkingen gebruikt zullen worden, om de totstandkoming van het Global Plastics Protocol (een plasticprotocol voor de sector) kracht bij te zetten. De nieuwe plasticeconomie richt zich op de thema's recycling, hergebruik en recyclebaarheid en vertegenwoordigt een stelselmatige verandering. Het is van groot belang voor het succes dat we samenwerken met andere bedrijven werkzaam in de plastic verpakkingsmateriaalsector.

Onze toezegging

We willen tegen 2020 de hoeveelheid afval die gepaard gaat met de verwijdering van onze producten halveren. Onze milieudoelstellingen worden uitgedrukt 'per consumentengebruikseenheid'. Dit betekent eenmalig gebruik of één eenheid of portie van een product. We hebben gekozen voor een levenscyclus met als basis het niveau van 2010.

Voortgang

In 2017 is onze afvalimpact met 29% per consumentengebruik afgenomen ten opzichte van 2010.*

Daarnaast hebben we de hoeveelheid afval van productie aanzienlijk verminderd. In 2017 hebben we de totale hoeveelheid afval met 98% † per ton productie verminderd ten opzichte van 2008.

**Onze milieudoelstellingen worden vergeleken met het basisniveau van 2010 en worden uitgedrukt 'per consumentengebruikseenheid'. Dit betekent eenmalig gebruik of één eenheid of portie van een product.

Onafhankelijk vastgesteld door PwC

Toekomstige uitdagingen

Om naar een circulaire economie te gaan, moeten we de manier waarop we onze producten en verpakkingen ontwerpen volledig herzien. Dat betekent dat we nauwkeurig moeten overwegen in welke systemen onze producten aanwezig zijn.

Wij hopen dat CreaSolv™ het gebruik van sachets kan omvormen van een wereldwijd probleem tot een duurzame economische kans. Als sector moeten we echter een recyclinginfrastructuur ontwikkelen voor de inzameling van sachets om dit proces te ondersteunen. Op die manier creëren we een circulair model dat we allemaal kunnen delen.

Geen enkel bedrijf kan eigenhandig een circulaire economie creëren – en we kunnen ons ook niet aansluiten bij een bredere circulaire economie totdat die daadwerkelijk bestaat. Er zijn veel elementen die buiten onze directe invloed vallen, zoals selectieve inzameling van verpakkingsafval, weinig of geen infrastructuur en beperkte investeringen in de afvalindustrie.

We blijven samenwerken met andere bedrijven en blijven overheden aansporen om beleidslijnen en kaders te implementeren die deze fundamentele verschuiving mogelijk maken.


Uitvouwen voor meer over afval en verpakkingsmateriaal

Doelen en prestaties

We hebben een ambitieuze toezegging gedaan om het afval dat gepaard gaat met de afvoer van onze producten te halveren.


Afval en verpakkingsmateriaal
Onze toezegging

Tegen 2020 de hoeveelheid afval halveren die gepaard gaat met de afvoer van onze producten.

Onze prestaties

In 2017 is onze afvalimpact met 29% afgenomen ten opzichte van 2010.*

Ons perspectief

We hebben de helft van onze toezegging om voor 2020 afval dat gepaard gaat met de afvoer van onze producten te verminderen, al behaald. Onze totale voetafdruk per consumentengebruikseenheid is gedaald met 29% sinds 2010* dankzij verpakkingen waarvoor minder materiaal nodig is en dankzij de hogere recyclingpercentages.

We boeken grote vooruitgang wat betreft onze toezegging op gebieden waar we directe controle op hebben, zoals het ontwerp van onze producten en het verminderen van afval in ons eigen bedrijf. We hebben bijvoorbeeld duizenden tonnen plastic uit onze Lifebuoy zeepverpakkingen en Sunsilk shampooflessen verwijderd.

Verbeteringen in de infrastructuur voor recycling en herwinning hebben ook bijgedragen aan dit resultaat. We constateren echter dat de grote uitdaging ten aanzien van afval 'na consumentengebruik' zit in het stimuleren van het recyclegedrag bij consumenten, en in het zorgen voor de juiste infrastructuur om zeker te stellen dat materiaal wordt herwonnen en hergebruikt.

We werken samen met anderen, ook via samenwerkingsverbanden binnen de branche, om de ontwikkeling van een infrastructuur voor recycling en herwinning te stimuleren, in het bijzonder voor materiaal dat lastiger te recyclen is, zoals sachets in ontwikkelingslanden. We maken bijvoorbeeld gebruik van pyrolyse om afval van sachets om te zetten in een industriële brandstof. We hebben ook meegewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe technologie aan de hand van een chemisch proces dat CreaSolv® heet. Het doel is om hoogwaardige polymeren van gebruikte sachets te recyclen, zodat ze nogmaals kunnen worden gebruikt om recyclebare plastic verpakkingen te maken – en zo de mogelijkheid bieden om een circulaire economie te creëren voor sachets.

In 2016 hebben we onze strategie voor verpakkingsafval herzien en ons als doel gesteld om tegen 2025 minimaal 25% gerecycled plastic in onze plastic verpakkingen op te nemen. In 2017 hebben we ons verder als doel gesteld te zorgen dat tegen 2025 al onze plastic verpakkingen volledig herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar zijn.

CreaSolv® is a registered trademark of CreaCycle GmbH

*Onze milieudoelstellingen worden vergeleken met het basisniveau van 2010 en worden uitgedrukt 'per consumentengebruikseenheid'. Dit betekent eenmalig gebruik of één eenheid of portie van een product.


 • Bereikt

 • Op koers

 • Niet op koers

 • %

  van doel behaald

Key
 • Bereikt

  Bereikt

 • Op koers

  Op koers

 • Niet op koers

  Niet op koers

 • %

  van doel behaald

  van doel behaald

Onze doelen

Ga naar Onafhankelijke vaststelling voor meer details over ons vaststellingsprogramma in het hele Sustainable Living Plan van Unilever.

Het verminderen van afval uit onze productie

 • Tegen 2020 zal de totale hoeveelheid afval voor de vuilstort op of onder de niveaus van 2008 liggen, ondanks aanzienlijk hogere productievolumes.

Dit betekent een reductie van ongeveer 40% per ton productie.

Ten opzichte van het basisniveau in 1995 betekent dit een reductie van 80% per ton productie en een absolute reductie van 70%.

In 2012 hebben we ons doel behaald met 76.000 ton minder afval dan in 2008, een afname van 51% per ton productie.

In 2017 hebben we 147.444 ton minder afval verwijderd dan in 2008, een afname van 98%† per ton productie.

In vergelijking met 1995 betekent dit in absolute cijfers een reductie van 99,3%.


 • Tegen 2015 zullen alle productiefaciliteiten erin slagen geen niet-gevaarlijk afval meer af te voeren naar de vuilstort.

Eind 2014 zijn we erin geslaagd in al onze productiefaciliteiten wereldwijd geen niet-gevaarlijk afval meer af te voeren naar de vuilstort. In 2017 hebben we 0,07% aan niet-gevaarlijk afval afgevoerd naar de vuilstort vanuit 11 van onze productiefaciliteiten.*


 • Alle nieuw gebouwde productiefaciliteiten zullen ernaar streven minder dan de helft afval te genereren ten opzichte van de productiefaciliteiten met ons basisniveau van 2008.

In 2017 zijn in Turkije, Vietnam, India en Iran nieuwe productiefaciliteiten gestart met productie. Zodra ze volledig operationeel zijn, streeft elk van deze productiefaciliteiten ernaar minder dan de helft afval te genereren ten opzichte van de productiefaciliteiten met het representatief basisniveau van 2008.


Ons perspectief

Hoewel we onze afvalverwijderingsdoelstelling al in 2012 behaalden – acht jaar eerder dan gepland – zijn we steeds verbeteringen blijven doorvoeren. In 2017 hebben we 147.444 ton minder afval verwijderd dan in 2008, een afname van 98%† per ton productie.

We hebben ons doel om geen niet-gevaarlijk afval meer af te voeren naar de vuilstort een jaar eerder bereikt, aan het einde van 2014. Wij zijn van mening dat dit een unicum is voor een bedrijf van onze omvang in onze branche. Onze focus ligt sindsdien bij het handhaven van het streven om geen niet-gevaarlijk afval naar de vuilstort af te voeren. We realiseren ons dat dit continue inzet vereist en dat het doel niet als afgehandeld beschouwd dient te worden als het eenmaal bereikt is.

In 2017 hebben 11 productiefaciliteiten een kleine hoeveelheid niet-gevaarlijk afval naar de vuilstort afgevoerd. We nemen elke terugval heel serieus. We zijn vol vertrouwen dat onze prestaties nog steeds toonaangevend zijn in onze bedrijfstak en we hanteren uitgebreide procedures om eventuele problemen te signaleren, zodat een herstelactie snel kan plaatsvinden.

Door dit model van 'nul afval' door te trekken naar andere delen van ons bedrijf, brachten nog eens bijna 400 andere vestigingen (niet gericht op productie) geen niet-gevaarlijk afval meer naar de vuilstort.

Update in de Benelux

 • De totale reststoffenstroom van de fabrieken is in 2017 t.o.v. 2016 vrijwel gelijk gebleven. De hoeveelheid gerecycled afval is echter met ruim 9% toegenomen. Om dit mogelijk te maken wordt sinds vele jaren samengewerkt Renewi, onze partner voor afvalverwerker, die onze business kent en meedenkt en -zoekt naar nieuwe mogelijkheden om reststoffen te hergebruiken.
 • Unilever is lid van ‘Champions 12.3’ met als streven om tegen 2030 de wereldwijde voedselverspilling op retail- en consumentenniveau per persoon te halveren en om voedselverliezen langs productie- en toeleveringsketens, inclusief verlies na oogst te verminderen (VN Sustainable Development Goal 12.3).Om dit te verwezenlijken zitten leidinggevenden van instellingen die het vermogen hebben om voedselverspilling en afvalvermindering op grote schaal te beïnvloeden bij elkaar.
 • In januari 2017 is de Taskforce Circular Economy in Food opgericht, met Unilever als betrokken partner. Alle partners delen de intentie samen sneller de verspilling van voedsel te minimaliseren, in de keten én bij de consument, en dragen daar zichtbaar aan bij. De totale voedselverspilling voor de voedselketen inclusief de consument ligt in 2015 tussen 1,7 en 2,5 miljoen ton. Omgerekend per capita is dat tussen de 105 en 152 kg waarvan 41 kg thuis. Het langere-termijndoel is om in 2030 een halvering van voedselverspilling per capita ten opzichte van 2015 te realiseren.

We streven naar handhaving van ons bereikte doel om geen niet-gevaarlijk afval meer naar de vuilstort te brengen in alle productiefaciliteiten wereldwijd. Er kunnen zich echter incidenten voordoen, waarbij kleine hoeveelheden niet-gevaarlijk afval abusievelijk toch naar de vuilstort worden afgevoerd. Dit kan ook vanwege operationele wijzigingen zijn, zoals overnames of problemen met leveranciers. We beschouwen de doelstelling van 'nul afval' als behaald, wanneer binnen een periode van 12 maanden minder dan 0,5% van het niet-gevaarlijke afval naar de vuilstort wordt afgevoerd.

Onafhankelijk vastgesteld door PwC

Verder gaan dan geen niet-gevaarlijk afval meer naar de vuilstort

Herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar plastic verpakkingsmateriaal

Tegen 2025 zullen al onze plastic verpakkingen volledig herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar zijn.

Tegen het einde van 2018 publiceren we het percentage van onze portfolio van plastic verpakkingen dat volledig recyclebaar is. We onderzoeken nieuwe technologieën, bedrijfsmodellen en distributiemechanismen, evenals alternatieve materialen, om onze vooruitgang te stimuleren op het gebied van de ontwikkeling van recyclebare, herbruikbare en composteerbare verpakkingsoplossingen. *


Ons perspectief

Het beschouwen van plastic verpakkingen als een waardevolle hulpbron is een belangrijke prioriteit met betrekking tot het versnellen van onze inzet voor een circulaire economie.

In januari 2017 hebben we bekendgemaakt dat tegen 2025 al onze plastic verpakkingen volledig herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar zullen zijn. Als onderdeel van dit doel zullen wij ervoor zorgen dat het technisch mogelijk en economisch rendabel zal zijn al onze plastic verpakkingen te hergebruiken of te recyclen. Verder hebben we toegezegd te investeren in een bewezen technische oplossing voor het recyclen van meerlaagse sachets en deze vervolgens te delen met de industrie, vooral in kustgebieden waar het risico dat plastic in de oceaan belandt het grootste is.

*We richten ons op het doorontwikkelen van onze gegevensverzamelings- en rapportagesystemen om in de toekomst onafhankelijke controle mogelijk te maken.

Nieuwe werkwijze voor plastic verpakkingen – richting een meer circulaire economie

Verpakkingsmateriaal verminderen

Tegen 2020 zullen we het gewicht van ons verpakkingsmateriaal met een derde verminderen door:

 • Te werken met lichtgewicht materialen
 • Het structuur- en materiaalontwerp te optimaliseren
 • Geconcentreerde versies van onze producten te ontwikkelen
 • Overbodig verpakkingsmateriaal te elimineren

In 2017 is het gewicht per consumentengebruikseenheid met 13% gedaald ten opzichte van 2010.


Ons perspectief

Onze resultaten tonen aan dat onze inspanningen van de afgelopen jaren om verpakkingsmateriaal te verminderen door de ontwikkeling van innovaties, het lichter maken van materialen en gebruik van andere materialen, nu zichtbaar worden. De resultaten zijn ook beïnvloed door het effect van overnames en het afstoten van divisies.

Commercialisering van de MuCell™ giettechiek heeft ons in staat gesteld de hoeveelheid plastic in flessen tot 15% te verlagen ten opzichte van de vorige fles. We schatten dat dit zal resulteren in een aanzienlijke verlaging van de hoeveelheid plastic die wij gebruiken zodra dit ook wordt toegepast op andere producten. Andere voorbeelden van initiatieven gericht op het creeëren van minder verpakkingsmateriaal zijn onder meer het gebruik van een compressie-injectie technologie in veel van onze vaten, de overstap van flessen naar flexibele navulverpakkingen en slim gebruik van de designstrategieën en -technologieën waarmee we ervoor kunnen zorgen dat veel van onze sachets minder lagen bevatten.

Update in de Benelux

 • In 2017 werden de nieuw ontworpen Hellmann’s mayonaisepotten gelanceerd. Deze potten zijn lichter van gewicht waardoor er 367 ton aan glas is bespaard.
 • De Mucell TM verpakkingstechnologie reduceert het plastic gebruik met 15% per fles. Door injectie met gas worden bellen gevormd midden in de wanden van de fles, waardoor de dichtheid van de fles afneemt en minder plastic nodig is. Alle verpakking gemaakt via deze technologie blijven 100% recyclebaar. In 2017 lanceerden we de Dove handwasflessen met de MuCell TM-technologie, waardoor 304 ton plastic verpakkingsmateriaal werd bespaard.
Nieuwe werkwijze voor plastic verpakkingen – richting een meer circulaire economie

Recyclen van verpakkingsmateriaal

 • In samenwerking met de industrie, overheden en ngo's willen wij de recycling- en herwinningspercentages in onze 14 belangrijkste landen gemiddeld met 5% verhogen tegen 2015 en met 15% tegen 2020. Voor sommige landen betekent dit een verdubbeling of zelfs verdrievoudiging van de huidige recyclingpercentages. Wij zullen het consumenten gemakkelijker maken om onze verpakkingen te recyclen door materialen te gebruiken die het best aansluiten bij de beschikbare verwerkingsfaciliteiten voor afvalproducten in hun land.

8% toename in recycling- en herwinningspercentages in 2017 ten opzichte van de gemiddelde Recycling and Recovery Index (Recycling- en herwinningsindex, RRI) voor 2010, gemiddeld genomen voor onze 14 belangrijkste landen.


 • Tegen 2025 zullen we de hoeveelheid gerecycled plastic in onze verpakkingen hebben verhoogd tot 25%. Dit zal werken als een katalysator voor het verhogen van recyclingpercentages.

Ongeveer 4.850 ton materiaal dat is gerecycled 'na consumentengebruik' verwerkt in onze verpakkingen van hard plastic in 2017.


Ons perspectief

Recycling en herwinning zijn de meest uitdagende van al onze doelstellingen, omdat we afhankelijk zijn van openbaar beleid, infrastructuur en de medewerking van de consument. Ondanks deze problematiek hebben we toch een verbetering gezien in ons recyclingpercentage. De hoeveelheid materialen die zijn gerecycled of herwonnen is in 2016-2017 met 8% gestegen ten opzichte van ons basisniveau van 2010.

In 2017 werd een hoger volume van materialen die zijn gerecycled 'na consumentengebruik' verwerkt in onze verpakkingen van hard plastic. In Argentinië hebben we bijvoorbeeld de inhoud van gerecycled polyethyleentereftalaat (rPET) in Cif flessen verhoogd naar 50% in 2017.

Beschikbaarheid van gerecycled materiaal op een acceptabel niveau blijft een belangrijke uitdaging voor ons in veel markten over de hele wereld. Daarom hebben we samenwerkingsinitiatieven geïnitieerd die zijn gefocust op het produceren van kwalitatieve recyclaten die we momenteel uitproberen in veel van onze verpakkingsformaten.

Update in de Benelux

 • De consument wordt nog bewuster gemaakt van het feit dat ze de verpakkingen van verzorgingsproducten als shampoo kunnen recyclen. Met de tekst: “Deze fles is 100% recyclebaar, gooi de fles dus weg bij het plastic afval” zichtbaar op de verpakking wordt dit duidelijk gemaakt.
Nieuwe werkwijze voor plastic verpakkingen – richting een meer circulaire economie

Sachetafval aanpakken

Onze doelstelling is om tegen 2015 een duurzaam bedrijfsmodel te hebben ontwikkeld en geïmplementeerd voor de verwerking van onze afvalstromen van sachets.

66

We blijven de mogelijkheden van nieuwe technologieën onderzoeken in zowel ontwikkelde als ontwikkelingsmarkten. De vooruitgang gaat trager dan we oorspronkelijk hadden verwacht, maar we hebben het gevoel dat we twee derde van ons doel hebben bereikt en zullen in de nabije toekomst een haalbare oplossing hebben gevonden.


Ons perspectief

Het is ons doel een gesloten kringloopsysteem voor sachetafval te ontwikkelen. Zo kunnen we consumenten met een laag inkomen de betaalbare prijs en het gemak van sachets blijven bieden, en tegelijkertijd de milieuproblemen aanpakken die samenhangen met het gebruik ervan, zoals zwerfafval en recyclebaarheid.

De afgelopen vier jaar hebben we meegewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe technologie aan de hand van een chemisch proces dat CreaSolv™ heet. Met deze technologie worden hoogwaardige polymeren gemaakt die kunnen worden gebruikt om plastic te maken dat steeds kan worden hergebruikt – wat een circulaire economie mogelijk maakt. We hebben aan de hand van grootschalige industriële tests bewezen dat CreaSolv™ een technisch haalbare oplossing is voor het recyclen van sachets.

We zullen in 2018 op commerciële schaal experimenteren met het gebruik van CreaSolv™ in onze Indonesische pilotfabriek. Als sector moeten we echter een recyclinginfrastructuur ontwikkelen voor de inzameling van sachets om dit proces te ondersteunen. Op die manier creëren we een circulair model dat we allemaal kunnen delen. Wij hopen dat we middels CreaSolv™ sachets kunnen omvormen van een wereldwijd probleem tot een duurzame economische kans.

Nieuwe werkwijze voor plastic verpakkingen – richting een meer circulaire economie

Pvc elimineren

Wij zullen tegen 2012 alle pvc (polyvinylchloride) uit ons verpakkingsmateriaal verwijderen (daar waar technische oplossingen beschikbaar zijn).

99

Eind 2012 was 99% van alle pvc verwijderd uit ons assortiment.


Ons perspectief

We hebben zeer goede vooruitgang geboekt met het verwijderen van pvc uit ons verpakkingsmateriaal, ook wat betreft producten die we de afgelopen jaren middels overnames hebben verworven.

We hanteren een robuust systeem om ervoor te zorgen dat al het pvc in producten die we verwerven middels overnames, snel wordt aangepakt. Als er geen haalbare vervangingsopties zijn, zoals het pvc dat wordt gebruikt in de afdichtingen van metalen deksels, werken we samen met leveranciers om een geschikte technologie te ontwikkelen om dit materiaal te vervangen. De ontwikkeling van oplossingen voor het vervangen van pvc kan vele jaren duren, omdat een oplossing moet voldoen aan de functionele eisen op het gebied van productie, afvulling en consumentengebruik.

Verminderen kantoorafval

 • Binnen onze 21 belangrijkste landen zal tegen 2015 ten minste 90% van ons kantoorafval worden hergebruikt, gerecycled of herwonnen en zullen wij tegen 2017 geen afval meer naar de vuilstort brengen.

In 2017 werd 100% van ons kantoorafval hergebruikt, gerecycled of herwonnen en we hebben nul afval naar de stort gebracht in onze belangrijkste 21 landen.*


 • Tegen 2015 zullen wij het papierverbruik met 30% per persoon omlaag brengen in onze 21 belangrijkste landen.

We hebben ons doel in 2013 al behaald, aangezien toen de hoeveelheid verbruikt papier per medewerker 37% lager was dan in 2010. In 2016 bereikten we een verlaging van 62% ten opzichte van het basisniveau van 2010.


 • Tegen 2015 zullen wij geen papier meer gebruiken voor onze facturering, goederenontvangst, inkooporderprocessen, financiële rapportage en onkostendeclaraties van medewerkers, waar dat wettelijk toegestaan en technisch mogelijk is.
73

In 2015 werd 73% van onze relevante processen met betrekking tot Business en Finance Services elektronisch uitgevoerd.


Ons perspectief

Eind 2017 hebben we ons doel behaald om geen afval meer naar de vuilstort te brengen op de door ons geselecteerde productiefaciliteiten in onze 21 belangrijkste landen. We hebben onze inspanningen om afval te verminderen uitgebreid naar andere locaties buiten die 21 belangrijkste landen. Nog eens 33 vestigingen brengen nu geen afval meer naar de vuilstort.

Het papierverbruik per medewerker is nu 62% lager dan ons basisniveau van 2010 in onze 21 belangrijkste landen en we blijven eraan werken om dit percentage verder omlaag te brengen.

Hoewel 73% van onze relevante transacties (exclusief financiële rapportages en onkostendeclaraties van medewerkers) volledig elektronisch was in 2015, is verdere vooruitgang uitdagend gebleken. In een aantal landen is elektronische facturering nog niet toegestaan en er is terughoudendheid bij sommige leveranciers om elektronische in plaats van papieren facturen te accepteren. Ondanks deze uitdagingen blijven we toegewijd aan het verwijderen van papier in ons bedrijf en onze financiële processen.

* Geselecteerde productiefaciliteiten zijn productiefaciliteiten waar wij eigenaar van zijn of waar we een meerderheidsbelang in hebben en daardoor invloed kunnen uitoefenen op de afvalverwerking. We hebben het doel om geen niet-gevaarlijk afval meer naar de vuilstort af te voeren, bereikt en behouden als 0,5% of minder van het niet-gevaarlijke afval (niet-gevaarlijk afgevoerd afval en gerecycled en herwonnen afval) in alle geselecteerde productiefaciliteiten naar de vuilstort wordt gebracht of wordt verbrand zonder energieterugwinning.

Verminderen kantoorafval
Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE