Kansen voor vrouwen | Duurzaam leven en duurzame groei | Unilever Nederland | Unilever Nederland

Het Unilever Sustainable Living Plan

Kansen voor vrouwen

Kansen voor vrouwen

We willen helpen bij de creatie van een wereld waarin elk meisje en elke vrouw voor zichzelf het soort leven kan creëren dat zij wil leiden en waarin ze niet beperkt wordt door schadelijke normen en stereotypen. We zijn van mening dat een wereld waarin vrouwen economisch zelfstandig zijn, een eerlijkere, gelukkigere en meer welvarende plek zal zijn om te leven. En dat ons bedrijf zal floreren in een dergelijke wereld.

Het veranderen van normen en het dichten van de genderkloof

Gezien de mate waarin nu vooruitgang wordt geboekt, zouden vrouwen nog zo'n 100 jaar moeten wachten voordat de kloof tussen mannen en vrouwen gedicht is. Dit is een termijn die, afgezien van de vorderingen in het laatste decennium, in 2017 zelfs langer geworden is. Het jaarlijkse Global Gender Gap Report dat in november 2017 door het World Economic Forum gepubliceerd werd, constateerde dat sinds 2016, toen voor het eerst statistieken hierover werden bijgehouden, de kloof tussen mannen en vrouwen groter is geworden op het gebied van gezondheid, politiek en de gelijkheid op de werkvloer.

Dit is onacceptabel voor zowel de huidige als toekomstige generaties meisjes en vrouwen evenals voor de gemeenschappen en economieën waar zij, en ons bedrijf, onderdeel van uitmaken.

We willen dat onze onderneming een leidende rol speelt bij het dichten van die kloof, en de schadelijke normen en stereotypen die een barrière vormen voor de economische zelfstandigheid van vrouwen, evenals de mannelijke normen en stereotypen die ook een barrière vormen voor mannen, aan de kaak stellen en veranderen.

Hoe het versterken van vrouwen de wereld kan transformeren

Het versterken van vrouwen zal de levens van personen veranderen, alsook gemeenschappen. Het vormt een essentieel onderdeel van de 2030 Sustainable Development Agenda en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties. Het versterken van vrouwen en meisjes is waarop SDG 5, 'Het bereiken van gendergelijkheid' zich richt. Maar net zoals bij het werken in partnerschappen (SDG 17) is het versterken van vrouwen een rode draad die alle SDG’s met elkaar verbindt. Het ondersteunt voornamelijk diegenen die zich richten op het verbeteren van de toegang tot vaardigheden en werkgelegenheid en de resulterende economische zelfstandigheid die hieruit voortvloeit.

Ons bedrijf zal eveneens veranderen: 70% van ons klantenbestand bestaat uit vrouwen en 50% van het potentiële talent waaruit we ons personeel werven, bestaat uit vrouwen. Vrouwen bekleden belangrijke functies in onze toeleveringsketen en zorgen ervoor dat we de consument bereiken met onze producten. Door kansen voor vrouwen in de samenleving en de economie te ondersteunen en te creëren, hebben wij de mogelijkheid om onze markten, merken en activiteiten te laten groeien.

Onze strategie

Wij zijn van mening dat het versterken van de positie van vrouwen de sleutel is tot menselijke ontwikkeling en economische groei, en dat het veranderen van de normen en stereotypen die een barrière vormen voor vrouwen, een positief effect zal hebben op de samenleving en ons bedrijf.

Krachtige vrouwen: het creëren van een beter bedrijf en een betere toekomst

Krachtige vrouwen spelen een cruciale rol bij de creatie van welvarende economieën waarin ons bedrijf kan groeien. Door hun kansen te vergroten zal onze groei toenemen. Wereldwijd zijn vrouwen verantwoordelijk voor 64% van de consumentenuitgaven en ze zijn de snelst groeiende groep consumenten. Gelijkheid op de werkvloer zou volgens het McKinsey Global Institute $ 28 triljoen opleveren voor de wereldeconomie in 2025. Dit is voor elk bedrijf een belangrijke kans, zeker voor ons bedrijf , waar meer dan 70% van onze klanten uit vrouwen bestaat.

Maar zoals het Global Gender Gap Report 2017 (PDF | 10.9MB) van het World Economic Forum aantoont, dicht de kloof zich niet snel genoeg. Waar wordt gelijkheid eigenlijk door tegen gehouden?

Het aankaarten van de gendernormen die de groei tegenhouden

Het High-Level Panel van de VN verklaarde in het rapport over Women's Economic Empowerment dat "veranderende normen bovenaan de agenda van 2030 zouden moeten staan om de economische kansen van vrouwen te vergroten". Ons eigen onderzoek ondersteunt het groeiende bewijs dat schadelijke sociale normen en stereotypen ten grondslag liggen aan hardnekkige genderongelijkheid en dat deze normen en stereotypen de verwachtingen van wat vrouwen kunnen of zouden moeten doen, inperken. Deze verouderde normen die discriminerend zijn voor vrouwen zijn overal om ons heen en ze zijn diepgeworteld.

Het aankaarten en veranderen van die normen is daarom een belangrijk onderdeel van onze strategie. We hebben een visie van een wereld waarbij elk meisje en elke vrouw het soort leven voor zichzelf kan creëren dat zij wil leiden en waarin ze niet beperkt wordt door schadelijke normen en stereotypen. En een wereld waarin ook mannen niet beperkt worden door nadelige sociale normen en stereotypen betreffende mannelijkheid, en waarin economieën groeien waarin gelijke kansen voor mannen en vrouwen worden gecreëerd.

Het versterken van vrouwen in onze waardeketen

Wij hebben de mogelijkheid om te helpen bij het realiseren van deze visie waarin het potentieel van vrouwen in onze uitgebreide waardeketen en in de samenleving volledig wordt benut. We beginnen met het implementeren van een progressief beleid en progressieve werkwijzen op onze eigen werkvloer en binnen de activiteiten in onze toeleveringsketen. Voortbouwend op deze basis, werken we samen met anderen om kansen voor vrouwen te creëren binnen onze uitgebreide toeleveringsketen middels onze distributienetwerken, merken en producten. Door partnerschappen aan te gaan, kennis te delen en ons bezig te houden met belangenbehartiging, benutten we de kracht van collectieve acties voor duurzame, transformationele veranderingen.

In ons Opportunities for Women rapport van 2017 (PDF | 7MB) hebben we uiteengezet hoe deze aanpak in de waardeketen zich richt op:

 • het creëren van een organisatie waarbinnen het evenwicht tussen mannen en vrouwen in balans is, met een focus op het management
 • het promoten van veiligheid voor vrouwen in de gemeenschappen waar wij werken
 • het bevorderen van toegang tot trainingen en de ontwikkeling van vaardigheden
 • het vergroten van de kansen in onze waardeketen
 • het samenwerken met anderen om verouderde gendernormen en stereotypen aan te kaarten.
Een wereldwijde inspanning waarbij partnerschappen doorslaggevend zijn

Wij moeten met zijn allen gezamenlijk actie ondernemen voor de cultivatie van eerlijke en evenwichtige gendernormen en een vooruitstrevende beeldvorming met betrekking tot meisjes en vrouwen. De belanghebbenden uit verschillende sectoren moeten hiervoor samenwerken en het bedrijfsleven moet onderdeel uitmaken van de oplossing. We nemen deel aan platforms die ons inzichten verschaffen over Unilever en delen onze eigen kennis met de wijde wereld. Veel van onze partnerschappen worden beschreven in het gedeelte 'Actie ondernemen' van dit rapport. Een aantal van die belangrijke platforms die zich richten op het bewerkstelligen van veranderingen in systemen en sectoren:

 • we werken samen met het High-Level Panel van de secretaris generaal van de VN op het gebied van Women’s Economic Empowerment, en doen mee aan werkgroepen die zich richten op het aan de kaak stellen van negatieve normen en het veranderen van de bedrijfscultuur
 • we zijn betrokken bij de HeForShe -beweging van UN Women, die zich richt op verbetering van de positie van vrouwen. De beweging wil gelijkheid creëren door jongens en mannen als aanjagers van verandering in te zetten en actie te ondernemen tegen de negatieve ongelijkheden waar meisjes en vrouwen mee te maken hebben
 • TRANSFORM onze publiek-private samenwerking met het Britse departement voor internationale ontwikkeling (Department for International Development; DFID) omvat een gezamenlijke investering van £ 40 miljoen. De samenwerking heeft als doel op marktwerking gebaseerde oplossingen te ontwikkelen waarmee 100 miljoen mensen uit Sub-Saharaans Afrika en Azië toegang kan worden geboden tot producten en diensten waarvan bewezen is dat zij tegen 2025 de gezondheid, levensstandaarden, het milieu en het welzijn verbeteren. De emancipatie van vrouwen is een belangrijk doel van TRANSFORM
 • we zijn lid van de Unstereotype Alliance, een partnerschap met Unilever en andere marktleiders, waaronder WPP, IPG, Facebook, Google, Mars, Microsoft en J&J, dat geleid wordt door UN Women. Middels dit partnerschap proberen zij stereotype beeldvorming van mannen en vrouwen in reclame en andere communicatie-uitingen van merken, uit te bannen.
Een kernprioriteit van het Unilever Sustainable Living Plan

Het creëren van kansen voor vrouwen is geen opzichzelfstaand doel. Sterker nog, het loopt als een rode draad door het gehele Unilever Sustainable Living Plan en is een essentieel onderdeel bij de realisatie van veel van onze transformationele duurzaamheidsdoelstellingen. Voorbeelden zijn in dit gehele rapport terug te vinden, zoals bijvoorbeeld de manier waarop Dove bijdraagt aan het creëren van zelfvertrouwen en eigenwaarde bij jongeren, hoe we middels ons Enhancing Livelihoods Fund de toegang tot training en de mogelijkheden tot het ontwikkelen van vaardigheden verbeteren voor vrouwen werkzaam in onze landbouwtoeleveringsketen en hoe we middels het Shakti-initiatief economische kansen creëren voor vrouwen door ze deel te laten nemen aan het ontwikkelingsnetwerk van onze klanten.

Onze toezegging

Tegen 2020 zullen wij de positie van 5 miljoen vrouwen versterken door vrouwen meer kansen voor vrouwen te creëren binnen onze activiteiten, hun veiligheid te bevorderen, hun te helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden en meer kansen te creëren binnen onze waardeketen.

Voortgang
 • We hebben het evenwicht tussen mannen en vrouwen in ons bedrijf verbeterd. In 2017 was 47% van de managers een vrouw.
 • In samenwerking met anderen hadden we tegen 2017 1.259.000† Ж (of ongeveer 1,3 miljoen) vrouwen in staat gesteld deel te nemen aan initiatieven om hun veiligheid te vergroten, hun vaardigheden te ontwikkelen of hun mogelijkheden uit te breiden.

Onafhankelijk vastgesteld door PwC

Ж In 2017 hebben ongeveer 370.000 vrouwen gebruik gemaakt van initiatieven die georganiseerd werden onder de pijlers Inclusief ondernemen en Kansen voor vrouwen

Toekomstige uitdagingen

Zoals het Global Gender Gap Report 2017 (PDF | 10.9MB) 2017 van het World Economic Forum aantoont, is er ondanks de winsten die in de afgelopen jaren bij ons bedrijf en in de algehele samenleving geboekt zijn, geen ruimte om ongestoord achterover te leunen en mag voortgang op het gebied van gendergelijkheid niet als vanzelfsprekend beschouwd worden.

Om er voor te zorgen dat de wereld er tegen 2030 zo uit ziet als we voor ogen hebben, moeten we een gendergelijke samenleving creëren. Dat betekent dat er meer gedaan moet worden dan alleen aandacht schenken aan het behalen van Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 5 van de VN inzake gendergelijkheid. Gendergelijkheid en het versterken van meisjes en vrouwen moet in alle SDG's gebeuren om het succes daarvan te kunnen waarborgen. Zo schreef onze voormalig CEO, Paul Polman in november 2017 in november 2017: "Eensgezinde, consistente en voortdurende actie is vereist, en ik dring er bij leiders op aan dat zij hun programma's vanuit een genderperspectief, en dan met name vanuit het perspectief van sociale normen bekijken, ongeacht welke SDG daarmee ondersteund wordt en ongeacht of de voordelen op een korte termijn zichtbaar worden."

De actie moet naast holistisch ook collaboratief zijn. We moeten inspanningen blijven leveren om genderbarrières in onze gehele waardeketen aan te pakken. Diepgewortelde schadelijke sociale normen en genderstereotypen zullen echter niet verdwijnen als overheden, de burgermaatschappij en bedrijven niet collectief actie ondernemen.

Unilever, en ieder ander die de positief van vrouwen wil versterken en hun de mogelijkheid wil bieden om hun potentieel te behalen, moet steeds nieuwe manieren van aanpak zien te vinden. Dat betekent nieuwe maatstaven om onze sociale impact kosteneffectief en op schaal te beheren. En nieuwe samenwerkingsvormen, waaronder met de overheid en het maatschappelijk middenveld. Daarnaast moeten we met name de collectieve invloed van het bedrijfsleven in het algemeen gebruiken, zodat we kunnen helpen de wereld voor vrouwen te verbeteren. We hebben drie prioriteitsgebieden in kaart gebracht om gendergelijkheid en het versterken van de positie van de vrouw in de privésector te bevorderen: we vragen bedrijven genderbewust te zijn, genderactief te zijn en zelf de norm te worden. Zie ons whitepaper over Opportunities for Women (PDF | 7MB) voor meer informatie.

Downloads

Whitepaper kansen voor vrouwen (PDF | 7MB)

Het potentieel van vrouwen benutten: onze aanpak (PDF | 286KB)


Uitvouwen voor meer over kansen voor vrouwen

Doelen en prestaties

We hebben onszelf ambitieuze doelen gesteld om de positie van 5 miljoen vrouwen te versterken door middel van diverse initiatieven.


Kansen voor vrouwen
Onze toezegging

Tegen 2020 zullen wij de positie van 5 miljoen vrouwen hebben versterkt door meer kansen te creëren voor vrouwen binnen onze activiteiten, hun veiligheid te bevorderen, hun te helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden en meer kansen te creëren binnen onze retailactiviteiten.

Onze prestaties

We hebben het evenwicht tussen mannen en vrouwen in ons bedrijf verbeterd. In 2017 was 47% van de managers een vrouw. In samenwerking met anderen hadden we tegen 2017 1.259.000† Ж (ongeveer 1,3 miljoen) vrouwen in staat gesteld deel te nemen aan initiatieven om hun veiligheid te vergroten, hun vaardigheden te ontwikkelen of hun mogelijkheden uit te breiden.

Ons perspectief

Onze aanpak om de positie van vrouwen te versterken is gebaseerd op de driepoot: rechten, vaardigheden en kansen. Vrouwenrechten moeten worden gerespecteerd en vrouwen moeten de vaardigheden en kansen geboden krijgen om te kunnen slagen.

De landbouwopbrengsten kunnen beter worden vergroot en onze grondstoftoevoer kunnen makkelijk zeker worden gesteld, als vrouwen eerlijke en gelijkwaardige toegang hebben tot vaardigheden en kansen. Het versterken van de economische positie van vrouwen brengt een ingrijpende verandering te weeg en zorgt ervoor dat gezinnen boven de armoedegrens kunnen uitstijgen.

Voor de verbetering van de positie van vrouwen en om er voor te zorgen dat ons bedrijf blijft groeien is het noodzakelijk dat totale systemen veranderen. Die verandering moet worden gestimuleerd middels onze eigen activiteiten en initiatieven, maar ook door het aangaan van een dialoog met belangrijke stakeholders op zowel mondiaal als nationaal niveau. We gaan door met het ontwikkelen van beleid en werkwijzen op dit gebied. De inzichten en perspectieven die we verwerven via anderen, zijn daarbij cruciaal, zodat we de problemen en prioriteiten met betrekking tot vrouwen kunnen begrijpen.

Onafhankelijk vastgesteld door PwC

Ж In 2017 hebben ongeveer 370.000 vrouwen gebruik gemaakt van initiatieven die werden georganiseerd onder de pijlers Inclusief ondernemen en Kansen voor vrouwen


 • Bereikt

 • Op koers

 • Niet op koers

 • %

  van doel behaald

Key
 • Bereikt

  Bereikt

 • Op koers

  Op koers

 • Niet op koers

  Niet op koers

 • %

  van doel behaald

  van doel behaald

Onze doelen

Ga naar Onafhankelijke vaststelling voor meer details over ons vaststellingsprogramma in het Sustainable Living Plan van Unilever.

Bouwen aan een organisatie met evenwicht tussen mannen en vrouwen, met name binnen het management

We zullen bouwen aan een organisatie met evenwicht tussen mannen en vrouwen, met name binnen het management.

Het percentage van vrouwelijke managers bij Unilever bedroeg in 2017 47%.


Ons perspectief

Sinds 2009 werken we er hard aan om in onze organisatie een evenwicht te creëren tussen mannen en vrouwen. We hebben duidelijk uitgesproken dat het onze ambitie is dat 50% van onze managementfuncties tegen 2020 wordt bekleed door vrouwen.

We blijven vooruitgang boeken, maar er is nog steeds werk aan de winkel. Aan het einde van 2017 was 47%† van ons totale management vrouw, ten opzichte van 46% in 2016. Op het hoogste managementniveau zijn de percentages echter niet zo hoog: van onze top 93 executives was in 2017 22% vrouw. In 2017 waren vijf van onze 13 bestuursleden vrouw (38%), vergeleken met zes op de 14 in 2016 (43%).

We hebben als onderdeel van ons Maternity and Paternity Support Programme onze Global Maternal Well-being Standard geïntroduceerd, waarin is vastgelegd dat alle werknemers 16 weken betaald zwangerschapsverlof krijgen. Hoewel de eerder door ons geboden rechten al aan de wettelijke verplichtingen voldeden, is de nieuwe norm een grote vooruitgang. In 54% van de landen waarin we actief zijn, overstijgt het de plaatselijke wettelijke eisen.

Diversiteit en integratie bevorderen

Veiligheid voor vrouwen stimuleren in gemeenschappen waar wij actief zijn

We willen veiligheid voor vrouwen promoten in de gemeenschappen waar wij actief zijn.

Tegen 2017 stelden we ongeveer 7000vrouwen in staat deel te nemen aan initiatieven die zijn gericht op het verbeteren van hun veiligheid.


Ons perspectief

Na onderzoek in Kenia, waaruit bleek dat veiligheid een belangrijk probleem is voor vrouwen in de gemeenschappen waar wij actief zijn, hebben wij in 2014 een nieuwe doelstelling geïntroduceerd gericht op veiligheid. We blijven ons inzetten om onze werknemers en de gemeenschap in het algemeen hierbij te betrekken door bewustwording te vergroten, voorlichting te geven over seksuele intimidatie en door aangescherpte klachtenmechanismen.

Onze aanpak blijft onveranderd systematisch en inclusief, en we blijven zij aan zij werken met de gemeenschappen waar we actief zijn. We blijven met externe deskundige organisaties samenwerken om deze werkzaamheden te versterken, bewustwording te bevorderen, meer informatie te verschaffen over wat seksuele intimidatie inhoudt en de kansen voor meisjes om deel te nemen aan sociale activiteiten te vergroten.

In 2016 zijn we betreffende de veiligheid van vrouwen een Global Partnership Framework overeengekomen met UN Woman. Zij beoordelen en verbeteren ons Safety for Women and Girls programma in Kericho, Kenia, zodat die programma’s ook in andere landen en regio's toegepast kunnen worden. In 2017 hebben we dit programma uitgebreid in een samenwerking met onze leveranciers in Assam, India.

Veiligheid voor vrouwen bevorderen

Toegang tot training en het ontwikkelen van vaardigheden verbeteren

We zullen binnen onze totale waardeketen de toegang tot training en het ontwikkelen van vaardigheden verbeteren.

Tegen 2017 hebben we ongeveer 1.175.000Ж* (ongeveer 1,2 miljoen) vrouwen in staat gesteld deel te nemen aan initiatieven gericht op het ontwikkelen van hun vaardigheden.


Ons perspectief

Ons doel is essentieel om de deelname van vrouwen aan de economie te vergroten.

Toegang krijgen tot training is een van de belangrijkste factoren die deelname van vrouwen aan training in de weg staat. Daarom zijn onze trainingen zo ingericht dat vrouwen worden aangemoedigd om volledige en op gelijkwaardige wijze deel te nemen aan de training. We doen dit bijvoorbeeld door de trainingen te organiseren op geschikte tijden, op toegankelijke locaties of door het aanbieden van online cursussen. We werken ook samen met partners, waardoor we meer vrouwen kunnen bereiken en wederzijds leren wordt gestimuleerd.

Wanneer we mensen in staat stellen deel te nemen aan training en ontwikkeling van vaardigheden, hanteren we een holistische aanpak, waarbij we waar mogelijk ook vervolgtrainingen aanbieden. Zo ontwikkelen we een landbouwtraining voor gezinnen van kleinschalige boeren die wordt aangevuld met een voedingsopleiding, om een gevarieerder eetpatroon te bevorderen. Ook zijn we van plan een financiële training te introduceren voor kleinschalige boeren, op plekken waar we eerder al andere soorten training hebben gegeven.

Onafhankelijk vastgesteld door PwC

Ж In 2017 hebben ongeveer 370.000 vrouwen gebruik gemaakt van initiatieven die georganiseerd werden onder de pijlers Inclusief ondernemen en Kansen voor vrouwen

* Het totale aantal van 2017 omvat vrouwen die deelnamen aan programma's die virtuele training of training op afstand bieden, bekijk Unilevers Basis of Preparation (PDF | 6MB) vvoor meer informatie

Verbeteren van de toegang tot training en het ontwikkelen van vaardigheden voor vrouwen Verbeteren van ondernemers- en sociale vaardigheden middels onze merken

Kansen in onze waardeketen van winkeliers uitbreiden

 • We zullen de kansen voor vrouwen in onze waardeketen van winkeliers uitbreiden.

In 2017 hebben we ongeveer 77.000 vrouwen in staat gesteld deel te nemen aan initiatieven gericht op het ontwikkelen van hun kansen binnen onze retailactiviteiten.


 • Wij zullen het aantal ondernemers dat wij aantrekken, trainen en werk bieden binnen ons Shakti programma uitbreiden van 45.000 in 2010 naar 75.000 in 2015.
93

Eind 2015 verkochten 70.000 Shakti micro-ondernemers onze producten in India.

(Sinds 2016 is deze doelstelling onderdeel van onze bredere doelstelling voor de bovengenoemde waardeketen.)


Our Perspective

In 2016 hebben we onze ambities ten aanzien van ons Shakti programma geïntegreerd in onze bredere doelstelling om tegen 2020 de kansen voor vrouwen binnen onze retailactiviteiten te vergroten. Tegen 2017 was het aantal Shakti ondernemers gegroeid tot ongeveer 74.800.

Ons Shakti-programma heeft zijn oorsprong in India. Het is een win-wininitiatief dat als katalysator werkt op de welvaart op het platteland en tegelijkertijd voordelen oplevert voor onze activiteiten, en vrouwen de mogelijkheid biedt onze producten in dorpen te distribueren. Het programma dient nu als model om consumenten met een laag inkomen te bereiken, die wonen op het platteland in ontwikkelende en opkomende markten. We gebruiken dit model ook, na aanpassing, in verschillende markten in Zuidoost-Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Zo verkochten in 2017 ongeveer 2200 vrouwen in Nigeria onze producten als onderdeel van ons Gbemiga initiatief.

Kansen binnen onze retailactiviteiten uitbreiden
Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE