Waterverbruik verminderen | Duurzaam leven | Unilever Nederland | Duurzaam leven en duurzame groei | Unilever Nederland | Unilever Nederland
Waterverbruik

Waterverbruik

Waterschaarste is een groot probleem voor de mens, de maatschappij en het bedrijfsleven..

Water is essentieel voor de planeet, haar ecosystemen en inwoners. Zonder water kunnen zij niet overleven en floreren. Mensen hebben water nodig om te kunnen leven en daarnaast is water een van de belangrijkste brandstoffen voor de wereldeconomie. Unilever vormt hierop geen uitzondering. Water is essentieel voor de productie en het gebruik van onze producten. Als de kwaliteit en kwantiteit van het beschikbare water ontoereikend zijn, kunnen wij onze bedrijfsactiviteiten niet efficiënt uitvoeren en niet adequate voorzien in de behoeften van onze klanten.

Wereldwijd leven 2,8 miljard mensen in gebieden waar waterschaarste heerst. En naar schatting zal dit aantal aanzienlijk oplopen; de Water Resources Group schat dat in 2030 niet voldaan kan worden aan 25% van de totale waterbehoefte. Waterschaarste in huishoudens is een groot probleem in snelgroeiende steden in ontwikkelingslanden, waar de infrastructuur niet in lijn loopt met de groei van de bevolking en het inkomen. Klimaatverandering, verstedelijking, bevolkingsgroei en een groeiende middenklasse zijn samen de oorzaak van een wereldwijde watercrisis, die wordt gekenmerkt door droogte, overstromingen en plaatselijke watertekorten, zoals onlangs in Kaapstad.

Om dit probleem aan te pakken, moeten bedrijven, regeringen, niet-gouvernementele organisaties (ngo's) en consumenten samen actie ondernemen. Het zesde Duurzame Ontwikkelingsdoel (Sustainable Development Goal 6 - SDG 6) van de Verenigde Naties biedt een gemeenschappelijk kader voor de realisatie van een duurzame toegang tot water voor iedereen tegen 2030. We zijn van mening dat een wereld waar iedereen toegang tot water heeft een cruciaal vertrekpunt is voor het verwezenlijken van de overige Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Middels het Unilever Sustainable Living Plan spelen we direct in op een aantal grote problemen. Met een aantal van de doelstellingen in ons USLP richten we ons direct op de risico’s en kansen in onze markten, zoals de waterschaarste die wordt veroorzaakt door de klimaatverandering.

De pijler in ons USLP met betrekking tot water draagt bij aan een aantal van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN, met name: Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen (SDG 6); Duurzame consumptie en productie (SDG 12); Aanpakken van klimaatverandering (SDG 13); en Versterken van mondiale samenwerking om doelen te bereiken (SDG 17).

Onze strategie

We pakken het probleem van de waterschaarste holistisch aan, zodat mensen kunnen blijven genieten van onze producten en ons bedrijf kan blijven floreren in een wereld waar water schaars is.

Water use and water centre
De businesscase

Doordat consumenten onze producten gebruiken, hebben onze activiteiten een grote impact op het milieu. De productcategorieën Home Care en Beauty & Personal Care waarin we actief zijn, zijn verantwoordelijk voor meer dan 90% van het waterverbruik bij mensen thuis, van de afwas tot het wassen van haren, huid en kleren. Hierdoor, en als gevolg van de waterschaarste veroorzaakt door de klimaatverandering, vormt water een van de belangrijkste problemen.

Het wordt o.a. gebruikt voor de afwas en het wassen van haar, lichaam en kleding. Mensen die te maken hebben met waterschaarste, moeten voortdurend een afweging maken over het gebruik van de beperkte hoeveelheid water die ze tot hun beschikking hebben. En dit beperkt weer de groei van onze producten. We weten ook dat als er droogte heerst, de prijzen binnen de landbouw vaak stijgen. Die droogte leidt daarnaast vaak ook tot een energiecrisis, omdat water een essentiële component is voor de energieproductie. Hierdoor stijgen de prijzen, waardoor ons bedrijf drievoudig wordt getroffen.

Onze aanpak

Watersystemen zijn zeer complex en verbonden met alle facetten van ons bedrijf. Wat bijvoorbeeld invloed heeft op leveranciers kan invloed hebben op de beschikbaarheid van de grondstoffen die nodig zijn voor onze bedrijfsvoering en uiteindelijk heeft dit ook gevolgen voor onze consumenten. We hebben een wereldwijde waterstrategie opgesteld om ervoor te zorgen dat we onze producten kunnen blijven produceren en tegelijk een bijdrage kunnen leveren aan SDG 6.

Mensen hebben water nodig om gebruik te kunnen maken van onze producten. Als er niet voldoende water beschikbaar is, is het lastig om onze handen of kleren te wassen, onze badkamer schoon te maken of een verkwikkend kopje thee te zetten. Dit heeft zijn weerslag op onze watervoetafdruk. Meer dan 99% van ons waterverbruik vindt plaats als consumenten onze producten gebruiken, voornamelijk als zij de was doen, hun haar wassen, douchen of in bad gaan.

Daarom richten onze Research and Development afdelingen zich op de ontwikkeling van producten die dezelfde resultaten leveren met minder water, water van slechte kwaliteit of zelfs zonder water. Daarnaast werken we ook samen met onze leveranciers om de hoeveelheid water die nodig is voor het telen van onze gewassen te verminderen, en we brengen het waterverbruik in onze productiefaciliteiten wereldwijd omlaag.

Wat één gebruiker van een stroomgebied doet, kan bepalend zijn voor de watertoevoer naar alle andere gebruikers. We zien daarom hoe belangrijk het is om samen te werken met lokale gemeenschappen en gezamenlijk actie te ondernemen om bij te dragen aan een grotere waterzekerheid voor iedereen. En we moeten deze aanpak toepassen waar nodig.

Onze focus

We versnellen onze productinnovatie om te voldoen aan de behoeften van mensen in regio's met waterschaarste, terwijl we tegelijkertijd de hoeveelheid water die nodig is voor de landbouw en in onze eigen productiefaciliteiten, blijven verminderen. We richten onze inspanningen op gebieden waar deze inspanningen het grootst mogelijke positieve effect teweeg kunnen brengen.

Ons interne Waterbestuur is verantwoordelijk voor onze waterstrategie en onze waterdoelstellingen. Dit bestuur is erop gericht innovaties te stimuleren die ervoor zorgen dat het bedrijf kan groeien terwijl er rekening wordt gehouden met het waterverbruik. De voorzitter van dit bestuur is Kees Kruythoff, directeur van de divisie Home Care.

Merkinnovatie

 • Het ontwikkelen van innovatieve producten waarmee we mensen helpen zich aan te passen aan een wereld waarin een tekort aan water is.
 • Het verder uitbouwen van onze waterzuiveringsbedrijven Pureit en Truliva (voorheen Qinyuan).

Toeleveringsketen

 • Het ondersteunen van landbouwleveranciers bij de ontwikkeling van betere irrigatietechnieken en -apparatuur om de oogst te vergroten met gebruik van minder water.
 • Het proactief in kaart brengen en beheren van de water- en klimaatrisico’s in de toeleveringsketen. .

Productiefaciliteiten

 • Het duurzaam gebruik van water in onze productiefaciliteiten blijven stimuleren.

Belangenbehartiging

 • Samenwerken met overheden, gelijkgestemde bedrijven en de burgermaatschappij in belangrijke landen met waterschaarste om de uitdagingen met betrekking tot de toegang tot water, sanitaire voorzieningen en hygiëne aan te pakken.
Onze toezegging

Tegen 2020 de hoeveelheid water halveren die verbruikt wordt als consumenten onze producten gebruiken. *

Daarnaast zal, met betrekking tot onze eigen activiteiten, ons wereldwijde productienetwerk tegen 2020 evenveel of minder water verbruiken vergeleken met 2008, ondanks aanzienlijk hogere productievolumes.

Voortgang

In 2018 hebben we de hoeveelheid water die verbruikt wordt als consumenten onze producten gebruiken met circa 2% verlaagd ten opzichte van 2010.* ∞ We erkennen dat we sterk achter zijn gebleven bij onze doelstelling om ons waterverbruik te halveren en dat we deze zeer ambitieuze doelstelling niet zullen bereiken in 2020. Dit komt gedeeltelijk omdat ons portfolio, in vergelijking tot 2010, nu uit meer producten bestaat die een watervoetafdruk hebben die groter is dan gemiddeld. En dat het meeste waterverbruik plaats vindt als consumenten onze producten gebruiken om te douchen, in bad te gaan en hun kleren te wassen. Er is een grote gedragsverandering nodig als we de hoeveelheid water willen reduceren die mensen verbruiken als ze onze producten thuis gebruiken. Bovendien, ondanks enige vooruitgang, hebben onze inspanningen om productinnovaties te introduceren die minder water verbruiken, op dit moment, de hoeveelheid water die verbruikt wordt per consumentengebruik niet noemenswaardig verminderd en geen verandering in het gedrag van de consument teweeggebracht.

Daarom willen we onze waterstrategie breder trekken door de rol die water speelt in het leven van onze consumenten en het belang van water als drijvende kracht achter de groei van ons bedrijf, te erkennen. We ontwikkelen innovatieve producten die voldoen aan de behoefte van de consumenten, die dezelfde prestaties leveren, maar minder water verbruiken. Zo stimuleren we middels onze SmartFoam technologie dat mensen minder water verbruiken, omdat ze effectief minder water nodig hebben. Deze technologie wordt nl. toegepast in onze wasmiddelen van Sunlight Rin, respectievelijk verkrijgbaar in Zuid-Afrika en India, waardoor de was snel uitgespoeld kan worden, en in onze producten van Love Beauty & Planet, waar voor de conditioners gebruik is gemaakt van een innovatieve technologie waardoor je ze sneller uit kunt spoelen,

We zijn ook bezig met de ontwikkeling van producten die helemaal geen water verbruiken, zoals de Domestos Flush Less, een toiletspray die desinfecteert en de nare geurtjes verwijdert zonder dat je door hoeft te spoelen. En de eerste droogshampoos voor je kleren van Love Home & Planet en Day2. Deze droogshampoos bevatten slechts 0,02% van de hoeveelheid water die in Nederland verbruikt wordt tijdens een normale hoeveelheid was. Daarnaast blijven we, middels onze waterzuiveringsbedrijven Pureit en Truliva, producten ontwikkelen die de waterkwaliteit verbeteren.

We gebruiken aanzienlijk minder water tijdens de productie van onze producten. In 2018 hebben onze productiefaciliteiten 22,5 miljoen kubieke water minder verbruikt dan in 2008. Hiermee hebben we ons doel twee jaar eerder bereikt dan gepland. Dit komt neer op een vermindering van 44% per ton productie.

We werken ook samen met landbouwleveranciers. Waterbeheer maakt integraal deel uit van onze Sustainable Agricultural Code (SAC). Bijna 100% van onze leveranciers van groente, waaronder ook leveranciers van tomaten, voldoet aan onze SAC. En bijna al onze leveranciers die gebruik maken van irrigatiesystemen, hebben plannen voor het beheer van water klaarliggen en houden bij hoeveel water ze verbruiken.

Voor het toepassen van de in 2017 aangepaste SAC, waarin duidelijke richtlijnen zijn vastgelegd voor alle aspecten van klimaatvriendelijke landbouw, hebben onze leveranciers ook een stel aanvullende landbouwprocedures opgesteld. Zoals het regelmatig onderhouden van de waterinfrastructuur als leidingen en waterwegen. Daarnaast moeten leveranciers boeren stimuleren om water te besparen en efficiënter om te gaan met water.

Toekomstige uitdagingen

Als we ervoor willen zorgen dat de oplossingen die we bedenken duurzaam zijn, is het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in natuurlijke en door de mens gecreëerde infrastructuur, dat er regels worden vastgelegd door de overheid en dat er acties worden ondernomen door de particuliere sector. Middels belangenbehartiging promoten we beleidsmaatregelen en op de markt gebaseerde oplossingen die ervoor zorgen dat meer mensen toegang hebben tot water, sanitaire voorzieningen en hygiëne.

Waterprijzen, watermetingingen, efficiënte huishoudelijke apparaten en waterbesparende producten zijn allemaal nodig om de systematische verandering teweeg te brengen die dringend nodig is voor het duurzaam gebruik van water. In sommige landen zal het echter nog wel even duren voordat overheden de kwaliteit en kwantiteit van de watertoevoer gaan verbeteren. Er is dringend behoefte aan nieuwe producten die efficiënter omgaan met het water dat wordt gebruikt voor huishoudelijk gebruik én die goed functioneren met water van lage kwaliteit. Onze uitdaging bestaat uit het sneller op de markt brengen van Innovaties om aan de behoeften van de mensen te voldoen.

* Onze milieudoelstellingen worden vergeleken met het basisniveau van 2010 en uitgedrukt per consumentengebruikseenheid. Dit betekent een eenmalig gebruik of een eenheid of portie van een product. We rapporteren ten aanzien van onze subcategorieën (textielwas, haarverzorging, mondverzorging, huidreiniging en huishoudelijke verzorging) die water verbruiken in zeven landen waar een tekort is aan water: China, India, Indonesië, Mexico, Zuid-Afrika, Turkije en de Verenigde Staten.

Medio 2018 hebben we de spreads divisie verkocht en de resultaten van deze divisie zijn dan ook niet meegenomen in de prestatiemeting (inclusief het basisniveau) om ervoor te zorgen dat de meting aansluit bij de huidige bedrijfsstructuur.

Onafhankelijk vastgesteld door PwC


Uitklappen voor meer informatie over Waterverbruik

Doelen & prestaties

We hebben onszelf het ambitieuze doel gesteld om de hoeveelheid water te halveren die verbruikt wordt als consumenten in landen met waterschaarste onze producten gebruiken. *


Waterverbruik
Onze toezegging

Tegen 2020 de hoeveelheid water halveren die verbruikt wordt als consumenten onze producten gebruiken. *

Onze prestatie

In 2018 is ons waterverbruik per consumentengebruikseenheid met circa 2% gedaald ten opzichte van 2010. *∞

Ons perspectief

We hebben de hoeveelheid water die we gebruiken in onze productiefaciliteiten aanzienlijk verminderd. Hierdoor hebben we ons doel twee jaar eerder behaald dan gepland. We hebben de hoeveelheid water die we onttrekken voor de productie met 44% per ton productie gereduceerd vergeleken met 2008.

In 2018 hebben we de hoeveelheid water die verbruikt wordt als consumenten onze producten gebruiken met circa 2% verlaagd ten opzichte van 2010. sup>*∞ We erkennen dat we sterk achter zijn gebleven bij onze doelstelling om ons waterverbruik te halveren en dat we deze zeer ambitieuze doelstelling niet zullen bereiken in 2020. Dit komt gedeeltelijk omdat ons portfolio, in vergelijking tot 2010, nu uit meer producten bestaat die een watervoetafdruk hebben die groter is dan gemiddeld. En dat het meeste waterverbruik - meer dan 99% - plaats vindt als consumenten onze producten gebruiken om te douchen, in bad te gaan en hun kleren te wassen.

Er is een grote verandering in gedrag nodig als we de hoeveelheid water willen reduceren die mensen verbruiken als ze onze producten thuis gebruiken. Bovendien, ondanks enige vooruitgang, hebben onze inspanningen om productinnovaties te introduceren die minder water verbruiken, op dit moment, de hoeveelheid water die verbruikt wordt per consumentengebruik niet noemenswaardig verminderd en geen verandering in het gedrag van de consument teweeggebracht.

Daarom willen we onze waterstrategie breder trekken door de rol die water speelt in het leven van onze consumenten en het belang van water als drijvende kracht achter de groei van ons bedrijf, te erkennen. We ontwikkelen innovatieve producten die voldoen aan de behoefte van de consument en die dezelfde prestatie leveren, maar minder water verbruiken. Zo stimuleren we middels onze SmartFoam technologie dat mensen minder water verbruiken, omdat ze effectief minder water nodig hebben. Deze technologie wordt nl. toegepast in onze wasmiddelen van Sunlight Rin, respectievelijk verkrijgbaar in Zuid-Afrika en India, waardoor de was snel uitgespoeld kan worden, en in onze producten van Love Beauty & Planet, waar voor de conditioners gebruik is gemaakt van een innovatieve technologie waardoor je ze sneller uit kunt spoelen,

We zijn ook bezig met de ontwikkeling van producten die helemaal geen water verbruiken, zoals de Domestos Flush Less, een toiletspray die desinfecteert en de nare geurtjes verwijdert zonder dat je door hoeft te spoelen. En de eerste droogshampoos voor je kleren van Love Home & Planet en Day2. Deze droogshampoos bevatten slechts 0,02% van de hoeveelheid water die in Nederland verbruikt wordt tijdens een normale wasbeurt. Daarnaast blijven we, middels onze waterzuiveringsbedrijven Pureit en Truliva, producten ontwikkelen die de waterkwaliteit verbeteren.

Door de SmartFoam technologie die we gebruiken in ons Sunlight 2-1 wasmiddel voor de handwas en in ons wasmiddelenblok van Rin is de helft minder water nodig om kleren uit te spoelen, waardoor consumenten in gebieden waar een tekort is aan water, hun kleren makkelijker en sneller kunnen wassen.

* Onze milieudoelstellingen worden vergeleken met het basisniveau van 2010 en uitgedrukt per consumentengebruikseenheid. Dit betekent een eenmalig gebruik of een eenheid of portie van een product. We rapporteren ten aanzien van onze subcategorieën (haarverzorging, huishoudelijke verzorging, hygiëne, wasmiddelen, wasverzachters, mondverzorging, huidreiniging en huishoudelijke verzorging) die water verbruiken in zeven landen waar een tekort is aan water: China, India, Indonesië, Mexico, Zuid-Afrika, Turkije en de Verenigde Staten. .

∞ Medio 2018 hebben we de spreads divisie verkocht en de resultaten van deze divisie zijn dan ook niet meegenomen in de prestatiemeting (inclusief het basisniveau) om ervoor te zorgen dat de meting aansluit bij de huidige bedrijfsstructuur.

Onafhankelijk vastgesteld door PwC


 • Bereikt

 • Op koers

 • Niet op koers

 • %

  van doel behaald

Key
 • Bereikt

  Bereikt

 • Op koers

  Op koers

 • Niet op koers

  Niet op koers

 • %

  van doel behaald

  van doel behaald

Onze doelstellingen

Ga naar Onafhankelijke Controlevoor meer informatie over ons controleprogramma voor het gehele Unilever Sustainable Living Plan.

Reductie van wateronttrekking door onze productiesites

 • Tegen 2020 zal de hoeveelheid water die verbruikt wordt door ons wereldwijde fabrieksnetwerk, ondanks de aanzienlijk hogere volumes, gelijk of lager zijn dan de hoeveelheid water die in 2008 werd verbruikt. Dit is gemeten in vergelijking tot een basisniveau van 2,97 m33 verbruikt water per ton productie. p>

  Dit is een daling van circa 40% per ton productie.

  . Ten opzichte van het basisniveau in 1995 is dit een daling van 78% per ton productie en een absolute daling van 65%.

Er werd in 2018 22,5 miljoen kubieke meter water minder verbruikt dan in 2008 (een reductie van 44% per ton productie Dit is een absolute reductie van 1,29 m3 verbruikt water per ton productie.

Vergeleken met 1995 is dit een absolute reductie van 79%.

Ons perspectief

Sinds 1995 hebben we de totale hoeveelheid water die we verbruiken voor productie met meer dan driekwart omlaag gebracht.

In 2018 realiseerden we een vermindering van 44% sup>† per ton productie ten opzichte van 2008. Dit betekent dat we ons doel twee jaar eerder hebben behaald dan gepland. De vermindering is vergelijkbaar met ongeveer 2,9 liter water per persoon op deze planeet. We hebben deze reductie behaald ondanks het feit dat sinds 2008 ons productievolume is gegroeid..

Onze vooruitgang is mede het gevolg van continue verbeteringsinitiatieven binnen alle vestigingen om het waterverbruik te verlagen, en water te hergebruiken en te recyclen. We doen dit door een combinatie van technieken en handelingen die weinig of niets kosten en een kapitaalinvesteringsprogramma speciaal gericht op water.

We blijven doorgaan met het opvolgen en stimuleren van verbeteringen op het gebied van waterverbruik als onderdeel van onze algemene waterstrategie. Het is aangetoond dat efficiënt omgaan met water financieel zeer de moeite loont, ons minder afhankelijk maakt van watervoorraden en bijdraagt aan vernieuwing van onze processen.

Duurzaam verbruik van water in onze productiefaciliteiten

Waterverbruik tijdens het wasproces reduceren

We zullen de hoeveelheid water die nodig is tijdens het wasproces reduceren door:


 • 50 miljoen huishoudens in landen met waterschaarste tegen 2020 te voorzien van wasmiddelen die uitstekend presteren, maar minder water verbruiken.

In 2016 werden de producten van One Rinse gebruikt om 4,9 miljard wassen te draaien in meer dan 59 miljoen huishoudens wereldwijd.


Ons perspectief

Ook al hebben we ons doel behaald, we zijn innovatieve producten blijven ontwikkelen die voldoen aan de behoefte van de consument, maar die minder water verbruiken. Denk bijvoorbeeld aan de SmartFoam techniek gebruikt in onze wasmiddelen van Sunlight en Rin, respectievelijk verkrijgbaar in India en Zuid-Afrika, waardoor mensen hun was sneller uit kunnen spoelen en daardoor minder water verbruiken, aangezien ze effectief minder water nodig hebben.

We zijn ook bezig met de ontwikkeling van producten die helemaal geen water verbruiken, zoals de eerste droogshampoo van Day2 voor het wassen van kleren. Deze droogshampoo bevat slechts 0,02% van de hoeveelheid water die in Nederland verbruikt wordt tijdens een normale hoeveelheid was.

Slimme producten voor mensen die leven in een gebied met waterschaarste

Waterverbruik in de landbouw reduceren

 • Wij gaan uitgebreide plannen ontwikkelen met onze leveranciers en partners om ervoor te zorgen dat er minder water nodig is voor het telen van onze gewassen in landen met waterschaarste.

Waterbeheer maakt integraal deel uit van onze Sustainable Agricultural Code. Bijna 100% van onze leveranciers van groente, waaronder ook leveranciers van tomaten, voldoet nu aan onze code. En bijna al onze leveranciers die gebruik maken van irrigatiesystemen, hebben plannen voor het beheer van water klaarliggen en houden bij hoeveel water ze verbruiken. Voor het toepassen van de in 2017 aangepaste Sustainable Agricultural Code hebben onze leveranciers ook een aantal aanvullende landbouwprocedures opgesteld. Zoals het regelmatig onderhouden van de waterinfrastructuur, b.v. leidingen en waterwegen. Daarnaast moeten leveranciers boeren stimuleren om water te besparen en efficiënter om te gaan met water.


Ons perspectief

We hebben een belangrijke stap gezet met betrekking tot ons programma voor duurzame betrekking van grondstoffen door in 2018 de vernieuwde Sustainable Agriculture Code te introduceren, waarin duidelijke richtlijnen staan over alle aspecten van Climate Smart Agriculture (klimaatslimme landbouw), waaronder waterbeheer. Klimaatverandering zal in verschillende delen van de wereld andere gevolgen hebben voor de landbouw. Sinds 2018 voeren we gedetailleerd onderzoek uit om erachter te komen waar het klimaatrisico het hoogst is voor de verschillende gewassen die we kopen. Dit onderzoek zal ons helpen te begrijpen waar we onze inspanningen op moeten richten om leveranciers en boeren te steunen bij het doorvoeren van aanpassing gericht op de klimaatverandering en ervoor te zorgen dat ze de klimaatverandering zo min mogelijk in de hand werken.

Om boeren verder te onderwijzen over het waterbeheer op hun boerderij, hebben we samengewerkt met de Cool Farm Alliance om een online instrument te ontwikkelen voor de berekening van de watervoetafdruk. Dit instrument werd in 2018 geïntroduceerd als aanvulling op het instrument om de koolstofvoetafdruk te berekenen en het beoordelingsinstrument om de efficiëntie op het gebied van biodiversiteit te meten.

Samenwerken met leveranciers en boeren om het waterverbruik te beheren
Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE