Doorgaan naar Inhoud

Hoe we de gezondheid van onze planeet zullen verbeteren

Gepubliceerd:

Vandaag lanceren we een reeks ambitieuze nieuwe beloftes en maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, de natuur te beschermen en herstellen, en om hulpbronnen te behouden voor toekomstige generaties.

Forest river

Vijf maanden geleden hadden de meeste mensen nog nooit van COVID-19 gehoord. Van de ene op de andere dag bijna, was alle aandacht gericht op deze onzichtbare maar dodelijke ziekte. En terecht. Er stonden – staan – levens op het spel.

Daardoor verschoof de focus van een veel grotere en aldoor aanwezige bedreiging voor mens en planeet: het klimaat en de natuurcrisis.

En daarom moeten we allemaal onze inspanningen vergroten. Want, hoewel we de tijd niet aan onze zijde hebben, er is wel een mogelijkheid om te handelen.

En daarom kondigen wij vandaag een nieuw stel maatregelen en beloftes aan die zijn opgezet om de gezondheid van de planeet te verbeteren:

Feature image - How we will improve the health of our planet

Photo by Unilever employee, Ina Blatt

We zijn nog gedurfder en kunnen dus nog verder gaan

We krijgen erkenning voor het stellen van ambitieuze plannen. Vorige maand hebben we het tienjarige bestaan van ons ‘Sustainable Living Plan’ (plan voor duurzaam leven) gevierd. Van dit plan hebben we heel veel geleerd over wat wel en niet werkt.

En vorig jaar hebben we gewaagde doelstellingen aangekondigd om plastic in de circulaire economie te behouden, waar het wordt hergebruikt, gerecycled of gecomposteerd, en om te voorkomen dat het ooit in het milieu belandt.

Onze nieuwe beloftes zijn de volgende stap. En ze gaan verder dan ooit tevoren.

“Terwijl de wereld de verwoestende gevolgen van de COVID-19-pandemie het hoofd biedt en worstelt met ernstige problemen op het vlak van ongelijkheid”, vertelt Unilever-CEO Alan Jope, “kunnen we onszelf niet laten vergeten dat de klimaatcrisis ook nog steeds een bedreiging vormt voor ons allen. Klimaatverandering, aantasting van de natuur, de afname van de biodiversiteit, waterschaarste; al deze kwesties staan met elkaar in verband, en we moeten ze allemaal tegelijkertijd aanpakken.”

“Daarmee moeten we erkennen dat de klimaatcrisis niet alleen een ecologische noodgeval is, maar dat het ook een enorme impact heeft op onze levens en ons levensonderhoud. Wij hebben daarom een verantwoordelijkheid te helpen de crisis het hoofd te bieden: als bedrijf en door middel van directe acties van onze merken.”

De klimaatuitdaging aangaan

Onze bestaande op wetenschap gebaseerde doelstellingen blijven behouden. Dat wil zeggen dat er in 2030 geen koolstofuitstoot meer zal zijn bij onze eigen activiteiten, en dat de broeikasgasafdruk van onze producten binnen hun waardeketen gehalveerd zal zijn.

Gezien de omvang van de klimaatcrisis doen we nog een extra belofte: een netto hoeveelheid van nul emissies van al onze producten tegen 2039 – van het inwinnen van de materialen tot het verkooppunt. Dat is 11 jaar eerder dan de deadline van 2050 van het Verdrag van Parijs.

Het bereiken van deze vooruitstrevende decarbonisatiedoelstelling vereist ook een bepaalde mate van transparantie binnen de waardeketen die er momenteel nog niet is. Tijdens onze reis naar klimaatneutraliteit is het onze ambitie om de koolstofvoetafdruk van ieder product dat we verkopen te communiceren.

Photo by Unilever employee, Beatriz Slikta

Waken over onze bossen

Om de klimaatcrisis effectief aan te pakken, moeten we ook onze koolstofrijke ecosystemen, zoals bossen, veengebieden en tropische regenwouden, beschermen; deze zijn namelijk essentieel bij het behalen van de doelstellingen van het Verdrag van Parijs.

Wij zijn al meer dan een decennium de koplopende industrie als het gaat over praktijken op het gebied van duurzame grondstofwinning, en onze bosgerelateerde grondstoffen hebben het certificaat van duurzaam gewonnen grondstoffen in overeenstemming met wereldwijd erkende normen.

Wij zijn echter van mening dat we onszelf moeten uitdagen de lat nog hoger te leggen als we een einde willen maken aan ontbossing. En we hebben onszelf toegelegd op het bereiken van een ontbossingsvrije toeleverketen in 2023.

We zullen ook samenwerken met de branche, ngo's en overheden om andere belangrijke gebieden te beschermen met een hoge conserveringswaarde en hoge koolstofvoorraden – gebieden waarin koolstof wordt onttrokken aan de atmosfeer en wordt opgeslagen – die worden bedreigd door omvorming tot landbouwgrond. Zonder bescherming bestaat er een mogelijkheid op een verwoestende impact op natuurlijke leefomgevingen.

Photo by Unilever employee, Attaporn Somboon

Natuur herstellen

We zijn ook van plan de natuur te helpen herstellen en de natuurlijke hulpbronnen te behouden voor toekomstige generaties.

De vele jaren die we hebben gewerkt met de hoogste normen op het gebied van duurzame landbouw hebben geholpen bossen en biodiversiteit te beschermen, bodemuitputting te stabiliseren en de waterkwaliteit te behouden. Het is echter niet voldoende om alleen te beschermen en behouden. We moeten ook regeneratieve landbouwpraktijken stimuleren met een nadruk op het herstellen van de gezondheid van de grond, waterconservatie en toegang tot water, het actief vergroten van de lokale biodiversiteit en het herstellen van bossen en andere landschappen die belangrijk zijn als het om koolstof gaat.

Om dit te bereiken, zullen we een nieuwe generatie boeren en kleinschalige boerenbedrijven die zich inzetten voor het beschermen en herstellen van de omgeving van hun boerderij hiervoor de middelen bieden.

Initiatieven die we zullen aansturen zijn onder andere het verkrijgen van wettelijke grondeigendomsrechten, agronomische opleidingsprogramma's, toegang tot financiële middelen en financiële inclusie en de ontwikkeling van herstelpraktijken. Deze geïntegreerde aanpak zal de levensstandaard van kleine boeren verbeteren.

We introduceren ook een ‘Regenerative Agriculture Code’ (code voor regeneratieve landbouw) voor al onze leveranciers. Hierin wordt informatie opgenomen over agrarische praktijken die helpen bij het wederopbouwen van essentiële hulpbronnen: grond, water en biodiversiteit. Net als eerder met onze ‘Sustainable Agriculture Code’ (code voor duurzame landbouw), zullen we deze code beschikbaar stellen aan elke organisatie die hem nuttig vindt – met als doel verandering in de gehele branche te stimuleren.

Photo by Unilever employee, Per-Alexander Charwat

Water beschermen en behouden

Als onderdeel van onze ambitie om de natuur te beschermen en herstellen, zullen we onze inspanningen om water te behouden, vergroten. Al 40% van de wereldbevolking ondervindt de invloed van een tekort aan water en meer dan 2,1 miljard mensen drinkt onveilig drinkwater. De waterbescherming blijft achteruit gaan nu de impact van de klimaatverandering merkbaar is in de waterkwaliteit en in de beschikbaarheid ervan wereldwijd.

We zullen vóór 2030 programma's voor water-rentmeesterschap voor de lokale gemeenschappen invoeren op 100 locaties in gebieden met waterschaarste. Hiervoor zullen we gebruikmaken van wat we hebben geleerd van het Prabhat-programma in India, waarbij gegarandeerd wordt dat mensen in en rond onze vestigingen altijd toegang zullen hebben tot water als de klimaatcrisis echt toeslaat.

Het programma gaat uit van een gemeenschapsbrede aanpak voor watermanagement en heeft als doel om niet alleen de boeren in het teeltseizoen te helpen, maar ook gehoor te geven aan de menselijke basisbehoefte van eenvoudige toegang tot veilig en schoon water.

We zullen ons tevens aansluiten bij de 2030 Water Resources Group, opgericht door de Wereldbank, om bij te dragen aan transformatieve verandering en het bouwen van veerkracht wat betreft watermanagement in belangrijke gebieden met waterschaarste, zoals India, Brazilië, Zuid-Afrika, Vietnam en Indonesië.

Photo by Unilever employee, Amrutash Nanda P

Maatregelen versnellen met een nieuw Climate & Nature Fund

Om de maatregelen te versnellen, zullen onze merken gezamenlijk 1 miljard euro investeren in een nieuw ‘Climate & Nature Fund’ (fonds voor klimaat en natuur), dat de komende tien jaar zal worden gebruikt voor initiatieven om de gezondheid van de planeet te beschermen en verbeteren. Dit kan projecten omvatten om landschappen te herstellen, koolstofemissies te beperken of om bossen opnieuw aan te planten en de leefomgevingen van flora en fauna te herstellen.

Hierbij zal worden voortgebouwd op het geweldige werk dat we al doen. Bijvoorbeeld, Ben & Jerry vermindert de uitstoot van broeikasgassen van melkveebedrijven, Seventh Generation pleit voor schone energie voor iedereen en Knorr ondersteunt boeren om duurzamer voedsel te verbouwen.

“Onze gezamenlijke verantwoordelijkheid bij het aanpakken van de klimaatcrisis is om te zorgen voor een absolute afname van de uitstoot van broeikasgassen, ons niet eenvoudig richten op neutraliteit – en we beschikken over de omvang en wilskracht om dit voor elkaar te krijgen”, legt Marc Engel, Chief Supply Chain Officer bij Unilever, uit. “Maar het is niet genoeg. Als we ver in de toekomst een gezonde planeet willen hebben, moeten we ook op onze natuur passen: bossen, bodemdiversiteit en waterecosystemen.”

“In de meeste delen van de wereld is het economisch en sociaal betrekken van boeren en eigenaars van kleine boerenbedrijven bij duurzame landbouwproductie de belangrijkste drijfveer voor verandering bij het stoppen van ontbossing, het herstellen van bossen en het helpen herstellen van de natuur. Zij zijn uiteindelijk de rentmeesters van die grond. We moeten daarom een nieuwe generatie boeren en eigenaars van kleine boerenbedrijven middelen bieden en met hen samenwerken om een stap te kunnen zetten in de richting van natuurherstel.”

Rise for Climate march in San Francisco

De planeet weer gezond maken

De wereldwijde reactie op COVID-19 heeft ons een voorproefje gegeven van hoe fundamentele transformaties eruit kunnen zien. We hebben gezien hoeveel dramatische veranderingen we kunnen doorvoeren als we begrijpen wat er op het spel staat en als mensen verbinding vinden in wat ze echt belangrijk vinden.

Terwijl we blijven vechten tegen de pandemie, moeten we onze inspanningen intensiveren om het hoofd te kunnen bieden aan de twee grootste uitdagingen van nu: de klimaatcrisis en sociale ongelijkheid. En daarvoor is ieders hulp nodig. Niet alleen overheden, bedrijven en ngo's. Iedere wereldbewoner.

Als u geeft om de ontwikkeling van de mensheid en het beschermen van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde, dat moet u ook geven om een serieuze reactie op klimaatverandering.

Met onze nieuwe beloftes willen we nog meer doen om de gezondheid van de natuurlijke wereld te helpen herstellen. En als er iemand is die denkt dat het de moeite niet waard is, dan vragen we alleen maar dit:

Op welke planeet wilt u leven?

Terug naar boven