Het Unilever Sustainable Living Plan voor

Afval en verpakkingsmateriaal

We kopen elk jaar meer dan 2 miljoen ton aan verpakkingsmateriaal.

Man recyclet zijn huishoudelijke afval

Een toenemende schaarste aan hulpbronnen betekent dat het urgenter is dan ooit om efficiënt om te gaan met verpakkingsmateriaal en om oplossingen te vinden voor afval 'na consumentengebruik'. We kijken voortdurend naar nieuwe manieren om verpakkingen en afval te verminderen, hergebruiken, recyclen en herwinnen, op weg naar ons uiteindelijke doel: een bedrijf zonder afval worden. 

De businesscase is helder. Minder afval zorgt voor meer efficiency en minder kosten. Hergebruik van materialen verlengt hun levensduur, zodat de kostbare hulpbronnen van de aarde minder hoeven te worden gebruikt. Recycling biedt ons de kans waardevolle materialen die anders zouden worden weggegooid een nieuwe bestemming te geven. Hoe minder verpakkingsmaterialen we gebruiken en hoe meer we hergebruiken, recyclen en herwinnen, des te groter de besparingen zullen zijn op materiaal, energie, transport en afvalverwerking. Hoe meer we ‘circulair’ kunnen ontwerpen, des te meer waarde we voor ons bedrijf en voor anderen kunnen creëren.

Doelen en prestaties

We hebben een ambitieuze toezegging gedaan om het afval dat gepaard gaat met de afvoer van onze producten te halveren.

AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL

Onze toezegging

Tegen 2020 de hoeveelheid afval halveren die gepaard gaat met de afvoer van onze producten.1

ONZE PRESTATIES
In 2015 is onze afvalimpact met 29% afgenomen sinds 2010.
ONS PERSPECTIEF

We zijn al meer dan halverwege op weg naar onze toezegging voor 2020 om afval dat gepaard gaat met de afvoer van onze producten te verminderen. Onze totale voetafdruk per consumentengebruikseenheid is gedaald met 29%† sinds 2010.

Deze afname hebben we bereikt door een combinatie van desinvesteringen, hogere recyclingpercentages en onze innovatieprojecten. We gaan door met het testen en inzetten van nieuwe technologieën en ultramoderne technieken om meer lichtgewicht verpakkingsmateriaal te produceren. Zo heeft bijvoorbeeld het vercommercialiseren van de MuCellTM-giettechniek ons in staat gesteld de hoeveelheid plastic in flessen tot 15% te verlagen ten opzichte van de vorige fles.

Verbeteringen in de infrastructuur voor recycling en herwinning hebben ook bijgedragen aan dit resultaat. We werken samen met anderen, ook via samenwerkingsverbanden binnen de branche, om de ontwikkeling van een infrastructuur voor recycling en herwinning te stimuleren, in het bijzonder voor materiaal dat lastiger te recyclen is, zoals sachets in ontwikkelingslanden. 

Een goed voorbeeld van het stimuleren van de ontwikkeling van een infrastructuur voor recycling en herwinning is ons Community Waste Bank Programme in Indonesië, waar bijna geen infrastructuur is voor het herwinnen van huishoudelijk verpakkingsmateriaal. In 2015 hebben we dit programma verder ontwikkeld en werd meer dan 3.500 ton aan huishoudelijk verpakkingsafval verzameld door lokale gemeenschappen.

We maken grote vorderingen ten aanzien van onze toezeggingen op gebieden waar we directe invloed op hebben, zoals productontwerp en het verminderen van afval in onze eigen processen. In 2015 hebben we onze strategie voor verpakkingsafval opnieuw onder de loep genomen, bekeken wat we tot nu toe hebben bereikt en vastgesteld op welke gebieden we nog meer kunnen doen om te komen tot ons doel: halvering van het afval dat gepaard gaat met de afvoer van onze producten. 

Als gevolg van onze aangescherpte strategie hebben we toegezegd meer gerecycled plastic in onze verpakkingen te zullen gebruiken. De doelstelling voor hergebruik van verpakkingsmateriaal is niet langer in ons Plan opgenomen, omdat we de vorderingen zullen rapporteren als onderdeel van ons halveringsdoel in plaats van apart.2

Wat betreft het gebied buiten onze directe invloed constateren we dat de grote uitdaging ten aanzien van afval ‘na consumentengebruik’ zit in het stimuleren van consumenten om te recyclen, en in het zorgen voor de juiste infrastructuur om zeker te stellen dat materiaal wordt herwonnen en hergebruikt.

1 Onze milieudoelstellingen worden weergegeven ten opzichte van een basisniveau van 2010, zoals herberekend in december 2015, en worden uitgedrukt 'per consumentengebruikseenheid'. Dit betekent een eenmalig gebruik of één eenheid of portie van een product.

2BKG verminderen tijdens wassen en douchen, concentratie en volumevermindering van producten, en lagere wastemperaturen/juiste dosering van wasmiddelen.

 • Bereikt: 3
 • Op koers: 6
 • Niet op koers: 0
 • %% van doel behaald: 3

Onze doelen

Zie Independent Assurance (EN) voor meer informatie over ons borgingsprogramma in het Unilever Sustainable Living Plan.

AFVAL DOOR ONZE PRODUCTIE VERMINDEREN

 • Tegen 2020 zal de totale hoeveelheid afval voor de vuilstort op of onder het niveau van 2008 liggen ondanks aanzienlijk hogere productievolumes.
Dit betekent een reductie van ongeveer 40% per ton productie.

In vergelijking met een basisniveau van 1995 vertegenwoordigt dit een vermindering van 80% per ton productie en een absolute vermindering van 70%.

 • Tegen 2015 zullen alle productievestigingen erin slagen geen niet-gevaarlijk afval meer af te voeren naar de vuilstort.
 • Alle nieuw gebouwde fabrieken zullen ernaar streven minder dan de helft afval te genereren ten opzichte van de fabrieken in ons basisniveau van 2008.

We hebben ons doel behaald in 2012 met 76.000 ton minder afval dan in 2008, een afname van 51% per ton productie.

In 2015 hebben we in totaal 146.000† ton minder afval afgevoerd dan in 2008, een afname van 97%† per ton productie.

In vergelijking met 1995 staat dit voor een absolute afname van 99%.

Eind 2014 zijn we erin geslaagd in al onze productievestigingen wereldwijd geen niet-gevaarlijk afval meer af te voeren naar de vuilstort. In 2015 hebben we 0,14% van ons basisniveau van 2008 aan niet-gevaarlijk afval afgevoerd naar de vuilstort vanuit acht van onze vestigingen. Dit werd zo snel mogelijk in datzelfde jaar gecorrigeerd.*

In 2015 zijn in China, Zuid-Afrika, de Verenigde Staten en Indonesië nieuwe fabrieken gestart met de productie. Zodra ze volledig operationeel zijn streeft elk van deze fabrieken ernaar minder dan de helft afval te genereren ten opzichte van de fabrieken in een representatief basisniveau van 2008.

ONS PERSPECTIEF

We hebben ons doel om de totale hoeveelheid productieafval te verminderen bereikt in 2012, dat is acht jaar vóór op schema. Daarom hebben we in 2012 een nieuwe doelstelling geïntroduceerd: tegen 2015 geen niet-gevaarlijk afval van productievestigingen meer naar de vuilstort afvoeren.

Eind 2014 had ons wereldwijde fabrieksnetwerk van meer dan 240 fabrieken in 67 landen deze doelstelling gehaald. Wij geloven dat dit een unicum is voor een bedrijf van onze omvang in onze branche. In aansluiting op het behalen van dit doel een jaar voor op schema, lag onze focus voor 2015 op het handhaven ervan.

In 2015 hebben acht vestigingen echter toch nog een kleine hoeveelheid niet-gevaarlijk afval naar de vuilstort afgevoerd. We nemen elke terugval heel serieus en dit werd zo snel mogelijk gedurende het jaar gecorrigeerd. We zijn vol vertrouwen dat onze prestatie nog steeds toonaangevend is in onze bedrijfstak en we hanteren robuuste procedures om eventuele problemen te signaleren, zodat een herstelactie snel kan plaatsvinden.

Door dit model van ‘nul afval’ door te trekken naar andere delen van ons bedrijf, brachten tegen februari 2016 nog eens bijna 400 andere vestigingen (niet gericht op productie) geen niet-gevaarlijk afval meer naar de vuilstort.

Onafhankelijk vastgesteld door PwC

* We streven naar handhaving van ons bereikte doel om geen niet-gevaarlijk afval meer naar de vuilstort te brengen in alle productievestigingen wereldwijd. Er kunnen zich echter incidenten voordoen, waarbij kleine hoeveelheden niet-gevaarlijk afval abusievelijk toch naar de vuilstort worden afgevoerd. We beschouwen de doelstelling van ‘nul afval’ behaald als binnen een periode van 12 maanden minder dan 0,5% van het niet-gevaarlijke afval naar de vuilstort wordt afgevoerd.

VERPAKKINGSMATERIAAL VERMINDEREN

Tegen 2020 zullen we het gewicht van ons verpakkingsmateriaal met een derde verminderen door:

 • Te werken aan lichtgewicht materialen
 • Structuur- en materiaalontwerp te optimaliseren
 • Geconcentreerde versies van producten te ontwikkelen
 • Overbodig verpakkingsmateriaal te elimineren

In 2015 is het gewicht per consumentengebruikseenheid met 17% gedaald in vergelijking met 2010.

ONS PERSPECTIEF

Onze resultaten tonen aan dat onze inspanningen van de afgelopen jaren om verpakkingsmateriaal te verminderen door innovaties, materialen lichter te maken en andere materialen te gebruiken nu zichtbaar worden. De resultaten zijn ook beïnvloed door het effect van acquisities en desinvesteringen.

Vercommercialisering van de MuCellTM-giettechiek heeft ons in staat gesteld de hoeveelheid plastic in flessen tot 15% te verlagen ten opzichte van de vorige fles. We schatten dat dit zal resulteren in een aanzienlijke verlaging van de hoeveelheid plastic die wij gebruiken zodra dit ook wordt toegepast op andere producten. 

Andere voorbeelden van initiatieven voor minder verpakkingsmateriaal zijn onder meer de overschakeling op een nieuwe verpakking voor Surf-wasmiddelen, van karton naar flexibele zakken, voor ons assortiment van 500 gram en 1 kilo; de lancering van onze ‘compressed’ spuitbussen, waardoor we nu 25% minder aluminium gebruiken voor de spuitbussen; en een slimme toepassing van ontwerpstrategie en technologie waardoor we de polyethyleenlaag in veel van onze sachets dunner hebben kunnen maken.

VERPAKKINGSMATERIAAL RECYCLEN

 • In samenwerking met de industrie, overheden en ngo's willen wij de recycling- en herwinningspercentages in onze 14 belangrijkste landen gemiddeld met 5% verhogen tegen 2015 en met 15% tegen 2020. Voor sommige betekent dit een verdubbeling of zelfs verdrievoudiging van de huidige recyclingpercentages. Wij zullen het consumenten gemakkelijker maken om onze verpakkingen te recyclen, door materialen te gebruiken die het best aansluiten op de beschikbare verwerkingsfaciliteiten voor afvalproducten in hun land.
 • Tegen 2025 zullen we de hoeveelheid gerecycled plastic in onze verpakkingen hebben verhoogd tot 25%. Dit zal werken als een katalysator voor het verhogen van recyclingpercentages.

(Doelstelling bijgewerkt in 2016)

6% toename in recycling- en herwinningspercentages in 2015 ten opzichte van de gemiddelde Recycling and Recovery Index (Recycling- en herwinningsindex, RRI) voor 2010, gemiddeld voor onze 14 belangrijkste landen.

Ongeveer 4.900 ton materiaal dat is gerecycled ‘na consumentengebruik’ verwerkt in onze verpakkingen van hard plastic in 2015.

ONS PERSPECTIEF

Recycling en herwinning zijn de meest uitdagende van al onze doelstellingen, omdat deze buiten onze directe controle vallen. We zijn dus afhankelijk van openbaar beleid, infrastructuur en de medewerking van de consument. Om deze agenda te blijven pushen, richten we ons op vier gebieden: beleid, infrastructurele ontwikkeling, technologische vooruitgang en consumentengedragsverandering.

Ondanks deze problematiek hebben we toch een verbetering gezien in ons recyclingpercentage. De hoeveelheid gerecyclede of herwonnen materialen is over de periode 2014-2015 met 6% gestegen in vergelijking met ons basisniveau van 2010.

Wij geloven dat onze betrokkenheid bij samenwerkingen binnen de branche en onze continue steun aan programma’s voor consumentenvoorlichting bijdraagt aan het vasthouden van het momentum. Zo is door ons partnership met het programma Metal Matters, in samenwerking met de British Aerosol Manufacturers' Association, Alupro en anderen, het aantal lokale overheden in het Verenigd Koninkrijk dat spuitbussen inzamelt voor recycling gegroeid van 67% in 2012 naar meer dan 90% in 2015. In Indonesië hebben we in 2015 ons Community Waste Bank Programme verder ontwikkeld door samen te werken met plaatselijke gemeentebesturen.

AFVAL DOOR SACHETS AANPAKKEN

Onze doelstelling is om tegen 2015 een duurzaam bedrijfsmodel te hebben ontwikkeld en geïmplementeerd voor de verwerking van onze afvalstromen van sachets.

66 We blijven de mogelijkheden van nieuwe technologieën onderzoeken in zowel ontwikkelde als ontwikkelingsmarkten. De vooruitgang is echter trager dan we oorspronkelijk hadden verwacht.

ONS PERSPECTIEF

Het is ons doel een gesloten kringloopsysteem voor sachetafval te ontwikkelen. Zo kunnen we consumenten met een laag inkomen de betaalbare prijs en het gemak van sachets blijven bieden, en tegelijkertijd de milieuproblemen aanpakken die samenhangen met het gebruik ervan, zoals zwerfafval en recyclebaarheid.

In India hebben we bewezen dat sachetafval met behulp van pyrolyse-technologie kan worden omgezet in een industriële brandstof. Pyrolyse is echter nog geen gevestigde technologie en heeft verschillende beperkingen, dus vorderen we langzamer dan verwacht. Een van de beperkingen wordt gevormd door de kosten van inzameling en verwerking van sachets ten opzichte van de waarde van het outputproduct. We zijn daarom sinds 2011 bezig met een pilotproject voor een nieuwe technologie waarvan wij denken dat die eraan kan bijdragen dit zakelijk gezien haalbaar te maken.

In 2015 hebben we grootschalige proeven afgerond en apparatuur besteld voor de bouw van een proeffabriek in Indonesië om de commerciële haalbaarheid van deze technologie aan te tonen. Als dat gebeurd is, zitten we op ongeveer twee derde van onze doelstelling.

PVC ELIMINEREN

Wij zullen tegen 2012 alle pvc (polyvinylchloride) uit ons verpakkingsmateriaal verwijderen (overal waar technische oplossingen beschikbaar zijn).

99 99 Eind 2012 was 99% van alle pvc verwijderd uit ons assortiment.

ONS PERSPECTIEF

We hebben zeer goede vooruitgang geboekt met het verwijderen van pvc uit ons verpakkingsmateriaal, ook wat betreft producten die we de afgelopen jaren via acquisities hebben verworven.

We hanteren een robuust systeem om ervoor te zorgen dat al het pvc dat binnenkomt via acquisities snel wordt aangepakt. Als er geen haalbare vervangingsopties zijn, zoals het pvc dat wordt gebruikt in de afdichtingen van metalen deksels, werken we samen met leveranciers om een geschikte technologie te ontwikkelen om dit materiaal te vervangen. De ontwikkeling van oplossingen voor het vervangen van pvc kan vele jaren duren, omdat een oplossing moet voldoen aan functionele eisen op het gebied van productie, afvullen en consumentengebruik.

KANTOORAFVAL TERUGDRINGEN

In onze 21 belangrijkste landen zal tegen 2015 ten minste 90% van ons kantoorafval worden hergebruikt, gerecycled of herwonnen en zullen wij tegen 2017 geen afval meer naar de vuilstort brengen.

Tegen 2015 zullen wij het papierverbruik omlaag brengen met 30% per persoon in onze 21 belangrijkste landen.

Tegen 2015 zullen wij geen papier meer gebruiken bij onze facturering, goederenontvangst, inkooporderprocessen, financiële rapportage en onkostendeclaraties van medewerkers, waar dat wettelijk toegestaan en technisch mogelijk is.

In 2015 werd 93% van ons kantoorafval hergebruikt, gerecycled of herwonnen.

We hebben ons doel in 2013 behaald, omdat toen de hoeveelheid verbruikt papier per gebruiker 37% lager was dan in 2010. In 2015 bereikten we een verlaging van 55% ten opzichte van het basisniveau van 2010.

73 73% van onze relevante Business and Finance Services processen wordt elektronisch uitgevoerd.

ONS PERSPECTIEF

Tegen 2015 hadden alle relevante vestigingen in onze 21 belangrijkste landen bereikt dat er geen afval meer naar de vuilstort werd afgevoerd of waren er plannen om dat te realiseren. We liggen op koers om onze doelstelling voor 2017 te halen. We hebben onze inspanningen om afval te verminderen uitgebreid tot andere locaties buiten de 21 belangrijkste landen en nog eens 44 vestigingen brengen nu geen afval meer naar de vuilstort. We zijn van plan in 2016 de plannen te versnellen om ook bij andere niet-producerende vestigingen geen afval meer naar de vuilstort te brengen.

Papierverbruik per gebruiker is nu 55% lager dan ons basisniveau van 2010 in onze 21 belangrijkste landen en we blijven eraan werken om dit verder omlaag te brengen.

Hoewel we nu op een percentage van 73% zitten, vergeleken met 69% in 2014, vorderde het verwijderen van papier uit onze Business and Finance-systemen trager dan verwacht. Dit was vooral te wijten aan het feit dat in een aantal landen geen elektronische facturering is toegestaan en aan de terughoudendheid bij sommige leveranciers om elektronische facturering te accepteren in plaats van papieren facturen.

Key

 • Bereikt
 • Op koers
 • Niet op koers
 • van doel behaald
Terug naar top