Unilever rapporteert over voortgang Sustainable Living Plan | Nieuws & Media | Unilever Nederland

Unilever rapporteert over voortgang Sustainable Living Plan

Unilever heeft een verslag gepubliceerd over de voortgang ten aanzien van de baanbrekende doelstellingen in haar Sustainable Living Plan.

Unilever rapporteert voortgang in eerste jaar van Sustainable Living Plan

  • Duurzame palmolie: doel drie jaar eerder behaald dan gepland.
  • Nieuw doel aangekondigd: tegen 2020 100% van de palmolie betrokken uit gecertificeerde traceerbare bronnen.
  • Vergevorderde gesprekken met Indonesische regering voor het investeren van meer dan € 100 miljoen in een nieuwe palmolieraffinaderij om nieuw doel te helpen bereiken.

Unilever heeft een rapport gepubliceerd over de voortgang die is geboekt ten aanzien van de doelstellingen in haar Unilever Sustainable Living Plan. Het plan, gepubliceerd in november 2010, is baanbrekend omdat Unilever zich daarmee verantwoordelijk stelt voor haar milieu-impact binnen de gehele waardeketen, vanaf de grondstoffeninkoop tot en met het gebruik van de producten door consumenten bij het koken, schoonmaken en wassen.

Als onderdeel van de update kondigde Unilever aan dat zij tegen eind 2012 haar doel zal bereiken van 100% palmolie gedekt door duurzame GreenPalm-certificaten. Dat is drie jaar eerder dan gepland. Hoewel er sterke voortgang is geboekt, erkent het bedrijf dat het GreenPalm-programma slechts een tussenstap is op weg naar duurzame palmolie, en dat het doel nog niet bereikt is. Unilever heeft een nog ambitieuzer nieuw doel gesteld: tegen 2020 zal zij al haar palmolie betrekken uit gecertificeerde traceerbare bronnen.

Dit betekent dat Unilever in staat zal zijn de plantages te traceren waar de gecertificeerde palmolie die zij inkoopt vandaan komt.

Unilever kondigde aan dat zij, om dit doel te kunnen bereiken, vergevorderde besprekingen voert met de Indonesische regering over een investering van meer dan € 100 miljoen in een grote raffinaderij voor palmoliederivaten op Sumatra. Hierdoor worden niet alleen transport en kosten gereduceerd, maar wordt het tevens gemakkelijker de oorsprong van de gebruikte palmolie te achterhalen.

Unilevers prestaties ten aanzien van de doelen in haar Sustainable Living Plan zijn onder te verdelen in drie categorieën:

1. Gebieden waarop we daadwerkelijk veel vooruitgang boeken, zoals:

  • Duurzame inkoop – 24% van onze totale landbouwgrondstoffen wordt nu duurzaam ingekocht, tegenover 14% in 2010.
  • Voeding – meer dan 90% van Unilevers belangrijkste margarines bevat nu minder dan een derde verzadigd vet.
  • In totaal is 20% van de energie die Unilever verbruikt nu afkomstig uit hernieuwbare bronnen. 100% van de in Europa ingekochte elektriciteit komt nu uit hernieuwbare bronnen, en we hebben het gebruik van biomassa opgevoerd om onze boilers in China en India van brandstof te voorzien.
  • Veilig drinkwater – sinds 2005 hebben 35 miljoen mensen dankzij Pureit toegang gekregen tot veilig drinkwater.

2. Gebieden waarop we goed hebben moeten uitzoeken hoe we onze doelen kunnen bereiken en die we nu kunnen gaan uitbreiden. Hieronder vallen gezondheid en hygiëne: met het handenwasprogramma van Lifebuoy-zeep hadden we eind 2011 48 miljoen mensen bereikt, en nieuwe samenwerkingsverbanden zoals ‘train the trainer’ in Indonesië helpen ons om dit alles op een hoger plan te brengen.

3. Gebieden waarop we het moeilijk vinden om vooruitgang te boeken en waar we met anderen moeten samenwerken om tot oplossingen te komen. Dit geldt met name voor doelen waarvoor een verandering van consumentengedrag nodig is, zoals vermindering van warmwaterverbruik bij het douchen en het wassen van kleding, of waarbij mensen moeten worden aangemoedigd voedingsmiddelen te eten met een lager zoutgehalte.

Unilever CEO, Paul Polman: “In een wereld waarin de temperaturen stijgen, energie steeds duurder wordt, sanitaire voorzieningen slechter worden en de voedselvoorziening steeds onzekerder is, kunnen bedrijven niet langer aan de zijlijn blijven wachten tot regeringen actie ondernemen. We moeten onszelf zien als een deel van de oplossing van deze problemen. Binnen Unilever zijn we ervan overtuigd dat ons succes in de toekomst afhangt van ons vermogen om onze groei los te koppelen van onze milieu-impact en tegelijkertijd onze positieve invloed op de maatschappij te vergroten.

“Veel van onze doelen lijken nu net zo moeilijk te realiseren als toen we ze aankondigden, maar als je daadwerkelijk dingen wilt veranderen moet je lastige doelen stellen. Duurzame groei zal in de toekomst het enige aanvaardbare groeimodel zijn, en daarom stellen we het Unilever Sustainable Living Plan centraal in onze bedrijfsstrategie.

En dit vormt in het geheel geen belemmering voor vooruitgang: we zien nu steeds meer aanwijzingen dat dit omzetgroei kan stimuleren. Unilever heeft in 2011 een goede groei doorgemaakt en het is bemoedigend om te zien dat de merken die duurzaamheid centraal stellen in hun propositie, zoals Lifebuoy-zeep, Persil/Omo Small & Mighty, sneller zijn gegroeid dan gemiddeld.

“Het wordt ook steeds duidelijker dat we de grote problemen niet alleen kunnen oplossen: veel van de vooruitgang die we tot nu toe hebben geboekt komt voort uit samenwerking met anderen. En als wij onze eigen duurzaamheidsdoelen behalen zonder dat iemand ons volgt, zijn we niet echt succesvol geweest. Daarom werken we samen met andere organisaties zoals het Consumer Goods Forum, het World Economic Forum, de World Business Council for Sustainable Development, overheden, NGO’s en andere partijen om verandering te bewerkstelligen. Bij Unilever geloven we dat samenwerking uiteindelijk de enige manier zal zijn om in de toekomst zaken te doen.”

Frank Weijers, Chairman Unilever Benelux: “Het realiseren van duurzame groei is het enige aanvaardbare model voor zakendoen. Ook in de Benelux zien we hier mooie voorbeelden van. Zo haalt de ijsfabriek van Ben & Jerry’s in Hellendoorn groene energie uit afvalwater. Medio 2011 werd hier een biovergister in gebruik genomen om afvalstoffen uit de ijsproductie om te zetten in energie en zo de CO2-uitstoot met 45% per jaar te verminderen. Op het gebied van gezondheid zetten we belangrijke stappen.

Eind 2011 werd in de Benelux de samenstelling van Lipton Ice Tea Green aangepast: 30% van de suiker werd vervangen door een zoetstof van natuurlijke oorsprong uit de steviaplant. Hierdoor bevat Lipton Ice Tea Green 30% minder calorieën dan voorheen. En op het gebied van dierenwelzijn draagt inmiddels 60% van onze rookworstenportfolio een ster van het Beter Leven Kenmerk van de Dierenbescherming en worden vanaf begin 2013 de Kipknaks van Unox gemaakt van diervriendelijke kip.”

Meer informatie en het volledige rapport over de geboekte voortgang in het eerste jaar is te vinden op www.unilever.nl/duurzaamleven.

Unilever in de Benelux

Bij Unilever Benelux werken circa 800 mensen. In totaal heeft Unilever in België en Nederland zo’n 3.900 medewerkers. Dit is inclusief de medewerkers van de vijf fabrieken in beide landen, het Corporate Centre in Rotterdam en Unilever Research & Development Vlaardingen (URDV). 

Deze onderdelen behoren niet tot Unilever Benelux. De markt in Luxemburg wordt vanuit België bediend. Unilever heeft in de Benelux een sterke merkenportefeuille met bekende merken als Amora, Andrélon, Axe, Becel, Ben & Jerry’s, Bertolli, Calvé, Conimex, Dove, Glorix, Knorr, Lipton, Neutral, OLA, OMO, Prodent, Rexona, Signal, Sun, Unox en Zwitsal. Unilever Benelux heeft een gezamenlijke jaaromzet van ruim € 1,5 miljard en is daarmee de grootste A-merkenfabrikant van consumentengoederen in de Benelux.

Unilever Sustainable Living Plan

Het Unilever Sustainable Living Plan is gelanceerd in november 2010. Unilever is publiekelijk een reis van tien jaar begonnen op weg naar duurzame groei, met ongeveer 60 specifieke doelen waarmee we dit nieuwe denken verankeren in onze onderneming. Wat het Unilever Sustainable Living Plan anders maakt, is dat het van toepassing is op de gehele waardeketen. Unilever neemt niet alleen de verantwoordelijkheid voor haar eigen directe activiteiten, maar ook voor die van haar leveranciers, distributeurs en - cruciaal - voor de manier waarop consumenten gebruikmaken van merken als Dove, Knorr, Lipton, Lifebuoy en Pureit.

Het plan stelt dat Unilever tegen 2020:

  • meer dan een miljard mensen zal helpen hun gezondheid en welzijn te verbeteren;
  • de milieuvoetafdruk van de productie en het gebruik van onze producten zal halveren;
  • 100% van onze landbouwgrondstoffen zal betrekken uit duurzame bronnen.

Meer informatie over Unilever en haar merken kunt u vinden op www.unilever.nl.

Waarschuwing

Dit document kan toekomstgerichte uitspraken bevatten, waaronder ‘toekomstgerichte uitspraken’ zoals bedoeld in de ‘Private Securities Litigation Reform Act 1995’ in de Verenigde Staten. Uitspraken met termen als ‘verwacht’, ‘voorziet’, ‘heeft het voornemen’, ‘is van mening’ of de negatieve equivalenten van deze termen en andere gelijksoortige uitdrukkingen over toekomstige ontwikkelingen en resultaten, inclusief eventuele financiële doelstellingen en hun negatieve equivalenten zijn bedoeld om dergelijke toekomstgerichte uitspraken aan te duiden.

Dergelijke toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op actuele verwachtingen en aannames over verwachte ontwikkelingen en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de Groep. Het zijn geen historische feiten, noch zijn het garanties voor toekomstige prestaties.

Doordat deze toekomstgerichte uitspraken risico’s en onzekerheden bevatten, zijn er belangrijke factoren die de uiteindelijke resultaten wezenlijk kunnen doen afwijken van de resultaten zoals weergegeven of gesuggereerd door deze toekomstgerichte uitspraken.

Deze zijn onder andere: prijs- en andere vormen van concurrentie; economische stagnatie; consolidatie binnen de industrie; toegang tot kredietmarkten; wervingsniveaus; risico op reputatieschade; grondstoffenprijzen; blijvende beschikbaarheid van grondstoffen; prioriteitstelling van projecten; consumptieniveaus; kosten; 

ons vermogen goede contacten te onderhouden met belangrijke afnemers en leveranciers; consumentenvraag; valutakoersen; rentetarieven; ons vermogen acquisities te integreren en geplande desinvesteringen af te ronden; ons vermogen geplande herstructureringen af te ronden; fysieke risico’s; milieurisico’s;

ons vermogen fiscale, juridische en andere zaken op het gebied van regelgeving te beheersen en uitstaande zaken af te handelen zonder schattingen te overschrijden; wetgevings-, fiscale en andere ontwikkelingen op het gebied van regelgeving, alsmede politieke, economische en sociale omstandigheden in de geografische markten waarin de Groep opereert en nieuwe of gewijzigde prioriteiten van de raden van bestuur.

Nadere bijzonderheden omtrent mogelijke risico’s en onzekerheden die van invloed zouden kunnen zijn op de Groep, zijn vermeld in de documenten die de Groep bij de London Stock Exchange, Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission in de Verenigde Staten heeft gedeponeerd, waaronder het Annual Report on Form 20-F van de Groep voor het jaar eindigend op 31 december 2010. 

Deze toekomstgerichte uitspraken gelden alleen op de datum van dit document. Met uitzondering van verplichtingen op basis van wet- en regelgeving, wijst de Groep uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis af om publiekelijk enige herziening of aanpassing bekend te maken ten aanzien van toekomstgerichte uitspraken die hierin zijn opgenomen teneinde tot uitdrukking te brengen dat er sprake is van enige wijziging in de verwachtingen van de Groep met betrekking tot deze uitspraken of enige wijziging in de gebeurtenissen, condities of omstandigheden waarop deze uitspraken zijn gebaseerd.

Unilever NV

Weena 455
3013AL Rotterdam

http://www.unilever.nl

+31 (0) 10 217 4000
mediarelations.rotterdam@Unilever.com

Meer over deze onderwerpen te weten komen

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE