Bedrijven in Doha | Nieuws & Media | Unilever Nederland

Vooruitstrevende bedrijven hebben in Doha echte vooruitgang nodig

December 2012 – Paul Polman, CEO van Unilever, geeft zijn visie op het belang van de klimaatonderhandelingen in Doha.

Sinds de teleurstellende resultaten van Kopenhagen drie jaar geleden, leiden de jaarlijkse klimaatonderhandelingen steevast tot cynische en gefrustreerde reacties. Maar vorig jaar in Durban hebben de overheden, grotendeels bevrijd van de druk van hoge verwachtingen, besloten om uiterlijk in 2015 een universele en juridisch bindende overeenkomst te sluiten ten aanzien van klimaatverandering.

Het plan is deze overeenkomst uiterlijk in 2020 te implementeren. Deze tijdlijn is van cruciaal belang als we meer dan 50% kans willen maken dat de temperatuurstijding tot 2°C beperkt blijft. Maar zoals een recent rapport van PWC aangeeft, we moeten in onze plannen in werkelijkheid rekening houden met een wereld die 4°C of zelfs 5°C warmer is.

Om deze ambitie waar te maken moet de wereld haar CO2-uitstoot met meer dan 5% per jaar verminderen – een verlaging die sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit bereikt is. Er staat zeer veel op het spel en er is geen tijd te verliezen.

De onderhandelingen in Doha, die maandag 3 december van start zijn gegaan, bieden een sprankje hoop dat we ten volle moeten benutten. De agenda richt zich op de wijze waarop veel van wat op het gebied van de overdracht, financiering en aanpassing van technologie reeds is overeengekomen, kan worden geïmplementeerd. Het belangrijkste is dat hier de onderhandelingsparameters worden vastgesteld waarmee in 2015 een internationale deal kan worden gesloten. De uitdaging ligt erin dat leidende bedrijven moeten laten zien hoe zij deel uitmaken van de oplossing, en niet van het probleem.

Cruciale rol voor bedrijfsleven

Voor het bedrijfsleven is een cruciale rol weggelegd in de overgang naar een CO2-arme economie, te weten innoveren en investeren in nieuwe technologieën en systemen die daarvoor de basis vormen, en consumenten inspireren duurzaam te leven en hen laten zien hoe kleine dagelijkse beslissingen tezamen een groot verschil kunnen maken. Het bedrijfsleven kan bijdragen aan de beleidsvorming en aan de oprichting van instituties die tezamen de transitie mogelijk maken. 

We moeten laten zien wat de mogelijkheden zijn in plaats van de nadruk te leggen op obstakels en problemen. Bij Unilever hebben we onszelf een ambitieus doel gesteld: in de aanloop naar 2020 verlagen we binnen onze gehele waardeketen onze uitstoot van broeikasgassen met 50% – dit staat gelijk aan de doelstelling die nu op tafel is gelegd.

Maar al te vaak worden politici binnenskamers toegefluisterd, of publiekelijk toegeschreeuwd, door stemmen uit het bedrijfsleven die tegen een ambitieuze aanpak van klimaatverandering zijn. Zij zien wel dat de oude aanpak niet werkt, maar kiezen ervoor dit te negeren. Die strategie is inmiddels achterhaald. Vorig jaar hebben de gevolgen van de klimaatverandering – met name droogte en overstromingen – Unilever meer dan € 200 miljoen gekost. 

Zelfs wanneer je dit zou kunnen negeren, of afdoen als een eenmalige gebeurtenis, kun je niet om de opkomst van de sociale media heen, die onverbiddelijk zullen zijn ten opzichte van bedrijven waarvan gedacht wordt dat zij de wereld met problemen opzadelen, in plaats van deze te helpen oplossen.

Veel bedrijven zijn inmiddels wakker geworden en beseffen dat zij kunnen meehelpen aan het vormgeven van oplossingen, door hun bedrijfsvoering klaar te maken voor de toekomst, hun banden met bestaande consumenten te verstevigen en nieuwe consumenten te bereiken. We zagen dit tijdens Rio+20, en ik hoop dat we dit nu ook weer zien in Doha, maar dan met concrete resultaten.

Ik wil graag de aandacht vestigen op twee gebieden waarop het boeken van vooruitgang in Doha voor ons belangrijk is:

CO2-emissierechtenhandel

Nu al hebben diverse landen en regio’s, zoals de EU, Costa Rica, Japan, Zuid-Korea en Australië, verschillende vormen van CO2-beprijzing en handelsmechanismen vastgesteld, of zijn deze aan het vaststellen. Er is zelfs groeiende interesse in de VS, waar de herverkiezing van president Obama, de nasleep van Superstorm Sandy en de dreigende ‘fiscal cliff’ (‘budgettaire afgrond’) beleidsmakers ertoe aanzetten opnieuw naar de mogelijkheden te kijken.

Wij zijn van mening dat een effectieve prijsstelling voor emissierechten een financiering kan mobiliseren die groot genoeg is om echt iets aan het klimaatprobleem te doen, en dat hierdoor de schaal, het bereik en de innovatie van het bedrijfsleven beter kunnen worden afgestemd op de behoeften van onze planeet en de groeiende wereldbevolking. 

Daarom is Unilever een enthousiast ondertekenaar van het Carbon Price Communiqué, dat beleidsmakers aanspoort tijdig en op stabiele wijze een duidelijk CO2-prijsstelsel in te voeren. We weten dat het zonder een juiste prijsstelling van externe factoren, waaronder CO2 en water, en zonder beëindiging van perverse subsidies die de productie van afval en inefficiënt gebruik van hulpbronnen in de hand werken, altijd moeilijk zal blijven om consumenten aan te moedigen hun gedrag te veranderen.

Ontbossing

Ontbossing is nog zo’n onderwerp dat ons nauw aan het hart ligt. Als lid van het Consumer Goods Forum (CGF) heeft Unilever toegezegd dat er in 2020 netto geen sprake meer is van ontbossing binnen onze waardeketens voor palmolie, soja, papier, rundvlees en hout. Daarnaast werken we samen met andere belanghebbenden in organen zoals de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie en de Forest Stewardship Council. 

We vragen overheden in partnerschappen met ons samen te werken om de complexe en onderling samenhangende oorzaken van ontbossing aan te pakken en kaders op te stellen om de vraag naar duurzaam ingekochte goederen aan te moedigen door middel van preferentiële import- en exporttarieven en betere regelgeving.

Uiteindelijk maakt het niet uit of leiders in het bedrijfsleven overtuigd zijn door de verwoestingen aan de oostkust van de VS en in Haïti, of door de meest recente rapporten van PWC en de Wereldbank. Van belang is, dat zij zo expliciet mogelijk de vooruitgang ondersteunen die we in Doha moeten boeken.

Paul Polman, CEO Unilever

Meer over deze onderwerpen te weten komen

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE