Het Unilever Sustainable Living Plan voor

Eerlijkheid op de werkvloer

Eerlijkheid op de werkvloer

Eerlijkheid op de werkvloer gaat over het respecteren van de rechten van alle mensen met wie we samenwerken.

Er werken miljoenen mensen in ons bedrijf en in onze uitgebreide toeleveringsketen die ons helpen met het maken van producten die door miljarden meer mensen gebruikt worden. Voor ons draait eerlijkheid op de werkvloer om het respecteren, en bevorderen van hun mensenrechten - in alles wat we doen en overal waar we actief zijn.

Ons leidende beginsel is dat bedrijven pas echt tot bloei kunnen komen in samenlevingen waar mensenrechten worden gerespecteerd, nageleefd en bevorderd. Wij geloven dat het respecteren en promoten van mensenrechten de basis vormt voor een gezond, duurzaam en succesvol bedrijf en dat het essentieel is voor effectieve relaties met mensen waar we op kunnen vertrouwen. 

De pijler 'Eerlijkheid op de werkvloer' van ons Unilever Sustainable Living Plan draagt bij aan een aantal van de Sustainable Development Goals van de VN: Doel 1 Geen armoede, 3 Goede gezondheid, 8 Goede werkgelegenheid en economische groei, 10 Ongelijkheid verminderen, 16, Vrede en gerechtigheid en 17 Samenwerkingsverbanden voor duurzame ontwikkeling.

In de woorden van onze CEO, Paul Polman: “Veilige werkomstandigheden, vrijheid van vereniging, eerlijke beloning, bescherming tegen dwangarbeid en vrijheid van intimidatie en discriminatie - dit moeten stuk voor stuk universele werkomstandigheden worden. Vandaag de dag is dat niet het geval.”

Door samenwerkingen en een proces van continue verbeteringen, proberen we eerlijkheid op de werkplek te bereiken voor alle mensen met wie we werken.

Onze strategie

Wij zullen mensenrechten bevorderen binnen onze eigen activiteiten en onze uitgebreide toeleveringsketen.

China HR-team

Waarom eerlijkheid op de werkvloer belangrijk is voor ons

We willen zowel een positieve maatschappelijke impact hebben als het bedrijf laten groeien - dat is fundamenteel aan ons doel als bedrijf. Eerlijkheid op de werkvloer is direct gekoppeld aan onze 'licence to operate' en de reputatie van onze merken en de naam Unilever. Het draagt bij aan zakelijke continuïteit, het helpt ons met het aantrekken en behouden van het beste talent, vergroot onze productiviteit en bouwt langetermijnwaarde voor aandeelhouders. We hebben een aantal doelen om mensenrechten te bevorderen en de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers te verbeteren.

Onze benadering met betrekking tot mensenrechten

We willen mensenrechten op drie belangrijke manieren handhaven en bevorderen:

 • In onze bedrijfsvoering door onze waarden en standaarden na te leven.
 • In onze relatie met leveranciers en andere zakelijke partners.
 • Door te werken via externe initiatieven, zoals de Global Compact van de VN.

We richten ons op onze 'belangrijkste' risico's voor de mensenrechten (PDF | 5MB) - dat zijn die risico's die de negatiefste impact hebben via onze activiteiten of zakelijke relaties.

De aanpak is in lijn met de Principes voor Mensenrechten en Bedrijven die in 2011 door de VN werden goedgekeurd. We gebruiken de Principes om onze eigen hoge normen van zakelijk gedrag te onderstrepen: ze helpen ons met het identificeren en ontmantelen van systematische oorzaken van misbruik, en om open en eerlijk samen te werken met anderen. We blijven ons beleid in lijn houden met de VN Principes, bijvoorbeeld door onze code van bedrijfsprincipes en onze interne Respect, Dignity and Fair Treatment Code Policy te versterken.

Ons beleid en onze codes stimuleren onze interne en externe nalevingseisen in onze hele waardeketen. Ons 'Kader voor eerlijke beloning' [Framework for Fair Compensation] helpt ons met ons doel om tegen 2020 volledig in naleving te zijn van het Kader, inclusief het menswaardige lonen voor al onze directe medewerkers. Via ons Responsible Sourcing Policy breiden we de concepten van het Kader uit naar onze leveranciers van goederen, diensten of voorwaardelijke arbeid.

Onze benadering voor gezondheid en veiligheid

Het verbeteren van gezondheid, veiligheid en welzijn is essentieel voor eerlijkheid op de werkplek. We installeren veiligheid in het gedrag van onze mensen en het design van onze locaties en producten, gestuurd door onze 'Vision Zero’-strategie: Nul dodelijke ongevallen, gevallen van letsel, ongelukken met een motorvoertuig, procesincidenten en tolerantie van onveilig gedrag en onveilige werkwijzen.

Dit is in lijn met ons doel om de gezondheid van onze medewerkers te promoten, behouden en verbeteren om zo hun fitheid voor effectief en veilig werken te maximaliseren. We willen een positieve impact hebben op hun gezondheid en welzijn, en voordelen realiseren voor individuen en ons bedrijf via het promoten van gezondheids- en beschermingsprogramma's. Onze strategie voor medische en beroepsgezondheid is gericht op het promoten van de fysieke en mentale gezondheid van onze medewerkers en het voorkomen van arbeidsongeschiktheid.

Onze toezegging

Tegen 2020 zullen wij eerlijkheid op de werkvloer stimuleren door verder te bouwen aan het respecteren van mensenrechten binnen onze activiteiten en mensenrechten te bevorderen in onze uitgebreide toeleveringsketen, een routekaart voor continue verbetering ontwikkelen en ‘best practice’ promoten. Wij zullen een kader opstellen voor eerlijke beloning en medewerkers helpen in actie te komen om hun gezondheid (zowel fysiek als mentaal), voeding en welzijn te verbeteren. Wij zullen het aantal gevallen van letsel en het aantal ongevallen in onze fabrieken en kantoren omlaag brengen.

Voortgang

In ons eerste mensenrechtenverslag (PDF | 5MB) dat we in 2015 publiceerden, legden we uit hoe, en waarom, we onze acht belangrijkste risico's voor de mensenrechten hebben geïdentificeerd. Op basis van deze acht hebben we geprioriteerd hoe we met mensenrechten omgaan in onze eigen en uitgebreide toeleveringsketen, met een focus op grondstoffen en specifieke landen. 

In 2016 hebben we de sociale voetafdruk in kaart gebracht van onze thee-toeleveringsketen met behulp van externe informatie en informatie van onze Procurement-afdeling. Door het niveau van traceerbaarheid te bepalen, hebben we voor elke locatie waar we thee betrekken, de risico's voor mensenrechten op deze locaties in kaart gebracht alsmede de procedures die we hebben ingericht om te reageren op de geïdentificeerde risico's. Hierdoor hebben we een beter beeld van onze operationele risico's en onze mogelijkheden. 

Ons Responsible Sourcing Policy (RSP) (PDF | 9MB) beschrijft onze toezegging om zaken te doen met leveranciers die transparantie bieden, tekortkomingen aan de kaak stellen en continue verbeteringen doorvoeren op het gebied van verantwoordelijk inkopen.

In 2016 hebben we een nieuwe rol gecreëerd, die van Global Vice-President Integrated Social Sustainability, zodat we verantwoordelijkheid nemen voor alle gebieden van sociale duurzaamheid in de toeleveringsketen. Dit omvat vaststelling, naleving en controle voor onze eigen bedrijfsvoering, die van leveranciers en derden, alsmede het integreren van alle aspecten van de sociale impactagenda in onze Toeleveringsketen-functie en in Unilever als geheel.

Voor directe medewerkers hebben we in 2016 ons kader voor eerlijke beloning uitgerold (PDF | 449KB). Dit is een gestructureerde manier waarmee we de verschillende elementen van onze compensatiepakketten kunnen uitlijnen en eerlijke compensatie kunnen geven, inclusief menswaardige lonen. We gebruiken het Fair Wage Network om beter inzicht te krijgen in menswaardige lonen en vergelijken de laagste compensatieniveaus van onze medewerkers met relevante drempels van menswaardige lonen. En via Lamplighter, ons gezondheidsprogramma voor medewerkers, en onze 'Vision Zero’-strategie blijven we de gezondheid en veiligheid van onze werknemers verbeteren.

Toekomstige uitdagingen

De Principes van de VN maken duidelijk dat de verantwoordelijkheid van overheden is om mensenrechten te beschermen en die van bedrijven om mensenrechten te respecteren.

In sommige landen echter schieten overheden tekort in hun verantwoordelijkheid om mensenrechten te beschermen door de afwezigheid van effectieve wetgeven en de handhaving hiervan. Als gevolg wordt van bedrijven verwacht dat ze de mensenrechten zowel beschermen als respecteren. In veel delen van de wereld is ongelijkheid steeds meer aan de orde van de dag en verslechteren arbeidsrechten en gezonde en veilige werkomstandigheden. Wereldwijd groeit de groep kwetsbare migrantenwerknemers wat mogelijk kan resulteren in mensenhandel en dwangarbeid. Rapportagevereisten voor bedrijven nemen toe in bepaalde rechtsgebieden, zoals de Modern Slavery Act in het VK.

Er zijn veel complexe uitdagingen die samenhangen met mensenrechten, en wij zijn de eersten die toegeven dat we niet alle antwoorden hebben, maar wij hebben de volgende drie gebieden als cruciaal bestempeld:

 • Het aanpakken van endemische mensenrechtenkwesties en hun oorzaken.
 • Respect voor landrechten.
 • Zorgen dat klachtenmechanismen effectief zijn, vertrouwd en gebruikt worden.

We omschrijven onze aanpak van deze en andere kwesties in Understanding our human rights impacts. Daarnaast zijn we van plan in 2017 ons tweede mensenrechtenverslag te publiceren.

Transformationele verandering - Ontdek hoe we transformationele verandering stimuleren door ontbossing te stoppen, de positie van de vrouw te versterken, duurzame landbouw en kleinschalige boeren te ondersteunen en water, sanitatie en hygiëne te verbeteren.


Uitbreiden voor meer over Eerlijkheid op de werkvloer

Doelen en prestaties

Als onderdeel van de pijler 'Eerlijkheid op de werkvloer' in ons Unilever Sustainable Living Plan, hebben we een aantal ambitieuze doelstellingen gedefinieerd ten aanzien van het bevorderen van mensenrechten, een eerlijke beloning, verbeteren van gezondheid, voeding en welzijn van medewerkers, en het terugdringen van letsel en ongevallen op de werkvloer.

Eerlijkheid op de werkvloer
Onze toezegging

Tegen 2020 zullen wij eerlijkheid op de werkvloer stimuleren door verder te bouwen aan het respecteren van mensenrechten binnen onze activiteiten en mensenrechten te bevorderen in onze uitgebreide toeleveringsketen, een routekaart voor continue verbetering ontwikkelen en ‘best practice’ promoten. Wij zullen een kader opstellen voor eerlijke beloning en medewerkers helpen in actie te komen om hun gezondheid (zowel fysiek als mentaal), voeding en welzijn te verbeteren. Wij zullen het aantal gevallen van letsel en het aantal ongevallen in onze fabrieken en kantoren omlaag brengen.

Onze prestaties

In 2016 zijn we verdergegaan met het verankeren van mensenrechten met een focus op onze acht belangrijkste risico's voor de mensenrechten die zijn omschreven in ons mensenrechtenrapport van 2015. Om dit te ondersteunen, hebben we onze HR-functie geïntegreerd in onze Toeleveringsketen-organisatie. 67% van onze inkoopuitgaven vond plaats via leveranciers die voldoen aan de verplichte vereisten van ons Responsible Sourcing Policy.

We hebben ook een kader voor eerlijke beloning (Framework for Fair Compensation) opgesteld die principes omvat over menswaardige lonen en geen discriminatie in de beloning van onze medewerkers.

70 landen hebben Lamplighter, ons gezondheidsprogramma voor medewerkers, in gebruik genomen en onze veiligheidsprestaties (totale Recordable Frequency Rate) is verbeterd tot 1,01 ongevallen per miljoen gewerkte uren. Een verbetering ten opzichte van 2015. We blijven onze ‘Vision Zero’-strategie versterken, met een focus op trainingsprogramma's over leiderschap in veiligheid en procesveiligheid.

Ons perspectief

Met de integratie van onze HR-functie in onze Toeleveringsketen-organisatie heeft het team nieuwe verantwoordelijkheden gekregen voor alle gebieden van sociale duurzaamheid in onze toeleveringsketen, waaronder accountability, naleving en audit, dat voorheen bij ons Procurement-team was ondergebracht. Dit helpt ons met het verder verankeren van mensenrechten met een focus op onze acht belangrijkste risico's voor de mensenrechten die zijn omschreven in ons mensenrechtenrapport van 2015. 'Belangrijke risico's' zijn die, die de negatiefste impact hebben via de activiteiten van een bedrijf of zakelijke relaties.

Voor leveranciers zijn we verdergegaan met de gefaseerde implementatie van ons Responsible Sourcing Policy en we hebben een beoordeling geïnitieerd van wat we geleerd hebben sinds het beleid in 2014 werd gelanceerd. We gebruiken deze om de inzet van het Beleid te accelereren.

Voor onze werknemers zijn we naast het wereldwijd uitrollen van ons Kader voor eerlijke beloning, verdergegaan met Lamplighter, ons gezondheidsprogramma voor medewerkers en onze Thrive-workshops die zijn ontworpen om welzijn te verbeteren. En we hebben onze 'Vision Zero'-strategie versterkt (d.w.z. nul: dodelijke ongevallen, gevallen van letsel, ongelukken met een motorvoertuig, procesincidenten en tolerantie van onveilig gedrag en onveilige werkwijzen) en onze veiligheidsprestaties verbeterd in vergelijking met 2015.

Onafhankelijk vastgesteld door PwC.


 • Bereikt

 • Op koers

 • Niet op koers

 • %

  van doel behaald

Key
 • Bereikt

 • Op koers

 • Niet op koers

 • %

  van doel behaald

Onze doelen

Ga naar Onafhankelijke vaststelling voor meer details over ons vaststellingsprogramma in het hele Sustainable Living Plan van Unilever.

De VN Principes voor Mensenrechten en Bedrijven implementeren

We zullen de VN Principes voor Mensenrechten en Bedrijven [UN Guiding Principles on Business and Human Rights] implementeren in onze activiteiten en publiekelijk over de voortgang rapporteren.

In 2016 zijn we verdergegaan met het verankeren van mensenrechten met een focus op onze acht belangrijkste risico's voor de mensenrechten die zijn omschreven in ons mensenrechtenrapport van 2015.


Ons perspectief

We waren het allereerste bedrijf dat het UN Guiding Principles Reporting Framework uitgebreid heeft gebruikt bij de publicatie van ons mensenrechtenrapport in 2015. Ons verslag beschrijft hoe wij in zijn totaliteit met mensenrechten omgaan en wat onze prioriteiten zijn - inclusief acht 'belangrijkste risico's' voor ons bedrijf.

In 2016 hebben we onze HR-functie geïntegreerd in onze Toeleveringsketen-organisatie. Het nieuwe team heeft nu de verantwoordelijkheid voor alle gebieden van sociale duurzaamheid in onze toeleveringsketen, inclusief accountability, naleving en audit.

Door het niveau van traceerbaarheid te bepalen, hebben we voor elke locatie waar we thee betrekken, de risico's voor mensenrechten op deze locaties in kaart gebracht alsmede de procedures die we hebben ingericht om te reageren op de geïdentificeerde risico's. Dit heeft ons een beter beeld gegeven van onze operationele risico's en onze mogelijkheden.

Oxfam publiceerde hun rapport waarin het onze aanzienlijke vooruitgang erkende en de noodzaak benadrukte om gezamenlijk te blijven werken aan systematische problemen.

100% van onze inkoopuitgaven besteden in overeenstemming met ons beleid voor verantwoorde inkoop

We zullen 100% van onze inkoopuitgaven besteden bij leveranciers die zich inzetten voor het bevorderen van fundamentele mensenrechten, zoals beschreven in onze Responsible Sourcing Policy.

In 2016 werd 67% van onze inkoopuitgaven besteed bij leveranciers die voldoen aan de vereisten van onze Responsible Sourcing Policy.


Ons perspectief

In 2016 hebben we rond € 34 miljard aan goederen en diensten ingekocht. De leveranciers van deze goederen en diensten spelen een centrale rol in het vergroten van de winstgevendheid en in het helpen met de implementatie van het Unilever Sustainable Living Plan.

We zijn verdergegaan met de gefaseerde implementatie van ons Responsible Sourcing Policy (RSP). Aan het einde van het jaar werd 67% van onze inkoopuitgaven besteed bij leveranciers die aan deze vereisten voldoen, in vergelijking met 54% in 2015. We hebben een beoordeling geïnitieerd van wat we hebben geleerd van de RSP en zullen dit gebruiken om onze aanpak verder bij te schaven om de inzet van het Beleid te accelereren.

Een kader opstellen voor eerlijke beloning

 • We zullen een kader opstellen voor eerlijke beloning, te beginnen met een analyse in 180 landen tegen 2015.

We zullen samenwerken met externe organisaties, waaronder onze sociale partners, en verwijzen naar benaderingen zoals methodieken voor menswaardige lonen.

In 2015 hebben we een Kader voor eerlijke beloning [Framework for Fair Compensation] opgesteld en dat in 2016 uitgerold. We gebruiken het Fair Wage Network om een wereldwijde database van relevante benchmarkgegevens te bieden voor menswaardige lonen in alle landen waar we actief zijn. Zo kunnen we de minimumlonen voor medewerkers die niet tot het management behoren, vergelijken met relevante benchmarks voor menswaardige lonen.


Ons perspectief

Met ons Framework for Fair Compensation kan Unilever gestructureerd vastleggen hoe de diverse elementen van onze vergoedingspakketten een eerlijke beloning opleveren voor medewerkers. We willen dat al onze bedrijven wereldwijd tegen 2020 voldoen aan de vijf principes van ons Framework, inclusief menswaardige lonen en geen discriminatie.

We gebruiken een externe autoriteit, het Fair Wage Network, om te zorgen voor een wereldwijde database van relevante benchmarkgegevens voor menswaardige lonen in alle landen waar we medewerkers in dienst hebben. Hiermee beschikken we over een permanent systeem en methodiek om de beloningen van onze medewerkers te vergelijken met relevante benchmarks voor menswaardige lonen. Daarnaast ondersteunt het naleving van het Framework door al onze bedrijven.

Gezondheid, voeding en welzijn van onze medewerkers verbeteren

Ons personeelsprogramma Lamplighter richt zich op verbetering van de voeding, fitheid en mentale veerkracht van onze medewerkers. Tegen 2010 was het programma al in 30 landen gelanceerd en had het 35.000 mensen bereikt. • In 2011 was het ons streven Lamplighter uit te breiden naar nog eens acht landen. Tussen 2012 en 2015 zullen we Lamplighter in nog eens 30 nieuwe landen doorvoeren. Voor de langere termijn is het ons doel het programma uit te breiden naar alle landen waar wij met meer dan 100 medewerkers actief zijn.

Ons programma Lamplighter had tegen 2014 91.000 medewerkers bereikt in 70 landen waarmee we ons doel een jaar eerder bereikten. In 2016 werden 83.000 medewerkers in 70 landen bereikt.


 • Wereldwijd zullen we een kader voor geestelijk welzijn invoeren.

In 2015 hebben we de twee jaar durende invoering van onze nieuwe module voor geestelijk welzijn afgerond en hebben we wereldwijd een stuurgroep ingesteld om de voortgang te bewaken.


Ons perspectief

Lamplighter, ons gezondheidsprogramma voor medewerkers, richt zich met name op de drie belangrijkste gezondheidsrisico's binnen ons bedrijf: geestelijk welzijn, levensstijlfactoren (zoals beweging, voeding, roken, overgewicht) en ergonomische factoren (zoals RSI).

Lamplighter helpt de gezondheid van medewerkers te beschermen, productiviteit te verbeteren en kosten te verlagen. In 2014 werden 91.000 medewerkers in 70 landen bereikt, waarmee ons doel om 68 landen te bereiken een jaar eerder dan gepland werd behaald. In 2016 werden 83.000 medewerkers in 70 landen ingeschreven voor het programma (dit cijfer fluctueert van jaar tot jaar omdat niet elke medewerker ieder jaar wordt meegenomen).

In 2015 hebben we de module voor geestelijk welzijn van Lamplighter gelanceerd. Het programma helpt mensen vat te krijgen op stress en geeft praktisch advies over hoe ze zich kunnen focussen en mindfulnesstechnieken kunnen toepassen om zich sterker en zekerder te voelen en wendbaarder te zijn. In 2015-2016 hebben meer dan 41.000 medewerkers een van onze Thrive-workshops afgerond om welzijn in de praktijk te brengen.

Letsel en ongevallen op de werkvloer terugdringen

Ons doel is: geen enkel geval van letsel op de werkvloer. Tegen 2020 zullen we het totale aantal geregistreerde ongevallen in onze fabrieken en kantoren terugdringen met 50% ten opzichte van 2008.

Tegen 2016 was het totale aantal geregistreerde ongevallen meer dan 50% gedaald, van 2,10 ongevallen per 1 miljoen gewerkte uren in 2008 naar 1,01.


Ons perspectief

Daarmee hebben we onze totale aantal geregistreerde ongevallen verbeterd van 1,12 in 2015 tot 1,01 ongevallen per 1 miljoen gewerkte uren (meting van oktober 2015 - september 2016). Dit werd gestimuleerd door een continue focus op veiligheid in ons World Class Manufacturing-programma en de BeSafE-campagne op onze vestigingen die niet gericht zijn op productie. We beschouwen ons doel volledig behaald tegen 2020; tot die tijd is het onze uitdaging om prestaties op koers te houden.

We blijven er hard aan werken om onze ‘Vision Zero’-strategie te versterken, dat wil zeggen: nul dodelijke ongevallen, gevallen van letsel, ongelukken met een motorvoertuig, procesincidenten en tolerantie van onveilig gedrag en onveilige werkwijzen.

In 2016 rolden we een verplicht programma voor leiderschap in veiligheid uit om 'top-down' veiligheidsbewustzijn te creëren. We geven ook procesveiligheidstraining en certificeringsprogramma's die belangrijke kwalificaties zijn in loopbaanontwikkeling voor mensen die werken in de Toeleveringsketen-functie.

In 2015 hebben we een verbod ingesteld op het gebruik van een mobiele telefoon (ook handsfree) tijdens het rijden voor de zaak.

Terug naar top