Het Unilever Sustainable Living Plan voor

Eerlijkheid op de werkvloer

Eerlijkheid op de werkvloer gaat over het respecteren van de rechten van alle mensen met wie we samenwerken.

Unilever R&D employees in the lab

Bedrijven kunnen pas echt tot bloei komen in een samenleving en een economie waar mensenrechten worden gerespecteerd, nageleefd en bevorderd. Dit is een leidend beginsel voor ons bedrijf – bij alles wat we doen en overal waar we actief zijn.

Unilever wil zowel het bedrijf laten groeien als een positieve maatschappelijke impact hebben. We gebruiken de kracht van onze merken om belangrijke maatschappelijke kwesties aan te kaarten waar onze consumenten rechtstreeks mee te maken hebben, zoals eerlijkheid op de werkvloer en gelijke kansen.

Wij geloven in het goed doen door goed te doen.

Doelen en prestaties

Als onderdeel van de pijler 'Eerlijkheid op de werkvloer' in ons Unilever Sustainable Living Plan, hebben we een aantal ambitieuze doelstellingen gedefinieerd ten aanzien van het bevorderen van mensenrechten, een eerlijke beloning, verbeteren van gezondheid, voeding en welzijn van medewerkers, en het terugdringen van letsel en ongevallen op de werkvloer.

EERLIJKHEID OP DE WERKVLOER

ONZE TOEZEGGING
Tegen 2020 zullen wij eerlijkheid op de werkvloer stimuleren door verder te bouwen aan het respecteren van mensenrechten binnen onze activiteiten en mensenrechten te bevorderen in onze uitgebreide toeleveringsketen; daarbij zullen we een routekaart voor continue verbetering ontwikkelen en ‘best practice’ promoten. Wij zullen een kader opstellen voor eerlijke beloning en medewerkers helpen in actie te komen om hun gezondheid (zowel fysiek als mentaal), voeding en welzijn te verbeteren. Wij zullen het aantal gevallen van letsel en het aantal ongevallen in onze fabrieken en kantoren omlaag brengen.
ONZE PRESTATIES

In 2015 hebben we ons eerste mensenrechtenverslag (Human Rights Report) gepubliceerd en hebben we voortdurend gewerkt aan vergroting van de bewustwording, intern en extern, evenals aan het opbouwen van capaciteit in onze uitgebreide toeleveringsketen. We hebben ons beleid voor verantwoorde inkoop (Responsible Sourcing Policy) verder doorgevoerd en in 2015 vond 54% van onze inkoopuitgaven plaats via leveranciers die voldoen aan de verplichte vereisten ervan. We hebben ook een kader voor eerlijke beloning (Framework for Fair Compensation) opgesteld.

We hebben een nieuw kader voor geestelijk welzijn van medewerkers ingevoerd. Deels door een groter aantal incidenten tijdens het reizen is onze prestatie op het gebied van veiligheid in 2015 iets gedaald. We hebben ons beleid voor veilig reizen aangescherpt door het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het rijden te verbieden.

ONS PERSPECTIEF

In 2015 hebben we de Unilever Responsible Sourcing Audit (URSA) gelanceerd, ons eerste Human Rights Report gepubliceerd en zijn we begonnen met het in kaart brengen van de risico's voor de mensenrechten in landen waar we onze belangrijkste grondstoffen betrekken. Daarnaast hebben we ons beleidskader verder aangescherpt door het creëren van nieuwe beleidsdocumenten, zoals onze Responsible Business Partner Policy, en hebben we een Framework for Fair Compensation opgesteld.

We zijn doorgegaan met vergroten van de bewustwording en het opbouwen van capaciteit met betrekking tot mensenrechtenkwesties. We pakken systemisch misbruik van mensenrechten bij de wortel aan via multi-stakeholderinitiatieven, zoals de Global Agenda Council on Human Rights van het World Economic Forum en het Consumer Goods Forum. We blijven ons concentreren op klachtenmechanismen, zowel binnen onze activiteiten als in onze uitgebreide toeleveringsketen, omdat we van mening zijn dat deze essentieel zijn om zeker te stellen dat mensenrechten worden gerespecteerd en gestimuleerd.

In 2015 hebben we de twee jaar durende invoering van de Lamplighter-module voor geestelijk welzijn afgerond. Lamplighter is ons gezondheidsprogramma voor medewerkers; geestelijke gezondheid is een van de drie belangrijkste gezondheidsrisico’s die we binnen ons bedrijf hebben gesignaleerd.

Helaas zien we een dip in onze resultaten op het gebied van veiligheid in 2015, en we werken er hard aan om in 2016 onze ‘Vision Zero’-strategie te versterken, dat wil zeggen: nul dodelijke ongevallen, gevallen van letsel, ongelukken met een motorvoertuig, procesincidenten en tolerantie van onveilig gedrag en onveilige werkwijzen. Omdat we hebben geconstateerd dat incidenten tijdens het reizen extra aandacht verdienen, hebben we in juli 2015 wereldwijd een verbod ingesteld op het gebruik van een mobiele telefoon (ook handsfree) tijdens het rijden voor de zaak.

 • Bereikt: 3
 • Op koers: 4
 • Niet op koers: 0
 • %% van doel behaald: 0

Onze doelen

Zie Independent Assurance (EN) voor meer informatie over ons borgingsprogramma in het Unilever Sustainable Living Plan.

DE VN PRINCIPES VOOR MENSENRECHTEN EN BEDRIJVEN IMPLEMENTEREN

We zullen de VN Principes voor Mensenrechten en Bedrijven [UN Guiding Principles on Business and Human Rights] implementeren in onze activiteiten en publiekelijk over de voortgang rapporteren.

Nieuwe doelstelling 2014

In juni 2015 hebben we ons eerste mensenrechtenverslag gepubliceerd.

ONS PERSPECTIEF

We waren een van de eerste bedrijven die het UN Guiding Principles Reporting Framework heeft overgenomen en het allereerste bedrijf dat het uitgebreid gebruikt. Ons verslag beschrijft hoe wij in zijn totaliteit met mensenrechten omgaan, ons beleid en onze procedures en prioriteiten voor de toekomst

100% VAN ONZE INKOOPUITGAVEN BESTEDEN IN OVEREENSTEMMING MET ONS BELEID VOOR VERANTWOORDE INKOOP

We zullen 100% van onze inkoopuitgaven besteden bij leveranciers die zich inzetten voor het bevorderen van fundamentele mensenrechten, zoals weergegeven in onze Responsible Sourcing Policy.

Nieuwe doelstelling 2014

In 2015 werd 54% van onze inkoopuitgaven besteed bij leveranciers die voldoen aan de vereisten van onze Responsible Sourcing Policy.

ONS PERSPECTIEF

In 2015 hebben we ons beleid om grondstoffen te betrekken uit verantwoorde bronnen (Responsible Sourcing Policy, RSP) verder doorgevoerd. De gefaseerde aanpak hiervan startte met het op één lijn brengen van 1.000 strategisch belangrijke leveranciers met de vereisten van het RSP. 54% van onze inkoopuitgaven werd besteed bij leveranciers die aan deze vereisten voldoen.

EEN KADER OPSTELLEN VOOR EERLIJKE BELONING

 • We zullen een kader opstellen voor eerlijke beloning, te beginnen met een analyse in 180 landen tegen 2015.

We zullen samenwerken met externe organisaties, waaronder onze sociale partners, en verwijzen naar benaderingen zoals methodieken voor menswaardige lonen.

Nieuwe doelstelling 2014

In 2015 hebben we een Framework for Fair Compensation opgesteld. We hebben ook een contract afgesloten met een externe autoriteit, het Fair Wage Network, om te zorgen voor een wereldwijde database van relevante benchmarkgegevens voor menswaardige lonen in alle landen waar we actief zijn. Zo konden we de minimumlonen voor niet-managementmedewerkers vergelijken met relevante benchmarks voor menswaardige lonen.

ONS PERSPECTIEF

Met ons Framework for Fair Compensation kan Unilever gestructureerd vastleggen hoe de diverse elementen van onze vergoedingspakketten een eerlijke beloning voor medewerkers opleveren.

We hebben een contract afgesloten met een externe autoriteit, het Fair Wage Network, om te zorgen voor een wereldwijde database van relevante benchmarkgegevens voor menswaardige lonen in alle landen waar we medewerkers in dienst hebben (111 landen in 2015). Hiermee beschikken we over een permanent systeem en een methodiek om de beloningen van onze medewerkers te vergelijken met relevante benchmarks voor menswaardige lonen.

Met deze database van Fair Wage Network hebben we ook voor het eerst het vaste inkomen van onze laagstbetaalde medewerkers wereldwijd vergeleken met relevante benchmarks voor menswaardige lonen. Deze vergelijking betrof onze medewerkers in Worklevel 1 (d.w.z. de niet-managementmedewerkers).

GEZONDHEID, VOEDING EN WELZIJN VAN ONZE MEDEWERKERS VERBETEREN

Ons personeelsprogramma Lamplighter richt zich op verbetering van de voeding, fitheid en mentale veerkracht van onze medewerkers. Tegen 2010 was het programma al in 30 landen gelanceerd en had het 35.000 mensen bereikt.

 • In 2011 was het ons streven Lamplighter uit te breiden naar nog eens acht landen. Tussen 2012 en 2015 zullen we Lamplighter in nog eens 30 nieuwe landen doorvoeren. Voor de langere termijn is het ons doel het programma uit te breiden naar alle landen waar wij met meer dan 100 medewerkers actief zijn.
Nieuwe doelstelling 2014
 • Wereldwijd zullen we een kader voor geestelijk welzijn invoeren.

Ons programma Lamplighter had tegen 2014 91.000 medewerkers bereikt in 70 landen. In 2015 werden 80.000 medewerkers in 70 landen bereikt.

In 2015 hebben we de twee jaar durende invoering van onze nieuwe module voor geestelijk welzijn afgerond en hebben we wereldwijd een stuurgroep ingesteld om de voortgang te bewaken.

ONS PERSPECTIEF

Lamplighter, ons gezondheidsprogramma voor medewerkers, richt zich met name op de drie belangrijkste gezondheidsrisico's binnen ons bedrijf: geestelijk welzijn, levensstijlfactoren (zoals beweging, voeding, roken, overgewicht) en ergonomische factoren (zoals RSI).

Lamplighter helpt de gezondheid van medewerkers te beschermen, productiviteit te verbeteren en kosten te verlagen. In 2014 werden 91.000 medewerkers in 70 landen bereikt, waarmee ons doel om 68 landen te bereiken een jaar eerder dan gepland werd behaald. In 2015 werden 80.000 medewerkers ingeschreven voor het programma (dit cijfer fluctueert van jaar tot jaar omdat niet elke medewerker ieder jaar wordt meegenomen).

In 2015 hebben we de module voor geestelijk welzijn van Lamplighter gelanceerd. Het programma helpt mensen vat te krijgen op stress en geeft praktisch advies over hoe ze zich kunnen focussen en mindfulnesstechnieken kunnen toepassen om zich sterker en zekerder te voelen en wendbaarder te zijn. De module draagt bij aan wat we 'holistisch welzijn' noemen en stelt mensen in staat zich bewust te worden van hun potentieel, zodat ze op het werk en thuis een positieve inbreng kunnen hebben.

LETSEL EN ONGEVALLEN OP DE WERKVLOER TERUGDRINGEN

Ons doel is: geen enkel geval van letsel op de werkvloer. Tegen 2020 zullen we het totale aantal geregistreerde ongevallen in onze fabrieken en kantoren terugdringen met 50% ten opzichte van 2008.

Tegen eind 2013 was het totale aantal geregistreerde ongevallen meer dan 50% gedaald, van 2,10 ongevallen per 1 miljoen gewerkte uren in 2008 naar 1,03†. Daarmee hebben we onze doelstelling zeven jaar eerder behaald dan gepland. In 2015 is dit aantal echter gestegen naar 1,12† ongevallen per miljoen gewerkte uren.

ONS PERSPECTIEF

Het totale aantal geregistreerde ongevallen is gestegen tot 1,12 ongevallen per 1 miljoen gewerkte uren (meting van oktober 2014-september 2015), wat een achteruitgang betekent ten opzichte van ons eerder behaalde doel in 2013 en 2014.

De drie belangrijkste redenen hiervoor waren: incidenten tijdens het reizen, wat na de introductie van onze wereldwijde standaard voor Veilig Reizen een aandachtspunt blijft, onze acquisitie van nieuwe bedrijven met een andere veiligheidscultuur, en een omvangrijk transformatieproject waarbij vestigingen in de Verenigde Staten werden gesloten.

We nemen deze terugval zeer serieus en we werken er hard aan om in 2016 onze ‘Vision Zero’-strategie te versterken, dat wil zeggen: nul dodelijke ongevallen, gevallen van letsel, ongelukken met een motorvoertuig, procesincidenten en tolerantie van onveilig gedrag en onveilige werkwijzen. Omdat we hebben geconstateerd dat incidenten tijdens het reizen extra aandacht verdienen, hebben we in juli 2015 wereldwijd een verbod ingesteld op het gebruik van een mobiele telefoon (ook handsfree ) tijdens het rijden voor de zaak.

† Onafhankelijk vastgesteld door PwC

Key

 • Bereikt
 • Op koers
 • Niet op koers
 • van doel behaald
Terug naar top