Waterverbruik verminderen | Duurzaam leven | Unilever Nederland | Duurzaam leven en duurzame groei | Unilever Nederland | Unilever Nederland

Het Unilever Sustainable Living Plan

Waterverbruik

Waterverbruik

Waterschaarste is een enorm probleem voor de mens, de maatschappij en het bedrijfsleven.

Water is essentieel voor de planeet, zijn ecosystemen en inwoners. Zonder water kunnen zij niet overleven en floreren. Mensen hebben water nodig om te kunnen leven en daarnaast is water een van de belangrijkste brandstoffen voor de wereldeconomie. Unilever is hierop geen uitzondering. Water is essentieel voor de productie en het gebruik van onze producten. Als de kwaliteit en kwantiteit van het beschikbare water ontoereikend zijn, kunnen wij onze bedrijfsactiviteit niet efficiënt uitvoeren en niet adequate voorzien in de behoeften van onze klanten.

Wereldwijd leven 2,8 miljard mensen in waterschaarse gebieden. En naar schatting zal dit aantal aanzienlijk oplopen; de Water Resources Group schat dat in 2030 niet voldaan kan worden aan 25% van de totale waterbehoefte. Waterschaarste in huishoudens is een groot probleem in snelgroeiende steden in ontwikkelingslanden, waar infrastructuur niet in lijn loopt met de groei van de bevolking en het inkomen. Klimaatverandering, verstedelijking, bevolkingsgroei en een groeiende middenklasse zijn samen de oorzaak van een wereldwijde watercrisis, die wordt gekenmerkt door droogtes, overstromingen en plaatselijke watertekorten, zoals onlangs in Kaapstad.

Om dit probleem aan te pakken, moeten bedrijven, regeringen, niet-gouvernementele organisaties (ngo's) en consumenten samen actie ondernemen. De zesde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (Sustainable Development Goal 6 - SDG 6) van de Verenigde Naties biedt een gemeenschappelijk kader voor de realisatie van een duurzame toegang tot water voor iedereen tegen 2030. We zijn van mening dat een wereld waar iedereen toegang tot water heeft een cruciaal vertrekpunt is voor het verwezenlijken van de overige Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

De pijler in ons Unilever Sustainable Living Plan (USLP) met betrekking tot water draagt bij aan een aantal van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN, met name: Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen (SDG 6); Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fantsoenlijk werk voor iedereen (SDG 8); Infrastructuur voor duurzame industrialisatie (SDG 9); Duurzame consumptie en productie (SDG 12); Aanpakken van klimaatverandering (SDG 13); en Versterken van mondiale samenwerking om doelen te bereiken (SDG 17).

Onze strategie

We benaderen de waterschaarste vanuit een holistische visie, zodat consumenten van onze producten kunnen blijven genieten en ons bedrijf kan blijven floreren in een wereld waarin water schaars is.

Water use and water centre
De businesscase

Onze huishoudelijke en persoonlijke verzorgings- en schoonheidsproducten verbruiken meer dan 90% van het water dat in een huishouden verbruikt wordt. Het wordt o.a. gebruikt voor de afwas en het wassen van haar, lichaam en kleding. Mensen die te maken hebben met waterschaarste, moeten voortdurend een afweging maken over het gebruik van de beperkte hoeveelheid water die ze tot hun beschikking hebben. En dit beperkt weer de groei van onze producten.

We weten ook dat als er droogte heerst, de prijzen binnen de landbouw vaak stijgen. Die droogte leidt daarnaast vaak ook tot een energiecrisis, omdat water een essentiële component is voor de energieproductie. Hierdoor stijgen de prijzen, waardoor ons bedrijf drievoudig wordt getroffen.

Onze aanpak

Watersystemen zijn zeer complex en de situatie ervan kan een verreikende invloed hebben. Wat bijvoorbeeld invloed heeft op leveranciers kan invloed hebben op de beschikbaarheid van de grondstoffen die nodig zijn voor onze bedrijfsvoering en uiteindelijk heeft dit ook gevolgen voor onze consumenten. We hebben een wereldwijde waterstrategie opgesteld om er voor te zorgen dat we onze producten kunnen blijven produceren en tegelijk een bijdrage kunnen leveren aan SDG 6.

Mensen hebben water nodig om gebruik te kunnen maken van onze producten. Als er niet voldoende water beschikbaar is, is het lastig om onze handen of kleren te wassen, onze badkamer schoon te maken of een verkwikkend kopje thee te zetten. Dit heeft zijn weerslag op onze watervoetafdruk. Meer dan 99% van ons waterverbruik vindt plaats als consumenten onze producten gebruiken, voornamelijk als zij de was doen, hun haar wassen, douchen of in bad gaan.

Daarom richten onze Research and Development afdelingen zich op de ontwikkeling van producten die dezelfde resultaten leveren met minder water, water van slechte kwaliteit of zelfs zonder water. Daarnaast werken we ook samen met onze leveranciers om de hoeveelheid water die nodig is voor het telen van onze gewassen te verminderen, en we brengen het waterverbruik in onze productiefaciliteiten wereldwijd omlaag.

Wat één gebruiker van een stroomgebied doet, kan bepalend zijn voor de watertoevoer naar alle andere gebruikers. Als de kwaliteit of kwantiteit van het watersysteem waarmee we werken – of dat nu is voor de productie van thee, het vervaardigen van onze producten of de verkoop aan consumenten - afneemt, komt onze bedrijfsvoering in gevaar. Dat is de reden waarom we in gebieden waar grotere risico's bestaan die te maken hebben met water of waar we eigen landbouwterreinen hebben, onze inspanningen voor efficiënt waterverbruik vergroten door samen te werken met plaatselijke gemeenschappen en gezamenlijk actie te ondernemen om bij te dragen aan een grotere waterzekerheid voor iedereen.

Onze focus

We versnellen onze productinnovatie om te voldoen aan de behoeften van mensen in regio's met waterschaarste, terwijl we tegelijkertijd de hoeveelheid water die nodig is voor de landbouw en in onze eigen productiefaciliteiten, blijven verminderen. We richten onze inspanningen op gebieden waar deze inspanningen het grootst mogelijke positieve effect kunnen hebben.

Ons interne Waterbestuur is verantwoordelijk voor onze waterstrategie en onze waterdoelstellingen. Dit bestuur is erop gericht innovaties te stimuleren die ervoor zorgen dat het bedrijf kan groeien terwijl er rekening wordt gehouden met het waterverbruik. De voorzitter van dit bestuur is Kees Kruythoff, directeur van de divisie Home Care.

Merkinnovatie

 • Ontwikkeling van innovatieve producten waarmee mensen zich kunnen aanpassen aan een wereld met een tekort aan water.
 • Verder uitbouwen van onze waterzuiveringsbedrijven Pureit en Qinyuan.

Toeleveringsketen

 • Ondersteunen van landbouwleveranciers bij de ontwikkeling van betere irrigatietechnieken en -apparatuur om de oogst te vergroten terwijl er minder water wordt verbruikt.
 • Water- en klimaatrisico’s in de toeleveringsketen op een proactieve wijze in kaart brengen en beheren.

Productiefaciliteiten

 • Doorgaan met het stimuleren van duurzaam waterverbruik in onze productiefaciliteiten.
Belangenbehartiging
 • Samenwerken met overheden, gelijkgestemde bedrijven en de burgermaatschappij om grotere uitdagingen aan te pakken met betrekking tot toegang tot water, sanitaire voorzieningen en hygiëne.
Onze toezegging

Tegen 2020, de hoeveelheid water halveren die verbruikt wordt als consumenten onze producten gebruiken.*

Daarnaast zal, met betrekking tot onze eigen activiteiten, ons wereldwijde productienetwerk tegen 2020 evenveel of minder water verbruiken vergeleken met 2008, ondanks aanzienlijk hogere productievolumes.

Voortgang

In 2017 was onze waterimpact op basis van gebruik per consumentengebruikseenheid gedaald met ongeveer 2%† in vergelijking met 2010.* We erkennen dat we sterk achter zijn gebleven bij onze doelstelling. De belangrijkste reden van het verschil tussen ons resultaat van 2016 en dat van 2017 is dat ons portfolio nu uit meer producten bestaat die een watervoetafdruk hebben die groter is dan gemiddeld. Daarom hebben we besloten ons meer te richten op productinnovaties waarbij minder water wordt verbruikt. Daarnaast moedigen we ook de consumenten aan om hun gedrag te veranderen.

We verbruiken aanzienlijke minder water tijdens de productie. In 2017 hebben onze productiefaciliteiten 19,8 miljoen† kubieke meter water minder verbruikt dan in 2008. Dit komt neer op een vermindering van 39%† per ton productie. We werken ook samen met onze landbouwleveranciers. In 2018 lanceren we onze vernieuwde Sustainable Agriculture Code (code inzake duurzame landbouw), waarin duidelijke richtlijnen staan over alle aspecten van Climate Smart Agriculture (klimaatslimme landbouw), waaronder waterbeheer. Tegen eind 2017 hadden we samen met onze landbouwleveranciers meer dan 4000 waterbeheerplannen ontwikkeld.

Toekomstige uitdagingen

Om een circulaire economie te creëren, moeten we de wijze waarop we onze producten en verpakkingen ontwikkelen, fundamenteel herzien. Dit betekent dat we manieren waarop onze producten gebruikt worden, goed onder de loep moeten nemen. Middels belangenbehartiging promoten we beleidsmaatregelen en marktgebaseerde oplossingen die ervoor zorgen dat meer mensen toegang hebben tot water, sanitaire voorzieningen en hygiëne.

Waterprijzen, watermeting, efficiënte huishoudelijke apparaten en waterbesparende producten zijn allemaal nodig om een systematische verandering te creëren die dringend nodig is voor het duurzaam gebruik van water. In sommige landen zal het echter nog wel even duren voordat overheden de kwaliteit en kwantiteit van de watertoevoer gaan verbeteren. Er is dringend behoefte aan nieuwe producten die efficiënter omgaan met het water dat beschikbaar is in een huishouden én die goed werken met water van lage kwaliteit. Onze uitdaging bestaat eruit om innovaties sneller op de markt te brengen om aan de behoeften van de mensen te voldoen.

*Onze milieudoelstellingen worden vergeleken met het basisniveau van 2010 en worden uitgedrukt 'per consumentengebruikseenheid'. Dit betekent eenmalig gebruik of een eenheid of portie van een product. We rapporteren ten aanzien van onze vijf waterverbruikende subcategorieën (textielwas, haarverzorging, mondverzorging, huidreiniging en huishoudelijke verzorging) in zeven landen met waterschaarste: China, India, Indonesië, Mexico, Zuid-Afrika, Turkije en de Verenigde Staten.

Onafhankelijk vastgesteld door PwC


Uitvouwen voor meer over waterverbruik

Doelen en prestaties

Onze ambitieuze doelstelling is om de hoeveelheid water te halveren die gebruikt wordt als consumenten in landen met waterschaarste onze producten gebruiken.*


Waterverbruik
Onze toezegging

Tegen 2020, de hoeveelheid water halveren die verbruikt wordt als consumenten onze producten gebruiken.*

Onze prestaties

In vergelijking met 2010, is onze waterimpact per consumentengebruikseenheid in 2017 afgenomen met circa 2%† *.

Ons perspectief

We verbruiken aanzienlijk minder water tijdens de productie, namelijk 39%† per ton minder dan in 2008. Het meeste water wordt echter verbruikt door consumenten tijdens het douchen, wassen of schoonmaken met onze producten.

In 2017 verbruikten consumenten ongeveer 2% minder water bij het gebruik van onze producten dan in 2010. De belangrijkste reden van het verschil tussen ons resultaat van 2016 en dat van 2017, is dat ons portfolio nu uit meer producten bestaat die een watervoetafdruk hebben die groter is dan gemiddeld. Gedurende de afgelopen zeven jaar hebben we een hoop geleerd over de behoeften van mensen die te maken hebben met waterschaarste. We hebben onze interne strategie aangescherpt om in te kunnen spelen op deze behoeften, waarbij we rekening hebben gehouden met problemen inzake waterkwaliteit- en kwantiteit.

We blijven vooruitgang boeken bij de ontwikkeling en introductie van producten die minder water vereisen. Onze gepatenteerde SmartFoam technologie, die we gebruiken in onze Sunlight 2-in-1 Handwashing Laundry Powder (wasmiddel voor de handwas) en onze Rin detergent bar (wasmiddelblok), zorgt ervoor dat beide producten tot de helft minder spoelwater verbruiken, waardoor het wasproces voor consumenten in regio's met waterschaarste eenvoudiger en sneller wordt. Deze innovatie heeft in Zuid-Afrika bijgedragen aan een vergroot marktaandeel van Sunlight, onderdeel van ons wereldwijde merk Surf.

In 2016 openden we ons Suvidha Hygiene Centre in India. Het centrum ligt in een van de grootste sloppenwijken van Mumbai en voorziet meer dan 1500 mensen in toegang tot water, sanitaire voorzieningen en hygiëne. Zo zijn er faciliteiten waar de mensen zichzelf en hun kleding kunnen wassen en waar veilig drinkwater beschikbaar is. Men betaalt per gebruikte service. Het centrum vermindert het gebruik van water middels een circulaire economie. Schoon water wordt gebruikt om te douchen, handen te wassen en de was te doen. Het afvalwater hiervan wordt vervolgens gebruikt om toiletten door te spoelen.

Dit bedrijfsmodel biedt een kans voor het ontsluiten van nieuwe markten, investeringen en innovaties. Daarnaast wordt tevens voorzien in de behoeften van de consument en wordt bijgedragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de VN, voornamelijk SDG 6 voor de levering van schoon water en sanitaire voorzieningen.

We zijn het aantal van onze Sunlight Water Centres in Nigeria blijven opschalen en eind 2017 hadden 18 nieuwe centra hun deuren opende.

*Onze milieudoelstellingen worden vergeleken met het basisniveau van 2010 en worden uitgedrukt 'per consumentengebruikseenheid'. Dit betekent eenmalig gebruik of één eenheid of portie van een product. We rapporteren ten aanzien van onze vijf waterverbruikende subcategorieën (textielwas, haarverzorging, mondverzorging, huidreiniging en huishoudelijke verzorging) in zeven landen met waterschaarste: China, India, Indonesië, Mexico, Zuid-Afrika, Turkije en de Verenigde Staten.

Onafhankelijk vastgesteld door PwC


 • Bereikt

 • Op koers

 • Niet op koers

 • %

  van doel behaald

Key
 • Bereikt

  Bereikt

 • Op koers

  Op koers

 • Niet op koers

  Niet op koers

 • %

  van doel behaald

  van doel behaald

Onze doelen

Ga naar Onafhankelijke controle voor meer informatie over ons controleprogramma in het hele Sustainable Living Plan van Unilever.

Reductie van wateronttrekking door onze productiesites

 • Tegen 2020 zal ons wereldwijde productienetwerk evenveel of minder water verbruiken dan in 2008, ondanks aanzienlijk hogere productievolumes.

Dit betekent een vermindering van ongeveer 40% per ton productie.

Ten opzichte van het basisniveau in 1995 betekent dit een vermindering van 78% per ton productie en een absolute vermindering van 65%.

We zullen ons met name concentreren op productiefaciliteiten in gebieden met waterschaarste.

Er is in 2017 19,8 miljoen kubieke meter water minder verbruikt dan in 2008 (een vermindering van 39%† per ton productie).

In vergelijking met 1995 betekent dit in absolute cijfers een vermindering van 77,4%.


 • In alle nieuw gebouwde productiefaciliteiten streven we ernaar het waterverbruik met de helft te verminderen ten opzichte van de productiefaciliteiten opgenomen in ons basisniveau van 2008.

In 2017 zijn in Turkije, Vietnam, India en Iran nieuwe productiefaciliteiten gestart met productie. Zodra deze volledig operationeel zijn, streeft elk van deze productiefaciliteiten ernaar de helft minder water te verbruiken voor de fabrieksactiviteiten dan de productiefaciliteiten in een representatief basisniveau van 2008.


Ons perspectief

Sinds 1995 hebben we de totale hoeveelheid water die we verbruiken voor productie met meer dan driekwart omlaag gebracht.

In 2017 realiseerden we een vermindering van 39%† per ton productie ten opzichte van 2008, ondanks dat ons productievolume sinds 2008 is toegenomen. De vermindering is vergelijkbaar met ongeveer 2,6 liter water per persoon op deze planeet.

Onze vooruitgang is mede het gevolg van continue verbeteringsinitiatieven binnen alle vestigingen om het waterverbruik te verlagen, en water te hergebruiken en te recyclen. We doen dit door een combinatie van technieken en handelingen die weinig of niets kosten en een kapitaalinvesteringsprogramma speciaal gericht op water.

We blijven doorgaan met het opvolgen en stimuleren van verbeteringen op het gebied van waterverbruik als onderdeel van onze algemene waterstrategie. Het is aangetoond dat waterefficiëntie financieel zeer de moeite loont, dat het ons minder afhankelijk maakt van watervoorraden en dat het procesinnovatie ondersteunt.

Update in de Benelux

Het waterverbruik in onze fabrieken is in 2017 (t.o.v. 2016) met 3% gestegen van 785.086 ton naar 809.135 ton. Dit kan verklaard worden door het feit dat er steeds meer verschillende producten worden geproduceerd en circa 1/3e van het drinkwater als ingrediënt wordt gebruikt voor deze producten. Daarnaast verklaren extra reinigingen de geringe toename van het waterverbruik. 1/3e van het water wordt gebruikt voor het schoonmaken van de fabrieken en de overige 1/3e wordt gebruikt voor het inwendig reinigen van de installaties waarmee onze producten worden gemaakt. Veel van onze producten zijn kwetsbaar waardoor vaker gereinigd moet worden. Ook door de productietoename moet er vaker tussen producties gereinigd worden.

Duurzaam waterverbruik bij onze productie

Duurzaam waterverbruik bij het wasproces

We zullen de hoeveelheid water die nodig is tijdens het wasproces omlaag brengen door:


 • 50 miljoen huishoudens in landen met waterschaarste tegen 2020 te voorzien van wasmiddelen die uitstekend presteren, maar minder water verbruiken.

In 2016 werden One Rinse producten gebruikt bij 4,9 miljard wasbeurten in iets meer dan 59 miljoen huishoudens wereldwijd.


Ons perspectief

Ook al werd ons doel eerder gehaald dan gepland, we zijn ons blijven richten op landen met waterschaarste. Comfort One Rinse producten zijn verkrijgbaar in Brazilië, Cambodja, India, Indonesië, de Filipijnen, Thailand en Vietnam, allemaal landen die te maken hebben met waterschaarste.

In 2013 zijn we een partnerschap aangegaan met het Vietnamees Ministerie voor Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubeheer om mensen bewust te maken van het probleem van waterschaarste in plattelandsgebieden, hen te leren hoe ze de manier waarop ze hun was doen, kunnen aanpassen en hen te laten zien hoe het gebruik van Comfort One Rinse kan helpen het waterverbruik te verminderen. Deze campagne had vooral in 2016 en 2017 grote weerklank, toen Vietnam werd getroffen door de ergste droogte in 100 jaar.

In 2017 konden de mensen dankzij onze Comfort One Rinse campagne hun eigen waterverbruik verminderen en water doneren aan gebieden die door de droogte waren getroffen. Op die manier werden 14 miljoen mensen in heel Vietnam bereikt.

Producten die slim gebruikmaken van water voor een leven met waterschaarste

Duurzaam watergebruik in de landbouw

 • Wij gaan uitgebreide plannen ontwikkelen met onze leveranciers en partners om ervoor te zorgen dat er minder water nodig is voor het telen van onze gewassen in landen met waterschaarste.

Waterbeheer maakt integraal deel uit van onze Sustainable Agriculture Code. Bijna 100% van onze leveranciers van groente, waaronder tomaten, voldoen nu aan onze Code. Bijna allemaal hebben ze, als ze irrigatie gebruiken, waterbeheerplannen opgesteld en geven ze aan ons door hoeveel water er wordt gebruikt bij irrigatie.


Ons perspectief

We verzamelen al sinds 2011 irrigatiegegevens van onze leveranciers als onderdeel van onze Sustainable Agriculture Code (PDF | 682KB). In bijna 100% van de gevallen worden deze gegevens nu aan ons doorgegeven voor belangrijke gewassen zoals groente en tomaten.

Een belangrijke stap binnen ons programma voor duurzame betrekking van grondstoffen is de lancering in 2018 van de vernieuwde Sustainable Agriculture Code, waarin duidelijke richtlijnen staan over alle aspecten van Climate Smart Agriculture (klimaatslimme landbouw), waaronder waterbeheer. De impact van klimaatverandering op de landbouw zal anders zijn in verschillende delen van de wereld. In 2018 zullen we gedetailleerd onderzoek laten uitvoeren om erachter te komen waar het klimaatrisico het hoogst is voor de verschillende gewassen die we kopen. Dit onderzoek zal ons helpen te begrijpen waar we onze inspanningen op moeten richten om leveranciers en boeren te steunen bij de aanpassing aan de klimaatverandering en ervoor te zorgen dat ze de klimaatverandering zo min mogelijk in de hand werken.

Om boeren verder te onderwijzen over het waterbeheer op hun boerderij, hebben we samengewerkt met de Cool Farm Alliance om een online instrument te ontwikkelen voor de berekening van de watervoetafdruk. Dit instrument zal in 2018 beschikbaar komen als aanvulling op het instrument om de koolstofvoetafdruk te berekenen en het beoordelingsinstrument voor efficiëntie op het gebied van biodiversiteit.

Samenwerken met leveranciers en boeren om het waterverbruik te beheren
Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE