Eerlijkheid op de werkvloer | Duurzaam leven en duurzame groei | Unilever Nederland | Unilever Nederland
 1. Home
 2. ...
 3. Het Unilever Sustainable Living Plan
 4. Eerlijkheid op de werkvloer

Het Unilever Sustainable Living Plan

Eerlijkheid op de werkvloer

Eerlijkheid op de werkvloer

Eerlijkheid op de werkvloer draait om het respecteren van de rechten van alle mensen met wie we samenwerken.

Er werken miljoenen mensen in ons bedrijf en in onze uitgebreide toeleveringsketen. En al die mensen helpen ons met het maken van producten die door miljarden mensen gebruikt worden. Voor ons draait eerlijkheid op de werkvloer om het respecteren en bevorderen van hun mensenrechten – overal waar we actief zijn en bij alles wat we doen.

Ons uitgangspunt is dat bedrijven pas echt succes kunnen hebben in samenlevingen waar mensenrechten worden gerespecteerd, nageleefd en bevorderd. Wij geloven dat het respecteren en bevorderen van mensenrechten de basis vormt voor een gezond, duurzaam en succesvol bedrijf en dat het essentieel is voor uitstekende relaties met mensen op wie we kunnen vertrouwen. Dit wordt weerspiegeld in het Unilever Sustainable Living Plan en in veel onderdelen van dit Sustainable Living Rapport, waaronder Duurzame landbouw, Kansen voor vrouwen, en Inclusief ondernemen.

Middels de activiteiten beschreven in het hoofdstuk Eerlijkheid op de werkvloer van dit rapport, streven we ernaar bij te dragen aan een aantal van de Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN, met name: Gezondheidszorg voor iedereen (SDG 3), Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen (SDG 8) en Verminderen van de ongelijkheid binnen en tussen landen (SDG 10). Het behalen van deze doelen wordt ondersteund door SDG 17: Versterken van mondiale samenwerking om de doelen te bereiken. Ga naar ons Mensenrechtenrapport (PDF | 10MB) om te lezen hoe we middels onze activiteiten andere SDG's ondersteunen.

Door middel van samenwerkingen en een continue verbeterproces streven we naar eerlijkheid op de werkplek voor alle mensen met wie we werken.

Onze strategie

Wij streven ernaar mensenrechten te bevorderen binnen onze eigen activiteiten en onze uitgebreide toeleveringsketen.

Werknemer op productielijn

Waarom eerlijkheid op de werkvloer belangrijk is voor ons

We willen zowel een positieve maatschappelijke impact bewerkstelligen als het bedrijf laten groeien – dat is van fundamenteel belang voor ons doel als bedrijf. Eerlijkheid op de werkvloer is belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen in ons bedrijf blijven vertrouwen – en is direct gekoppeld aan onze 'licence to operate' en aan de reputatie van onze merken en de naam Unilever. Het draagt bij aan zakelijke continuïteit, helpt ons met het aantrekken en behouden van het beste talent, verhoogt onze productiviteit en creëert blijvende meerwaarde voor aandeelhouders. We hebben een aantal doelen gesteld om mensenrechten te bevorderen en de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers te verbeteren.

Onze benadering van mensenrechten

We streven ernaar mensenrechten op drie belangrijke manieren te handhaven en te bevorderen:

 • Door onze waarden en normen na te leven in onze bedrijfsvoering.
 • In onze relatie met leveranciers en andere zakelijke partners.
 • Door te werken via externe initiatieven, zoals het UN Global Compact, het Consumer Goods Forum en het Institute for Human Rights and Business.

We richten ons op onze 'belangrijkste' kwesties met betrekking tot de mensenrechten – dat zijn de kwesties waarbij onze activiteiten of zakelijke relaties de meest negatieve impact veroorzaken.

Deze benadering is in overeenstemming met de VN-richtlijnen voor het bedrijfsleven en de mensenrechten, die we in 2011 hebben geïmplementeerd. We gebruiken de VN-richtlijnen om onze eigen hoge normen met betrekking tot verantwoord ondernemen te onderstrepen: ze helpen ons met het identificeren en ontmantelen van systematische oorzaken van misbruik, en om open en eerlijk samen te werken met anderen. We blijven ons beleid in lijn houden met de VN-richtlijnen, bijvoorbeeld door onze gedragscodes en ons interne beleid inzake respect, waardigheid en eerlijke behandeling te versterken.

Ons beleid en onze codes stimuleren ons om de interne en externe eisen in onze hele waardeketen na te leven. In ons Framework met betrekking tot eerlijke verloning worden de richtlijnen uiteengezet waar al onze bedrijfsonderdelen wereldwijd uiterlijk in 2020 aan moeten voldoen – inclusief de ambitie dat alle medewerkers in 2018 gegarandeerde vaste inkomsten moeten hebben die boven een menswaardig loon liggen. Meer over Eerlijke verloning.

Onze benadering van gezondheid en veiligheid

Het verbeteren van gezondheid, veiligheid en welzijn is essentieel voor eerlijkheid op de werkvloer. Middels onze ‘Vision Zero’ strategie willen we er voor zorgen dat mensen zich op een veiligere manier gedragen en dat het ontwerp van onze locaties en producten veiliger is: Nul dodelijke ongevallen, nul gevallen van letsel, nul ongelukken met een motorvoertuig, nul procesincidenten en nul tolerantie van onveilig gedrag en onveilige werkwijzen.

Dit is in lijn met ons doel om de gezondheid van onze medewerkers te bevorderen, behouden en verbeteren, zodat ze zo efficiënt en veilig mogelijk kunnen werken. Via onze programma's voor gezondheidsbescherming en -bevordering willen we een positieve impact hebben op de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en tegelijkertijd voordelen realiseren voor individuele personen en ons bedrijf als geheel. Onze strategie inzake medische - en beroepsgezondheid is gericht op het bevorderen van de emotionele, fysieke, mentale en doelgerichte gezondheid van onze medewerkers en het voorkomen van arbeidsongeschiktheid.

Onze toezegging

Tegen 2020 stimuleren wij eerlijkheid op de werkvloer door mensenrechten nog meer op de voorgrond te plaatsen in al onze ondernemingen, mensenrechten te bevorderen in onze uitgebreide toeleveringsketen, een stappenplan te ontwikkelen voor continue verbetering en door 'best practices' te bevorderen. We zullen een kader opstellen voor eerlijke verloning en medewerkers helpen in actie te komen om hun (fysieke en mentale) gezondheid, voeding en welzijn te verbeteren. En verder gaan we het aantal gevallen van letsel en het aantal ongevallen in onze fabrieken en kantoren omlaag brengen.

Voortgang

In ons eerste Human Rights Report (PDF | 5MB) dat we in 2015 publiceerden, hebben we uitgelegd hoe en waarom we onze acht belangrijkste kwesties met betrekking tot de mensenrechten hebben vastgesteld. Op basis van deze acht kwesties hebben we geprioriteerd hoe we met mensenrechten omgaan binnen onze eigen activiteiten en binnen onze uitgebreide toeleveringsketen, met een focus op grondstoffen en specifieke landen. We beschrijven onze voortgang in ons tweede Human Rights Report (PDF | 10MB), dat we in december 2017 hebben gepubliceerd.

Het Integrated Social Sustainability team van onze toeleveringsketen (opgericht in 2016) bevordert onze strategie inzake bescherming van de mensenrechten. In 2017†† zijn we aan de hand van een reeks implementatie-activiteiten verder gegaan met de verankering van mensenrechten in ons beleid. De focus lag daarbij op onze acht belangrijkste kwesties met betrekking tot de mensenrechten, die staan omschreven in onze mensenrechtenrapporten van 2015 en 2017.

We hebben ook onze Responsible Sourcing Policy (RSP) (PDF | 9MB) bijgewerkt, met daarin onze toezegging om zaken te doen met leveranciers die transparantie bieden, tekortkomingen aan de kaak stellen en continue verbeteringen doorvoeren op het gebied van het verantwoord betrekken van grondstoffen. In 2017 werd 55%†* van onze inkoopuitgaven besteed bij leveranciers die voldoen aan de vereisten van ons RSP. Tegelijkertijd hebben we ook onze Responsible Business Partner Policy (PDF | 3MB) bijgewerkt en in lijn gebracht met ons RSP. We hebben ook onze eerste Verklaring inzake moderne slavernij en mensenhandel (PDF | 2MB) gepubliceerd en onze tweede verklaring is in de lente van 2018 gepubliceerd

In april 2017 hebben we een nieuwe richtlijn opgesteld voor fusies, overnames en joint ventures (de richtlijn biedt een structuur die ons helpt rekening te houden met mensenrechten bij de volgende procesfasen: voorafgaand aan de transactie, tijdens het due diligence-onderzoek, tijdens de contractonderhandelingen en tijdens het bestuur na de overname/joint venture).

We hebben nog meer voortgang geboekt met ons Framework for Fair Compensation (PDF | 449KB), waarin wordt uiteengezet hoe de diverse elementen van onze vergoedingspakketten een eerlijke verloning opleveren. We hebben onze ambitie verhoogd voor een specifiek onderdeel van het Framework – het principe van een menswaardig loon – door ons doel naar voren te halen van 2020 naar 2018. We gebruiken het Fair Wage Network om beter inzicht te krijgen in menswaardige lonen en vergelijken de laagste compensatieniveaus van onze medewerkers met relevante drempels van menswaardige lonen..

Via Lampligher (ons gezondheidsprogramma voor medewerkers), onze Thrive workshops voor een beter welzijn, onze pas ontwikkelde Purpose workshops en onze 'Vision Zero' strategie blijven we de gezondheid en veiligheid van onze werknemers verbeteren. Ongeveer 75.000 medewerkers in 74 landen hebben deelgenomen aan Lamplighter en ons ongevallenpercentage is verbeterd tot 0,89† ongevallen per miljoen gewerkte uren (gemeten als Total Recordable Frequency Rate).

Toekomstige uitdagingen

De mensenrechten en onze inzet om mensenrechten in ons beleid te verankeren en het respect ervoor te bevorderen, kunnen niet los worden gezien van de veranderende economische en politieke omstandigheden in de markten waarin we actief zijn. Door het snel veranderende politieke klimaat over de hele wereld blijven nieuwe problemen op het gebied van mensenrechten ontstaan en worden bestaande problemen groter.

We kijken naar de mogelijke impact van technologische ontwikkelingen op mensenrechten – ook wel eens de vierde industriële revolutie genoemd. Het gebruik van technologie – met name digitale technologie – kan meer transparantie en flexibiliteit bieden om vast te kunnen stellen met welke problemen onze medewerkers te maken hebben, zodat we ons kunnen richten op oplossingen, preventie en ‘best practices’. We moeten er wel voor zorgen dat de technologische ontwikkeling de rechten van werknemers niet ondermijnt.

Tegelijkertijd moeten we de belangrijkste problemen voor rechthebbenden blijven aanpakken, waaronder pesten en moderne slavernij.

Door belangrijke mensenrechtenkwesties aan te pakken in onze waardeketen, kunnen we een veerkrachtiger bedrijf creëren. We blijven benadrukken waarom dit op moreel en zakelijk vlak noodzakelijk is en verbeteren tegelijkertijd ons interne vermogen en het vermogen van onze leveranciers en andere zakelijke partners om zelf problemen op te lossen. We verwelkomen en bevorderen striktere eisen met betrekking tot transparantie om positieve verandering te creëren.

Onafhankelijk vastgesteld door PwC

†† De beschrijving van de implementatie-activiteiten is onafhankelijk vastgesteld door PwC . Bekijk Unilevers grondslagen (PDF | 6MB) voor de beschrijving van activiteiten.

* *In 2017 hebben we de manier gewijzigd waarop we compliance beoordelen middels het RSP, daarom zijn de cijfers van voorgaande jaren niet vergelijkbaar

Downloads

Human Rights Report 2017 (PDF | 10MB)


Uitvouwen voor meer over eerlijkheid op de werkvloer

Targets & performance

Als onderdeel van de pijler 'Eerlijkheid op de werkvloer' in ons Unilever Sustainable Living Plan hebben we een aantal ambitieuze doelstellingen gedefinieerd ten aanzien van het bevorderen van mensenrechten, een eerlijke verloning, het verbeteren van gezondheid, voeding en welzijn van medewerkers, en het terugdringen van letsel en ongevallen op de werkvloer.

Eerlijkheid op de werkvloer
Onze toezegging

Tegen 2020 stimuleren wij eerlijkheid op de werkvloer door mensenrechten nog meer op de voorgrond te plaatsen in al onze ondernemingen, mensenrechten te bevorderen in onze uitgebreide toeleveringsketen, een stappenplan te ontwikkelen voor continue verbetering en door 'best practices' te bevorderen. We zullen een kader opstellen voor eerlijke verloning en medewerkers helpen in actie te komen om hun (fysieke en mentale) gezondheid, voeding en welzijn te verbeteren. En verder gaan we het aantal gevallen van letsel en het aantal ongevallen in onze fabrieken en kantoren omlaag brengen.

Onze prestaties

In 2017††, zijn we aan de hand van een reeks implementatie-activiteiten verder gegaan met de verankering van mensenrechten in ons beleid. De focus lag daarbij op onze acht belangrijkste kwesties met betrekking tot de mensenrechten, die staan omschreven in onze Human Rights Reports van 2015 en 2017. Om deze verankering te ondersteunen, hebben we ons orgaan voor mensenrechten geïntegreerd in de organisatie van onze Toeleveringsketen. 55%†* van onze inkoopuitgaven werd besteed bij leveranciers die voldoen aan de vereisten van onze Responsible Sourcing Policy.

We hebben nog meer voortgang geboekt via ons Framework for Fair Compensation (PDF | 449KB) , waarin wordt uiteengezet hoe de diverse elementen van onze vergoedingspakketten een eerlijke verloning opleveren voor medewerkers. We hebben het doel inzake menswaardige verloning uit het kader naar voren gehaald, met de ambitie dat al onze 161.000 medewerkers tegen 2018, in plaats van 2020, gegarandeerde vaste inkomsten moeten hebben boven een menswaardig loon.

74 landen hebben Lamplighter, ons gezondheidsprogramma voor medewerkers, in gebruik genomen. Daarnaast lagen onze veiligheidsprestaties (Total Recordable Frequency Rate) op 0,89 ongevallen per miljoen gewerkte uren. Dat is een verbetering ten opzichte van 2016. We blijven onze ‘Vision Zero’ strategie versterken, met een focus op trainingsprogramma's over leiderschap in veiligheid en procesveiligheid.

Ons perspectief

We zijn verder gegaan met de verankering van mensenrechten in ons beleid. De focus lag daarbij op onze acht belangrijkste kwesties met betrekking tot de mensenrechten (d.w.z. die kwesties die het meeste risico liepen om op een negatieve wijze beïnvloed te worden door de activiteiten of zakelijke relaties van Unilever), die staan omschreven in onze Human Rights Reports van 2015 en 2017. We blijven ons richten op het uitroeien van gedwongen arbeid in wereldwijde toeleveringsketens door middel van leverancierscontroles, evenementen ter verhoging van het bewustzijn en trainingen. We hebben voortgang geboekt met de afschaffing van werknemersbemiddelingskosten via de Leadership Group for Responsible Recruitment en het Consumer Goods Forum. We hebben ons aangesloten bij het Ethical Tea Partnership om verbeteringen voor theearbeiders en boeren te verbeteren en we hebben de Unilever Land Rights Principles (principes met betrekking tot landrechten) en Implementation Guidance (implementatieleidraad) opgesteld.

We hebben onze Responsible Sourcing Policy bij een nog groter aantal leveranciers geïmplementeerd, terwijl we tegelijkertijd de werking van het programma zijn blijven evalueren en verbeteren sinds het werd geïntroduceerd in 2014. We gebruiken de leerpunten om de opname van al onze leveranciers te versnellen en tegelijkertijd de vastgestelde problemen op te lossen.

Naast de wereldwijde uitrol van ons Framework for Fair Compensation, zijn we Lamplighter, ons gezondheidsprogramma voor medewerkers, en onze Thrive workshops die zijn ontworpen om het welzijn te verbeteren, blijven aanbieden aan onze medewerkers. En we hebben onze 'Vision Zero' strategie (d.w.z. nul dodelijke ongevallen, gevallen van letsel, ongelukken met een motorvoertuig, procesincidenten en tolerantie van onveilig gedrag en onveilige werkwijzen) en onze veiligheidsprestaties verbeterd in vergelijking met 2016.

††De beschrijving van de implementatie-activiteiten is onafhankelijk vastgesteld door PwC. Bekijk de Unilever Basis of Preparation 2017 (PDF | 6MB) voor de beschrijving van de activiteiten.

Onafhankelijk vastgesteld door PwC

* In 2017 hebben we de manier waarop we compliance met het RSP beoordelen gewijzigd, daarom zijn de cijfers van voorgaande jaren niet vergelijkbaar


 • Bereikt

 • Op koers

 • Niet op koers

 • %

  van doel behaald

Key
 • Bereikt

  Bereikt

 • Op koers

  Op koers

 • Niet op koers

  Niet op koers

 • %

  van doel behaald

  van doel behaald

Onze doelen

Ga naar Onafhankelijke vaststelling voor meer details over ons vaststellingsprogramma in het Sustainable Living Plan van Unilever.

Implementatie van de VN-richtlijnen voor bedrijfsleven en mensenrechten

We zullen de VN-richtlijnen voor bedrijfsleven en mensenrechten [UN Guiding Principles on Business and Human Rights] implementeren in onze activiteiten en publiekelijk over de voortgang rapporteren.

In 2017†† zijn we aan de hand van een reeks implementatie-activiteiten verdergegaan met de verankering van mensenrechten in ons beleid. De focus lag daarbij op onze acht belangrijkste kwesties met betrekking tot de mensenrechten, die staan omschreven in onze mensenrechtenrapporten van 2015 en 2017.


Ons perspectief

Met de publicatie van ons Human Rights Progress Report 2017 hebben we laten zien hoeveel voortgang we sinds 2015 hebben geboekt met het oog op onze belangrijkste mensenrechtenkwesties en hoe we opkomende problemen aanpakken. Verder hebben we een update gegeven over hoe we denken dat onze benadering zich in de toekomst zal ontwikkelen.

We hebben ervoor gezorgd dat het Integrated Social Sustainability Team zich ging bezighouden met belangrijke strategische regio's, waardoor de implementatie van onze mensenrechtenstrategie is verbeterd. Een belangrijk aandachtspunt van 2017 was onze inzet om gedwongen arbeid in wereldwijde toeleveringsketens uit te roeien, middels bijvoorbeeld onze interne webinars, bewustzijnsverhogende artikelen, evenementen en inspanningen om werknemersbemiddelingskosten af te schaffen.

Om de problemen met landrechten te blijven aanpakken, hebben we Unilever Land Rights Principles en Implementation Guidance ontwikkeld, die we in 2018 voor onze eigen activiteiten zullen implementeren. Een ander aandachtspunt waren de mensenrechten bij fusies, overnames en joint ventures, waarvoor we in april 2017 interne richtlijnen hebben opgesteld.

†† De beschrijving van de implementatie-activiteiten is onafhankelijk vastgesteld door PwC. Bekijk de Unilever Basis of Preparation (PDF | 6MB) voor de beschrijving van de activiteiten.

Mensenrechten bevorderen binnen onze eigen activiteiten

100% van onze inkoopuitgaven voldoen aan onze Responsible Sourcing Policy

We zullen 100% van onze inkoopuitgaven besteden bij leveranciers die zich inzetten voor het bevorderen van fundamentele mensenrechten, zoals beschreven in ons Responsible Sourcing Policy.

In 2017 werd 55%†* van onze inkoopuitgaven besteed bij leveranciers die voldoen aan de vereisten van ons Responsible Sourcing Policy.


Ons perspectief

In 2017 hebben we meer dan € 34 miljard aan goederen en diensten ingekocht. De leveranciers van deze goederen en diensten spelen een centrale rol bij het vergroten van de winstgevendheid en bij de implementatie van het Unilever Sustainable Living Plan.

In 2017 hebben we geëvalueerd wat we geleerd hebben van de implementatie van de Responsible Sourcing Policy (RSP) sinds de introductie in 2014, zodat we onze aanpak kunnen verbeteren en het aantal leveranciers kunnen verhogen dat er naar streeft de vereisten na te leven om ze vervolgens ook daadwerkelijk aan de vereisten te kunnen voldoen.

Onze beoordeling leidde tot betere verificatie- en herstelrichtlijnen en betere complianceprocessen inzake anti-omkoping en anticorruptie, plus een efficiëntere manier om compliance met het beleid te controleren. Aan de hand van deze herziene compliancebeoordeling werd in 2017 55%†* van onze inkoopuitgaven besteed bij leveranciers die voldoen aan de vereisten van het RSP.

Onafhankelijk vastgesteld door PwC

* In 2017 hebben we de manier waarop we compliance met het RSP beoordelen gewijzigd, daarom zijn de cijfers van voorgaande jaren niet vergelijkbaar

Bevorderen van mensenrechten bij leveranciers en zakenpartners

Een kader opstellen voor eerlijke verloning

 • We zullen een kader opstellen voor eerlijke verloning, te beginnen met een analyse in 180 landen tegen 2015.

We zullen samenwerken met externe organisaties, waaronder onze sociale partners, en verwijzen naar mogelijke oplossingen, zoals methodieken voor het vaststellen van menswaardige lonen.

In 2015 hebben we aan de hand van een reeks activiteiten††een Framework for Fair Compensationopgesteld, dat we in 2016 hebben geïmplementeerd. We gebruiken het Fair Wage Network om een wereldwijde database van relevante benchmarkgegevens te kunnen bieden voor menswaardige lonen in alle landen waar we actief zijn. Zo kunnen we de minimumlonen voor medewerkers die niet tot het management behoren, vergelijken met relevante benchmarks voor menswaardige lonen.


Ons perspectief

Met ons Framework for Fair Compensation kan Unilever gestructureerd vastleggen hoe de diverse elementen van onze vergoedingspakketten een eerlijke verloning opleveren voor onze medewerkers. We willen dat al onze bedrijven wereldwijd tegen 2020 voldoen aan de principes van ons Framework, zoals geen discriminatie in lonen. In 2017 hebben we het menswaardige loon naar voren gebracht in het kader voor eerlijke verloning, met de ambitie dat al onze 161.000 medewerkers tegen 2018, in plaats van tegen 2020, gegarandeerde vaste inkomsten moeten hebben boven een menswaardig loon.

We gebruiken het Fair Wage Network om een wereldwijde database van relevante benchmarkgegevens te bieden voor menswaardige lonen in alle landen waar we medewerkers hebben. Hiermee beschikken we permanent over een permanent systeem en methodiek om de verloningen van onze medewerkers te vergelijken met relevante benchmarks voor menswaardige lonen. Daarnaast ondersteunt het Fair Wage Network naleving van het Framework door al onze bedrijven. In het Verenigd Koninkrijk hebben we ons eerste rapport over de loonkloof tussen vrouwen en mannen gepubliceerd.

†† De beschrijving van activiteiten is onafhankelijk vastgesteld door PwC. Bekijk de Unilever Basis for Preparation (PDF | 6MB) voor de beschrijving van de activiteiten.

Eerlijke verloning

De gezondheid, voeding en het welzijn van onze medewerkers verbeteren

Ons personeelsprogramma Lamplighter richt zich op verbetering van de voeding, fitheid en mentale veerkracht van onze medewerkers. Tegen 2010 was het programma al in 30 landen gelanceerd en had het 35.000 mensen bereikt. • In 2011 was ons streven Lamplighter uit te breiden naar nog eens acht landen. Tussen 2012 en 2015 zullen we Lamplighter in nog eens 30 nieuwe landen doorvoeren. Voor de langere termijn is het ons doel het programma uit te breiden naar alle landen waar wij met meer dan 100 medewerkers actief zijn.

Ons programma Lamplighter had tegen 2014 91.000 medewerkers bereikt in 70 landen, Dit betekent dat we ons doel een jaar eerder hebben behaald. In 2017 was het programma in 74 landen doorgevoerd.


 • Wereldwijd zullen we een kader voor geestelijk welzijn invoeren.

In 2015 hebben we de invoering van onze nieuwe module voor geestelijk welzijn, die twee jaar zou duren, afgerond en hebben we wereldwijd een stuurgroep ingesteld om de voortgang te bewaken.


Ons perspectief

Lamplighter, ons gezondheidsprogramma voor medewerkers, richt zich met name op de drie belangrijkste gezondheidsrisico's binnen ons bedrijf: het geestelijk welzijn, factoren met betrekking tot de levensstijl (zoals beweging, voeding, roken, overgewicht) en ergonomische factoren (zoals RSI).

Lamplighter helpt de gezondheid van medewerkers te beschermen, de productiviteit te verbeteren en de kosten te verlagen. In 2014 werden 91.000 medewerkers in 70 landen bereikt, wat betekent dat we ons doel om 68 landen te bereiken een jaar eerder dan gepland hebben behaald. In 2017 werden bijna 75.000 medewerkers in 74 landen ingeschreven voor het programma (dit cijfer fluctueert van jaar tot jaar omdat niet elke medewerker ieder jaar wordt meegenomen).

In 2015 hebben we de module voor geestelijk welzijn van Lamplighter gelanceerd. Het programma helpt mensen om te gaan met stress en geeft praktisch advies over hoe ze zich kunnen focussen en mindfulnesstechnieken kunnen toepassen om zich sterker en zekerder te voelen en op een flexibele manier te kunnen werken. In 2015-2017 hebben meer dan 50.000 medewerkers een van onze Thrive workshops afgerond, waarin ze geleerd hebben om hun welzijn daadwerkelijk te verbeteren.

Update in de Benelux

Lamplighter is een wereldwijd Unilever-project, gestart in 2001, met als doel het energieniveau van Unilever-medewerkers te verbeteren, zodat ze meer genieten van hun vrije tijd en beter met eventuele werkdruk kunnen omgaan. Als onderdeel van de Wellbeing agenda vonden er in 2017 veel activiteiten plaats waaronder purpose en thrive workshops om de gezondheid van medewerkers te verbeteren.

Gezondheid en welzijn van medewerkers verbeteren

Letsel en ongevallen op de werkvloer terugdringen

Ons doel is: geen enkel geval van letsel op de werkvloer. Tegen 2020 zullen we het totale aantal geregistreerde ongevallen in onze fabrieken en kantoren terugdringen met 50% ten opzichte van 2008.

Tegen 2017 was het totale aantal geregistreerde ongevallen meer dan 50% gedaald, van 2,10 ongevallen per 1 miljoen gewerkte uren in 2008 naar 0,89.


Ons perspectief

We hebben ons totale aantal geregistreerde ongevallen verbeterd van 1,01 in 2016 tot 0,89† ongevallen per 1 miljoen gewerkte uren (meting van oktober 2016 - september 2017). Dit werd gestimuleerd door een continue focus op veiligheid in risicovolle gebieden. We beschouwen ons doel volledig behaald tegen 2020; tot die tijd is het de uitdaging om onze prestaties op koers te houden.

We blijven onze 'Vision Zero' strategie (d.w.z. nul: dodelijke ongevallen, gevallen van letsel, ongelukken met een motorvoertuig, procesincidenten en tolerantie van onveilig gedrag en onveilige werkwijzen) verbeteren. Voor productie hebben we ons gericht op procesveiligheid door middel van standaarden en betere individuele kwalificaties en door middel van ons partnerprogramma Safety to Win. Als gevolg van deze initiatieven hebben we een vermindering van 46% behaald op het gebied van procesveiligheidsincidenten ten opzichte van voorgaande jaren. Voor wat betreft onze bouwplaatsen hebben we ons gericht op een wereldwijd trainingsprogramma gericht op werken op hoogte. Wat betreft het reizen zijn we ons blijven richten op veilig rijden.

Onafhankelijk vastgesteld door PwC
Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE